Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. július/1

1948-07-01 [0304]

Kit képvisel voltaképen a Nemzetközi I&inka LE, yi Szervezet ? Ta ra/Mk/Mk/2o Ö Ne* York, június 3o. /TASS/ A nemzetközi Munkügyi Szervezet /ILO/ sanfrancis­coi értekezletén sok kiküldött birálta a Szervezet eredménytelen uunkáját. Érben "csehszlovák kiküldött kijelentette, hogy ez ILO jelenlegi össz eálüt ásában n em f*»I-el rap g a demokratikus elveknek, m-rt a munkásság képviselőinek száma nincs arányban a kormányok és a munkáltatók: képviselőinek számával. Különben ia - jegyezte meg Erban - ez ILO mindaddig nem működhetik ered-, menyesen, amig a Szovjetuniót ne ra számitha t ja tagjai sorába. Aguirre eequadori kiküldött azt mondotta, hogy bizonyos "rők a nemzetek fejlődését ismét meg akarják akadályoz­ni. Ez azonban nem tarthat sokáig. Az iLO-hoz egyébként rengeteg szakszervezeti tiltakozás érk-zett,L RZ ér t ek-zl eten különböző kormá­nyok és munkáltatók ügynökei a munkások képviselőiként szerepel­nék. Tiltakozás érkezett a többi között Indiából, Kubából, Ar­gentínából, Franciaországból, Mexikóból, Peruból és Uruguayból. A tiltakozésrk egyhangúlag kije lentik, e Z ek a kiküldöttek nem a szakszervezeteket képviselik és nem törvényesen választották őket, /MTI/ ^u^t/O. -. ­A nyűgetném^tországi munkáltatók n°m adják meg a Robertson által Ígért béremelést. RBen BÉ/HM/í*k/2o Ö Berlin, június 3o. 4 hannoveri textil- és bőripari munkások szak­szervezetei megszakították a munkáltatókkal folytatott bértár­gyalásokat, A munkások követelték a Robertson brit főparanca­nok által bejelentett 15 százalékos bér emelést, ""a munkáltatók azonban csupán az 1932-ben érvényben volt béreket hajlandók folyósítani és mitsem törődnek Robertson Ígéretével. /' MTI/ -. — Uj intázkec"'sek a berlini szovjet övezet lakossága életszínvo­nalának em e 1 é s ér e. RBen JÉ /HM/lik /2o Ö Berlin, június 3o. Kotikov tábornok, Berlin szovjet övezete fő­parancsnokának rendelkezése alapján juliu-j 1-én életbelépnek a berlini szovjet övezetben »zok az uj rendelkezések, amelyek a dolgozók életszínvonalának idegét célozzák. Naponta ujabb 2o.ooo munkás kap agytál meleg é telt, fokozzák a z élelmiszer­f ejadago'-at és jelentős me nnyic ég ü épi főanyagot bocsátanak a lakosság rendelkezésére a helyreállítási munkálatok fokozására. /MTI/ (^

Next

/
Oldalképek
Tartalom