Külföldi-Belföldi Hírek - Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség Kongresszusa, 1948. december

1948-11-30 [0098]

ÍJ l*kiadás 1948. november 3o. j| ra 3^ pero "Legyeá; ez a kongresszus világító oszlop a bé kőért ? az emberi hala-** dásert, a nók'egyen;]ogusitásáert folytatott győzelmes küzdelem utján" Rákosi Mátyás j Dinnyés Lajos és Jóboru Mugda beszéde KÖ/Mk "•' Az alábbiakban a t .Sze rkes zt ősegek rendelkezé­sére bocsátjuk Jóboru Magda, Dinnyés Lajos és Rákosi Mátyás beszédé- t amelyet a Nemzetközi Demokratikus .MÖszövetség budapesti kongresz­szus.ának szerda délutáni ünnepélyes Eegnyitó ülésén mondtak.. Keretet később adunk* XXX Jóboru Magda beszéde D/Mk -A Magyar Fok Demokratikus Szövetsége nevében szeretettel üdvözlöm a kongresszusra hazánkba érkezett demokratikus, . békeszerető asszonyokat, - kezdte beszédét Jóboru l'Iagda* - Miközben mi h béke és szabadság megőrzéséről tárgyalunk, a világ nem egy lészé­ben hatalmas dolgozó tömegek, köztük c férfiakkal egy sorban asszonyok is, keményen és o ls z t--.ntan harcolnak a uaguk és a világ minden dolgozó­jának szabadságáért és bélaéjéért•-Tanácskozásaink alatt állandóan pél­dakép Ifi'11 tekintenünk azokra ez ass zo. 'yokra, akik részesei ennek a nagyszorü küzdelemnek, akiket nem tudnak EDgtörni a nélkülözések és szenvedések, mert szivükben kiolthatatlan szeretet él a szabadság^' a béke iránt es kiolthatatlan gyűlölet a szabadság és" a béke ellenségei­vel szemben* A kinai, görög és a többi szcbadságbarcos nép asszonyai­nak példamutató szelleme kell, hogy áthassa és vezesse tanácskozásain­kat és ha t ro za t a i nk at • Rámutatott ezután arra, hogy ma a világ sokmil­liő" dolgozó asszonyának égető gondja a béke megőrzése.' De azok az asz­szónyok, akik iszormodnak a háborútól és vágyakoznak a bekére, még nem mind látják tiszt n a béke megőrzésének útját*' Sokan vannak még, akik azt hiszik, hogy a békét sóv irgással és vágyódással, a fegyveréktől való irtóz-'ssal, pacifista jelszavakkal kell és lehet" megvédeni. Ezek az asszonyok még nenf "tudj :'k, hogy csak a békeszerető népek" Összefogása és a háborús kalandorokkal szemben való határozott magatartása Őrizhe­ti meg a békét*' E Z ek az asszonyok nem veszik észre, hogy a sóvár gással elérhető béke gondéi-tát az imperialisták olt ják be a dolgozók agyába, hogy megfosszák' erejüktől és az imperialista rablók könnyű prédajáv'i tegyék okét. - Ezért nagy feladata a kongresszusnak^ hogy vi­lágosságot, igazságot vigyen az imperialista s zólomokkal megtévesztett asszonyok köze* A kongresszusnak az értelem t iszta .fényénél teli me g- , mutatnia', hogy a mindenki által egyformán óhajtott béke csak íi világ f békeszerető népeinek szilárd Összefogását" ' Avot /

Next

/
Oldalképek
Tartalom