Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. november/2

1948-11-16 [0313]

K. l # kiadás 19 48. mvwaker 16,' 6 óra ** perc Eljön az idő," amikor az angol munka, .ajknak is a nemzeike*! munkásosztály együttúrséflére lesz asük»ógttk X Za/p^So ö London, november 15. /Tolepress/ A Sunday Times jelentése szarlnt az Angol Szak­szorvezati Főtanás s e héten vitatja meg a szakszervezetek kötelekéin belül működő^kommunisták és a velük rokonszenvezők ellen hozandó intéz­kedéseket. A Fötanác s felszólít ja a szakszervez eteket, tartsanak szi­gorú fogyóimét soraikban. A Daily Workor ugyanokkor rámutat arra, hogy a PÖtanács megtagadta o támogatást 0 kormány kommunistaellenes hadjá 1 ata során nemrégiben olbocsátott köztisztviselőktől. A Potank ö azért visel* ltodik igy - irja a lap - mert nem akar sommit sem a kormány ellen tenni,, még akkor sem,' ha a dolgozók jogos érdekeinek megvédéséről van szó, A'FÓ tanács ópen olyan kommunistaellenes mint a kormány és a hirhedt M.X.5. titkosrondőrségi szervezet. A Kommunista Párt főtitkára joggal hangoz­tatta, a kommunista-üldözés mögött a kormánynak az a terve rojlik, hogy általános támadást intés az angol dolgozók életszínvonala ollón. Eljön na idő -mondotta- amikor maguk az angol munkások is abba a helyzetbe kerülnek, hogy a nemzotközi munkásosztály együttérzésére lesz szükségükv /mr? • ' • - •;. v ,| Solg*r törvényjavaslat a termőföld felesbe való kiadásának megszüntetésé­ről. • . ' BSb g/La/Sa 0 Szófia ~ november 15,' A szófiai rádió jelentése szerint a bolgár mi* niaztortanács jóváhagyta a törvényjavaslatot, amellyel megtiltják a megmunkálható földek felesbe való kiadását. A törvényjavaslat szerint földet csak munkás-parasztszovotkezetoknok és olyan földnélküli?knek sí • bsd bérbeadni, akik saját erejükkel dolgozzák azt meg. A bórt kizáró­lag pénzben szabad megszabni. /MTI/ v tm- — Elitélték a bolgár szabotálókat S Bl/Sz/sa Ö S z ó f i>a , november 15. /BTA/ A szófiai törvényszék hétfőn hirdetett itélótot Koszta Lulcscvnok és társainak nomzotellenes szabooálási bünperében. A különíélo mezőgazdasági és szövetkezeti szr.bófcázs^csolekményokon kivül ' bűnösnek mondták ki a vádlottakat abban., hogy igyekeztek helyrd llitani a törvényoson feloszlatott Pctkov-fólo "agráruniót i: , külföldön és bel­földön Írásban és szóban a bolgár nép tekintélyének árt 0 rágalmakat és hazugságukat terjcsztottok, azonkívül ártottak Bulgária és a Szovjet­unió jóviszonyának. /Folyt.köv./ \__

Next

/
Oldalképek
Tartalom