Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. november/1

1948-11-01 [0312]

Fontos változás a lengyel püspöki/kar állásfoglalásában X Za/ko/Sa 0 V a r s 0 , október 31, Aelepress/ A lengyel püspöki kar vasárnap felolvasott pász­torlevele fontos változást jelez a katolikus egyház•állásfoglalásáűan a lengyel népi köztársaság törekvéseivel kapcsolatban, A pásztoriévelet a püspöki karnak még szeptemberben tartott wroclawi értekezletén fogalmaz­ták mag, s annakidején aláirta a nemrég elhunyt Hlond bíboros, Sapicha ársak és az ország huszonegy püspöke, A pásztoriéval hangsúlyozza, hogy a püspöki kar "a régi Wroclawból, Szilézia fővárosából" szól a katolikus hivókhoz• Örömmai állapit ja mog r . hogy '•Szilézia, Pomoránia, Wafna ós Mazury visz­sz átért Lengyelországhoz," A pásztor levél közlése szerint a pápa n nyáron kijelentette Sápieha érsek előtt, hogy a Vatikán sohasem foglalkozott Lengyelország nyugati határainak kérdésével* /Bz a kijelentés ellentétben áll a pápának a német püspöki karhoz intézett levelével, --moly támogatásáról biztosítótta a német revizionistákat és kifojezésre juttatta, hogy a pápa illonzl Len­gyei ország mostani nyugati határait. / Uj hangot jelent a lengyel püspöki kar pásztorle­velében a parasztokhoz és munkásokhoz intézett felhívás, hogy 'a lógna­.gyobb erőfeszítéssel működjenek közre u lengyel újjáépítésben. A pasz-_ törlővel óv minden katolikus hivöt attól. hogy "sötét elemek felbujtásá­ra meggondolatlan cselekménye ka t kövessenek o'l". Ez a pásztorlevól első jele annak, hogy 0 katoli­kus egyház kezdi f el isme rnl s elmarad o fejlődésben és elszigetelődik, ho fönntart ja elutasító magatartását a korszoiü fejlődéssel szemben. A püs­pöki kor végül is elhatározta, hogy nyilvánosan helyesli Lengyelország uj nyugati határait, az ujjáápitási erőfeszítéseket és legalábbis szóban til­takozik a "sötét elemek" aknamunkája ellen. /í.'TI/ ... A Svéd Kommunista Ifjúsági Szövetség kongresszusa KMor IT/faM/Sa ü Moszkva, október 31. Stockholmban megkezdődött a Svéd Kommunista Ifjú­sági Szövetség kongresszusa, melyen a Demokratikus Ifjúsági Világszövet­ség egy képviselője, valamint lengyel, magyar, osztrák, finn, dán és más ifjúsági küldöttek is résztvisznek. A kongresszus s békéért, az ifjúság jogaiért folytatott harc jegyében folyik, A számos üdvözlő távirat kezel különös lelkesedéssel fogadták a Komszomol üdvözletét, /tel/ *

Next

/
Oldalképek
Tartalom