Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. november/3

1948-11-16 [0097]

A dolgozó nép az egyházi reakcióval való tassáiaoláat követeli VKM & I.Ik/Ko Bnt Ortutay Gyula kultnszminisztárhoz is tömegével érkeznek a tiltakozó táviratok, araolyokJx-n az ország dolgozó népe az egyházi roakaióvel való leszámolást követeli, Győr város törvényható-" sági bizottsága a dunántúli iparváros közönségének nevében köri a kor­mányzatot, • hogy az egyházi színezetbe bujttott politikai agitációt fékezze meg,' Vajszlo község nemzeti ós népi bizottságain?.!: összegyül6so HJLndszcnty politikai gyűléseinek betiltásáért omol szót, mert ? paraszt­ság n m tűrheti, hogy a klerikális r ekció űlleno és munkástestvérei ollcn izg-sson. Királyegyháza és Biharnagybajom nemz .ti bizottsága hatá­rozati Javaslatban foglalt állást Mindezonty káros tevékenységével szem­ben*' Pót és környéke körzetének pedagógus szakszerv-.zote,a halasnagyar­raati pedagógus szr.ksz ervoset Járási csoporttá," továbbá Pécsa 13o pedagógusának nevében érkezett táviratok, elítélik Mindszonty politikai tevékenységét és tiltakoznak az ellen, hogy a vallást politikai eélok elérésérc használják fel. Az E-yesU.lt Izzó szakszervezeti ' nőbizottsága az üzem négyesor dolgozója nevében tiltakozik az ellen, hogy Mindszonty és csoportja a szószéken és a házapostol agitá«ión keresztül folytat­hassa a "demokrácia elleni uszítását,' Hasonló szellemű táviratokat küld­tek az ácsi dolgozó nők és c"'Magyar Nők Dcmokr~tikus Szövetsége békési szervez.te, A .tiltakozó táviratok között ott vrnnak r. Balcsy Zsilinszky közkórház, a gyulai állami közkórház távlratri. "Ki üzemi dolgozók • szól a ^annonia szőrmegyár 12oo dolgozójának távirat. - hata: mas erőt fejtünk ki c termelés érdekébon. ós nem tűrhet jük, hogy erőfesz:' tésoink tetőpontján a főpapság palástjába skaszkodé fasizmus,' veszélyeztesse munkánk eredményét," Herenö község líFOSZ és FÉKDSZ szervezetei erélyesen tiltakoztak az ellen, hogy templomukat a Mindszcnty-félo cllonforr- dalai agitáció celjair- használják fol./iíTl/ Professzor és kőműves együtt ópiti c Csillagvizsgálót Mé/Mn/Ko Gp Bn Ö Vasárnap délután a Szabadsághegyen • 3 C fok­hideg volt. A kirándulók haz .f olétoenot érdeklődve megálltak a Csille g­vizsgáló előtt, ahol agy uj építkezésen munkások dolgoztak.' /folyt.köv,/ L

Next

/
Oldalképek
Tartalom