Külföldi-Belföldi Hírek - Szakszervezeti Kongresszus, 1948. október

1948-10-17 [0095]

A Szalazervszeti Kongresszus első napja Ks/Lt/Ko Gtá Soha nem látott ünnepi diszöe öltözött Budapest, a Szakszervezeti Tanács 5o eves fennállása alkalmából rnndeiE tt XVII* jubileumi szakszerveseti kongresszusra. A város minden üzeme, minden állami épülete, minden hivatala, szinte minden magánh&sa zászlódiazben, homlokzaton a Szaksz. svszeti Kongroj?áZU3 jelszavaival v„,rja a felszabadulás utaséi egyik legnagyobb haze.i eseményt, a kon gr o sszust « A parlament előtti hatalmas térséget a résztvevő külföldi nemzetek, zássiói, vörös es nemzetiszínű lobogók százai töltik be. Az alumíniumipari igazgatósig ópüloten óriási vör 8c­betüs felirat .hirdeti: "Világ proletárjai egyesülj etek. M Az trszágház ülés terménele diazltéeeí kiemelik a Kongresszus jelentőségé ti A terem homlokzatán felirat: "BLjjn a lifcgyar Dolgozók Pártja, Clj.cn a magyar dolgozók szeretett vezére, Rákosi Gatyás 11 , A felirat fölött Rákosi Kátyae 'arcképét, alatta vörös alapan a Szakszervezeti Tanács jel vényét, /-a hatalmas több­méteres ezüst sarlót es kalapácsot a fáklyával, „ - a Szakszer­vezeti Világszövetség domborművű jelvényével, JFederstion Internatio­nale Lkmdiale felirattal, Rákosi Hátyás arcképétől jobbra a Szovjet­unió és a világ dolgozói nagy vezérének, Sztálin generális.zi­muaznak arskope. "JüXjen a béke és a szabadság bástyája, a Szovjet­unói q és nagy vesére, Sztálin". A homlrkzat baloldalin Lenin aro­képe. »A kap itali ct ákat az fogja véglegesen legyőzni, hogy a szocia­lizmus a munkának nagyobb termelékenységét hozza létre." A homlok­gáttal azsmben Szakasits Árpád köztursasogi elnök arcképe alatt a Kongresszus egyik jelszava: "Erős szakszervszct, .eros népi demokroí cin." r L látjuk Sztálin és Lenin kepei alatt Louic Saillaist és Apró Antal képei hirdetik a Szakszervezeti Világszövetség egységét. A terem falain köröskörül a Kongresszus és a zzaksservozctek'harcos jelszavai láthatók: "Egy üzem dolgozóit egy tzaks servezstbe", "Szét­téphet étlen szövetség a munkásosztály ós a dolgozó parasztság között", "Termelj többet, jobban, olcsóbban","iíunkaversennyel épít­jük o azooioliaauet* t "£ljea az ötvenéves Szakszervezeti Tanáas*, "Szakszervezetekkel a jólétért, kultúráért, a szocializmus cpitosé­ért a * A feliratokon Kádár János Gk»ró Ernő, Kossá IstV'.-n oo Haru atyák József arokópei hirdeti!:, hogy a Lagyar Dolgozók íártja oo a Szakszervezeti Tanáes teljes egyetértésben harcol a szocializmusért. A terem falait vörös és nemzetiszínű drapériák, a külföldi nemzetek zászlói borítják. A kongresszus ünnepélyes megnyitásakor, vasárnap délelőtt fél lo órakor vonulnak be a jelenlévők szűnni nem akaró tapsa közben Ssakasits Aátpdd köztársasági elnök vezetésével a kor­mány, a UDP központi vezetősége, a Szakszervezeti Tanács 'vezetői és a demokratikus pártok képviselői: ^ /folyt.köv,/ •

Next

/
Oldalképek
Tartalom