Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/2

1948-09-16 [0309]

Kincs erő, amely le tudná téríteni az uj Magyarországot a demokráoia és c szocializmus útjáról RHm Cs/Őo/PM ü Moszkva, szeptember 15* A ^Magyarországgal kötött békeszerződés évfordu­lójával kapcsolatosan Drajesev, a moszkvai rádió hirmagyarázó ja megál­lapítja, hogy az uj Magyarország az elmúlt év alatt politikai és gazda­sági téren-nagy fejlődésen ment át'.. A magyar demokráoio jelentősen meg­szilárdult* Az uj Magyarország ma.biztosan halad a demokrácia,a szabad­ság es függetlenség megszilárdulása utján és szakadatlanul emeli a dolgozó nép életszínvonalát* Az uj i,4 agyarországnak mint önálló szuverén de­mokratikus államnak újjászületésében döntő szeropet játszik a Szov­jetunió. A Szovjotunió c békeszerződések kidolgozásakor hatálytalaní­totta az Sgyosült Államok ós inglia politikáját, amely leigázó feltéte­leket akart kényszeríteni a legyőzött országokra. i bókoszorződés hatálybalépése után a Szovjet­unió kötul-zottségcihoz hivün hozzájárult ':. magyar demokratikus köz­társaság megszilárdulásahoz. Nagy segítséget nyújtott a magyar nép­gazdaság helyreállításában ós az életszínvonal emelésében. Többizben megkönnyítette Magyarország számára a békeszerződés gazdasági pont­jainak teljesítését. Leszállította a jóvátátol összegét és hosszabb időtartamot engedélyezett a fizetések toljositéséro* Ipari nyersanya­gokat szállit az országnak ós ezzel biztosítja a gyárak munkáját. A Szovjetunió az egyenjogúságnak ós a kölcsö­nös órdokok tisztelotbontartásának elvére támaszkodva, baráti viszonyt lótesitett a népi domokratikus Magyarországgal. Ezt a barátságot szöge­zi le az a szorződés, amelyet uz óv februárjában kötöttek mog, amoly megfelel, az UNO alapszabályainak, megszilárdítja .?. magyar állam szuve­renitását és az általános béke megszilárdítását is szolgálja. Az Sgyesült Államok és Anglia kormányzó' körei épen, az ellenkező politikát folytatják Magyarországgal szemben. A. ^ békeszerződés szerint hozzá kell járulniok ahhoz, hogy ^gyarorsz ágot felvegyék az UNO-ba. A Szovjetunió nagy erőfeszítéseket tett, hogy Ma­gyarországnak ez a kívánsága megvalósuljon, de az Sgyosült Államok ós Anglia kópvisoXőinek ellenzése miatt Magyarországot még mindig nem vették fel az UNO-ba. Az ügyesült Államok és inglia Magyarországgal szc oly irányt követnek, amely ellentótben áll a békeszerződések rendel keze soivel. Különféle ürügyek alatt még mindig visszatartják az amerikai övezetben lövő magyar vagyon nagy részét. Ausztriában úgyszólván egész ^ magyar gyárakat lehet találni* Ausztria és Németország amerikai övezeté­ben mindmáig magyar tulajdonban levő mintegy húszezer ló van. Olay tá­bornok parancsára a magyar rostituoiós bizottságot kitolopitottók az amerikai övozctből. "^izonyos. hogy a diktátumok politikája kudarcra van Ítélve. A Szovjetunió vezette demokratikus békefront oroi növokodnot ós erősödnek. Nincs urő. amoly le tudná téríteni az uj Magyarországot a demokrácia ós a szocializmus útjáról. /MTI/ w

Next

/
Oldalképek
Tartalom