Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. augusztus/1

1948-08-01 [0092]

Kizárások a Magyar Dolgozók Pártjából KDP § Pl Gá Á IvíDP Központi ellenőrző Bizottsága közli: Kantor István, a Dróher Sörgyár volt műszaki .igaz­gató ja, jelenleg a Sör és üisies ipari Igazgatóság Helyettes vezetője, hivatali hatáskörével és befolyásával visszaélt. Iiyaü módon kétes­ért ákü újításáért 2o.ooo forint illót éktelen jutalmat vett fel. Ifj. Fülöp SánthQ János,a Sör és Mosipari igaz­gatóság előadója /Kantor István alárendeltje/ a Tervhivatal folszo­litására fölöttese kétosórtakü ujitás -t, mint nagyjelentőségű,nomzot­gazdaságunkra fontos ujitást szakvéleményével alátámasztotta. Bogácsi Béla, a Dréhcr Sörgyár, racionalizálási irodájának vezetője ongodvo fölöttese, Kantor István erőszakos fel­lépésének a So.ooo forint jutalomra vonatkozó javaslatot a Tervhiva­talhoz továbbítani engedte,, Szeben Sándor vegyészmérnök, a Tervhivatal mezőgaz­dasági-ipari osztályának előadójo, Kantor István csekély értékű uji­tását az Ipar igazat ós ag, illetve Fülöp S-ántha János szakvéleménye alapján, további vizsgalatot elmulasztva, jutalmazni véleményezte. Az Ors-z ágos I4uikabérmog állapi tó Bizottság ezek alapj _n az összeget kifizetésre engedélyezte, A Központi ellenőrző Bizottság Kántor István és if j* Fülöp Santha Janóét a Magyar Dolgozók Partjából kizárja. 'Bogácsi Bélát dorgálásban, Szeben Sándort' megro­vásban részesiti. A Központi üllenőrző Bizottság szükségesnek tart­ja, hogy nemzetgazdaságunk részérc igen értékes munkát végző lel­kes vaunkásujitók és észszerüsitők becsületét a Tervhivatal és az G4U.B. rovász álujitokkíl szemben hatékonyabban védje meg. Ognyonovi-os Iáilánt, a Magyarországi Délszlávok De­mokratikus Szövetségének volt titkárát, ruci a pártnak 1945, óta tag­ja,, a Közp-nti ellenőrző Biz; ttsag a párttag.k sor ..hol kizárja, ügnyonovics Milán, mint a Szövetség Ritkára, párt­ellenes magatartást tanúsított és a JuKP bírálatában nem azon -si­totta magát a MDP és a Tájék.ztoto Iroda :'éLláspont jav-1. Délszláv ve­zetőségi parttagjainkat és part.nkivüliokot Pártunkból kizárt ólomok melletti hangulatkeltésre igyekezett felhasználni ós soviniszta uszí­tással megkísérelte, h'gy a délszláv dolgozókat szeribe állítsa a magyar dem.kráci ava1• Lásztity L juh.nitt, a Kagyar.-rszági Délszláv k Don. kratikus Szövotségónok volt ifjúsági titkárát, aki a partnak 1945 óta tagja és Brcan M'ilutint, a Kagyar rsz ági Délszlávok Do;a kri­tikus Szövotségónok volt vidéki szervezőjét, aki a p .rtnak 1945 óta I tagja, a Közp. nti Si tonőrző 'Biz ttság a párttagok s.rabol kizárja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom