Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. január/2

1949-01-16 [0317]

Kóazerkesztö: dr. Káldor György FeLalőa saarkeíató: Baló László Felelóí kiadó: Barcs Sándor MAGVAR TÁVIRATI IPCOA Kiadja a Magyar Központi Híradó Rt. Budapest. VTIT.. Brody Sándor-utca &—7. Telefon: 13^—686. MTI KÜLFÖLDI HÍREK K 1« kiadás . 194£.január 16. Az indiai nép "bátor küzdelmet folytat 1° őre 2Cp cro népolnyomó rendszer ellen SZIE Vö/si/tü Ba M * s z k t G , január 16. A Noyoíc Vremja az indiai helyzettel foglalkozó cikkében űiegállapitj a, hogy az indiai nemzeti kongresszus hatalom­rajutása előtt azt Ígérte, hogy India teljes függetlenségéért, a hűbéri rend. anretáványainak fel számolásáért,a oolitikai rendszer demokratizálásáért küzd, felvásárolja a földokot-és a parasztok- ' nak juttatja, államosítja , m. gsommisití az angolok indiai uralmának gaz&nsági bázisát, megmenti India dolgozó tömegeit az éhségtől és a nyomortól. LkJL^ik.-t-tkJ' Líinaez azonban csak igóret isradt. i. Dzsaipurban 1948 december végén lezárult nagygyűlés azt bizonyította, hogy az indiai nemzeti kongresszus a kapit..listák, földesurak és fejedel­mek pártjává alakult át. A kongresszus nem törekszik India teljes függetlenségének kivivására, hanem egyezségre lépett az angol és am.rikai imperialistákkal és a belső reakcióval saját népével szemben Ezért India népeinek demokratikus erői, a városok ós falvak dolgozói a munkásosztály vezetésével harcot folytatnak India teljes függetlenségéért, demokratikus politikai átszervezés á~ ért, a kongresszuson kivel és a kongresszus ellen. Az uralkodó klikk elnyomó rends; :ongrc írével szemben az indiai nép bátran kaad azért a jogaér-, hogy független és szabad életet élhessen, egyenjogú együtt ffiás népeivel. /i-ITl/ működésben a viláí Az AFL vezetői fenn akarják t.ártani a Taft-Hartloy törvény legki­rívóbb rendelkezéseit SZIB Vö/Si/Mí Ba Moszkva , január 16. A Trud beszámol arról - jelenti a Szovjet Tájékoz­ató i oda - , hogy New Yorkban nemrégiben értekezletet tartott a; ".aerik.i nagyiparosok nemz.ti szövetsége, az USA nagytőkéseinek i'eiiegvára. Az ülésen felszólalt Mat~how Wall, xz AEL szakszervezet alelnöke is. . . Vájjon mit keresett a szakszervezeti alelnök a nagy­tőke se k szövetségének értekezletén? Talán a munkasok érdekeit akarta megvédeni? - teszi fel a kérdést a szovjet szakszervezetek lapjr. Ebben a pózban a választások a ott és alatt valóbn sokat tetszeleg­tek az AEL vezetői és domagógúkus szólamokat hangoztattak, "arx lyekben a munkásul lenes Taft-Hartloy törvény eltörlését követelték. T - Hbst -ztán kiderült, hogy mit érnek ezek a szóüamok. Mint u-.t_.hew Wall elárulta, most is a törvén- eltörlését kivénj^k de meg akarjak tartani belőle azt a cikkelyt, -mely eltiltja a sztrájko­kat azt a masikat, amely arra köfélezi a szakszervezeti Vezetőket ' esküdjenek meg rá, hogy nincsenek köztük kommunisták. : / Fűlyt.köv./ Magyar Országon Levéltár

Next

/
Oldalképek
Tartalom