Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. január/1

1949-01-01 [0100]

V j éri Üdvözlések a Városházán Wi/Hné/Hné gs Újév nepján a főváros vezetői, a különböző fő­városi intézmények képviselői és a fővárosnál dolgozók népes kül­döttségei keresték fel hivatalában Köböl Józsefet, a törvényható­ság elnökét'és Bognár József polgármestert, hogy kifejezzék jókí­vánságaikat,' r A fővárosi dolgozók neyébon Kovács Mjhály oszkárt élmunkás köszöntőtto a törvényhatóság elnökét ás a polgár­mestert» ; Az üdvözlésre válaszolva Köböl Jó^sof, a törvény­hatóság olnöke kijelentőt te, hogy a magyar nép és a főváros népe az ujűsztondöben azzal a tudattal foghat hozzá a munkához, hogy az elmúlt évben olőrevitto o magyar népi domokráola épitésénok ügyét, A munkásság, a' dolgozó parasztság és a haladó értelmiség közös mun­ká-ja az 1948-as esztendőben kiszólesitette azt a győzelmet, emelyet. a "Fordulat éve" hozott,' - Ebben az évben igen nagy föladatok állnak e­lőttünk. Bizonyosak vagyunk benno, hogy az olőttünk álló föladatokat is végre fogjuk hajtani és ebben az évben hatalmas lópóst teszünk e­lőro szabadságunk megóvása, ópitésc^ kitorebélycsitéso felé -t mondot­ta végül Köböl Józsefi' A főváros vezetősége nevében Bognár józecf pol­gármester válaszolt a.z üdvözlésro,' Az elmúlt évben arra törckédtünk - mondotta - hogy Budapest az élen járjon azoknak a politikai, gaa­dcsági és társadalmi változásoknak, amelyek hazánk életében végbemen­tek. Eredményeinket osak ugy érhettük el, hogy a főváros dolgozói, fizikai és szellemi munkások egyaránt, teljes erővel támogatták a főváros vezotoségét és a népi demokratikus államhatalmat munkájában, mort érezték, hogy as a rond, amelyet épitünk, a dolgozó nép szi­lárd rendje,' A polgármester végül a dolgozók támogatását kérte fcoa, hogy a f iv áros a népi demokratikus államhat a Ion biztos támasza és ereje legyen*' Witz Béla budapesti általános érseki helynök vezetésével fővárosi katolikus pap-lelkész küldöttség kereste fel Bognár József polgármestert ós Köböl József törvényhatósági elnököt.' Witz Bóla érseki helynök üdvözlő beszédében hang­súlyozta , hogy a főváros mindenkor pontosan clogct tett vállalt kö­telezettségeinek r. katolikus egyházzal s zembon,' Megállapította, hogy Magyarország a dolgozók'munkájának eredményoképon hatalmas oroamó­nyoket irt olv Kiemelte, hogy o papság és a demokrácia érdekében,an­' nak nagy eredményeit elismerve akarja végezni a lelkok nevelését,' /Pc^lyt,köv./ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom