Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. október/1

1948-10-01 [0310]

K. 1« kiadás 1948« október 1. 6 óra — pero Zapotooky miniszterelnök az ötéves tervről és a kátáves terv eredményeiről Oa Bl/3o/3a Ö Prága .szeptember 3o. /GEK/ A csehszlovák minisztertanács osütörtökön délelőtt törvény javaslat*>torvezotot fogadott el az 1949, Január 1-évol kezdődő öt esztendő gazdasági tervéről, Zapotooky miniszterelnök a minisztertanács után kir jelentette ujságirók előtt, hogy a csehszlovák gyáripar kétéves torvét t-ijesitetták ugyan, de az életszínvonal nom omclkedott föl a kivont mér­tékre, A gyáripar valamennyivel tultoljositctto tervét, do az építőipar, különösen pedig a lakásópitás a loo százalék alatt maradt, a mezőgazda­sági termelés pedig, amely egyharmada Csehszlovákia -egész termelésének, a tervelőirányzatnak csak 5o százalékát érte el, A mezőgazdasági terv nem csupán a szárazőág migttt nem teljesült, hanem egyéb okoknál fogva sem. Sok mezőgazdasági cikk gyakran szabálytalan utakon fekete piacra került. Hangoztatta, hogy a jó munkát, az orőfeszitést és n ;tásos munkát jutalmazzák, de okik kivonják magukat a munkából, ^zok ne ii reméljék e magasabb élatszinvonalat, - Mindenkinek biztositjuk a jogot a munkához, de mgyanakkor megállapitjuk a munka kötelezettségét is. Zapotooky ezután emlékeztetett a csehszlovák al­kotmányra, amely biztosítja a kis ós közepes magánvállalkozások védői­mát, hangoztatta azonban,nom tűrhető, hogy valaki egyéni képességeit más " om.be rak munkájának kizsákmányolására használja fel, A minisztorolnök ezután kiemelte a mezőgazdaság fgépcsitésénok előnyeit, /t£TI/ I ~ í^yugetnémetorszagnak kell fedeznie a lógihid költségeit IBen BÉ/HIvl/Sa Ö Berlin, szeptember 3o, Clay és Robortson tábornok csütörtökön a nyugat­német minisztorolnökökkcl folytatott tanácskozások során bejolontotto, hogy az úgynevezett légihid költségeit a nyugatnémet tartományoknak kell fodczniök, Clay és Robortson tábornok ezen a cimen 5o millió nyugatnémet uárkát követel. /MTI/ » Jogliattit üdvözölte az olasz képviselőház alo bg/ua/Öa Ö Róma, szeptember 3o. Togliatti felgyógyulása után először csütörtökön Jo­snt meg az olasz képviselőházban, A ház elnöke, üdvözölte Togliattit .isszatóréso alkalmából, Togliatti válaszában köszönetet mondott a po­litikai párt oknak, mely ok ez ellene elkövetott merénylőt alkalmából együtt­érzésüket fokozták ki. A demokrácia lányogo *-_jnnnrínt,t- ^-a-türnlom. mások . deolűglai moggyőz5dés e iránt, filFI/ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom