Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/2

1948-09-08 [0093]

Lquis Sailiant, a Szakszervezeti Világszövetség főtitkára és a nem- / zetközi Szakszervezeti Mozgalom vezetői a Magyar Szaks® ivezeti Ta­nács októberi kongresszusán ^s/Haé/Fc/b 20 Bn A Magyar .Szabad Szálas, se rvezetdt Országos Szövetség ge /Szakszervezeti Tanács/, október 17-e és 20~a között tartja kong­resszusát*! á kongresszus egybeesik a Magyar Szakszervezeti Tanács 50 éves fennállásának jubileumával. A Magyar Távirati Iroda munkatársa felkérte Forgács ". Pált, a Szaktanács külügyi osztályándc vezetőjét, számoljon be a kong­resszus nemzetközi jelentőségéről, a kongresszusnak a nemzetközi szak­szervezeti mozgalomban elfoglalt helyzetéről. Forgács Pál nemrégen'tért vissza Parisból, ahol a kongresszus nemzetközi'előkészítését végezte. Kérdésünkre elmondotta, a kongresszus" feladata., hogy az 1945 óta megtett utat a szak szerveze­ti mozgalomban lemérje és megszabja a magyar szakszervezetek uj fel­adatait* A kongresszuson kifejezésre jut majd a szervezett dolgozók nemzetközi szolidaritása is, mivel a kongresszusra a Szaksj^rvezeti . Világszövetség és a Világszövetség keretébe tartozó lfl országos köz­pont kapott UBghivást, - A Szakszervezeti Világszövetség főtitkára, Louis Sailiant már bejelentette személyes részvételét, több élvonalbeli külföldi szakszervezeti vezetővel együtt - folytatta Forgács Pál. A legtöbb ország szakszervezeti tanácsának főtitkára személyesen jön el a budapesti kongresszusra, •» A kongresszussal kapcsolatban a Szakszervoze ti Ta­náos kiállitást is rendez, amelyen a nemzetközi szakszervezeti mozga­lom jelentős helyet foglal el, A kiállitáson többek között képekben* grafikonokban és brossurakban ismertetni fogjuk a magyar szakszerve­zetek munkája mcllott a Szakszervezeti Világszövetség munkáját és a külföldi szakszervezetek fejlődését és feladatait. Forgáos Pál elmondotta, hogy a Világszövetség fő- * titkára igen meleg hangon beszélt a magyar szakszervei ti mozgalomról. A kiállítás rendelkezésére bocsájtotta a saját fénykép gyűjteményét és nagy várakozással tekint a magyar kongresszus elé, A főtitkár kijelen­tette, számára különös örömet jelent, hogy Magyarországra jöhet. Amint mondotta^ a magyar szakszervezeti mozgalom egyik legszilárdabb bástyá­ja a Világ szőve tségn ele, A Világszövetség vezetői igen nagyra értékelik ' azt a munkát, amit a magyar szakszervezetek a felszabadulás óta végekkel:, Eorgacs Pál, a Világszövetség munkájával kapcsolat­ban elmondotta, hqgy a legutóbbi római végrehajtóbizottsági ülésen a Világszövetség egysege megszilárdult annak ellenére, hogy állandóan mű­ködnek olyan reakciós erők, amelyek szét akarják robbantani a Világ-, szövetséget, akiknek fáj, hogy a világ szervezett dolgozóinak ilyen ­több mint 70 millió szakszervezeti tagot tömörítő - hatalmas szerveze­te van', ff olyt.köv./ í 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom