Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/2

1948-09-09 [0093]

Közel 100 százalékban be-fejeződtek a cséplési munkálatok BM & PM/önő Bn A belügyminisztériumba érkozott jolentésck alapján az olnult heti mezőgazdasági nunkálr.tok nindenütt kielégítő 3St*»­pct nyujtanakc A gnbonacoónlósi riunkálatok az'ország kenyérgabonával bo­votott területének 98'százalékán bcf oicződt-,\k.' Jolonlcg zab/ köles és ' nuhar cséplősc folyik, A be szolgáltatási vcrscnyok országszorte folynak,' A kis- és középparasztság nagy igyekezettől tesz clegot hőszolgáltatási kötelezettségének. Azokat az isicolákat, amcjyokbcn eddig gabonát halmoz­tak fel, már kiürítették, A beszolgáltatási ütemtervben előirt kötele­zettségüknek Zemplén-vármegye 160 százalékbon, Heves és Csongrád várme­gyék 145 százalékban, Abauj vármegye 127 százalékban, Post-Pilis-Solt­Kiskun-vár megye 126 százalékban és Ha jdu-vármogye 115 százalékban tet­tek elogot, Post-Pilis-solt-Kiskun vármegyébon a vorsonybon Pilisszán­tó jár az élen 125 százalékkal. Az egyéni vorsonybon Fodor István rá­koskorosztori négy holdas gazda 1000 százalékban, Fazekas Foronc szi­gotujfalul két holdas gazda 644 százalékban oo Bakos Gábor ujkécskei gazda 627 százalékban toljcEltett.' Boranya vármegyében Mőkényos jár az élen, 194 százalékkal, majd Palotábozsok 164 százalékkal, Mágócs 158 százalókkal, Gyed 163 százalókkal, Nőmotpalkonya 153 százalékkal és Ma-' gyarszók 151 százalékkal.' Gyurkovics -áorc /Csányorosz/ 2130 százalókban, Kónya József /Szcntkatalin/ 1711 százalékban, Bock János /Nőmotpalkonya/ 1138 százalékban, Árpád Mihály /Mocsokjános/ 1078 százalékban, Rajczi Foronc /Mecsekalja/ 1200 százalékban ós Nagy János /Nagypal/ 1100 szá­zalékban toljo sitottők bcszolgáItatási kötclozcttsógükot,' Borsod,Gömör­vármogyóbon a putnoki járás 265 százalékos, a miskolci járás 116 száza^ lókos és a mozőkorosztcsi járás 105 százalolcos versonyorodmonyt ért ol.' A községek közül az'ólon Sajtókorcsztur áll 566 százalókkal, utána Put­nok 325 százalékkal, Hőt 220 százalékkal. Kejőkofcosztur 204 százalolcos toljoaitménnyol.' Szabó László omődi 3 holdas gazda 644százalékban. Pozs­gai László ragályi 3 holdas gazda 473 százalókban és özv.Hcrmón Janosnó omŐdi 3 holdas gazda 417 százalékban teljcsitették. Já3z-N a gy-Kan-Szol­nok vármogyóbon Kunszontmárton 66 vagonnal. Törökszontmiklős 25 vagon­nal 03 Ti :.r-.földvár 23 vagonnal toljositott többot mint az előirt kö­telezett só go, Zala vármegyéből Márkus Ferenc 3 holdas borsfal gazda 2054 százalékban, Kovács Gábor 2 holdas borsfai gazda 1730 százalókban/Igazi Foronc hatgyormokos mikokarác sonyfol három'ós fél holdas ujgazda 1372 százalókban toljositotto a hőszolgáltatást.' Vas vármogyóbon Frankó And­rás sorkikisfaludi kisgazda 1000 százalókban, if j.Joó Jógsof olaszfai la­kos 993 százalókban, Németh István górcöi lakos 950 százalékban toljosi­totto a beszolgáltatás! kötolozottsóget. Zomplén vármogyóbon Vaszili Dezső dámőci hatholdas gazda 648 százalókban, Szaniszló Sándor jókoi négy holdas gazda 484 százalókban ós Rátkai Józsof bodrogfalvai lalcos 439 százalókban toljositotto a beszolgáltatást,' Az olmult hőt során csóp­lőgópvisszaélősck nom történtok, Zala vármogyóbon a várnogyo terülotón működő papok nagyrószc szószékről buzdította a hivoket a-hőszolgáltatási köt. élezett sóg mr.ra. délet alan toljo sít ósőro.' /folyt*küv./ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom