Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. július/1

1948-07-01 [0091]

Országgyűlési bizottsági ülések Ni & D/Gnó/GI-nó.gs.Az' Országgyűlés pénzügyi-, valamint külügyi bi­zottsága július 1-ófl, csütörtökön együttes ülést tartott, amelyen az egyenes adók tekintetében a kettes adóztatás elhárítása / tárcá­ban Budapesten 1947 október 5.-én kelt m/iyyar-svá jci ^egyezmény kötő- • lező erejének el isme réséről Bőmben 1948 február 2. -ári" aláirt jegyző­könyv becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalta''Tj 1.3. Imre elnökletével* Cseikoi Ernő előadó ismertette a javaslatot,.: melyet a bizottság elfogadott. Az Országgyűlés közgazdasági , közi okodósf la mint külüvyi bizottsága július 1~Jn ;i csütörtökön Barcza Sándor elnökletével ülést tartott ós "azon a magyar köztársaság ós a lengyel köztársaság között / gazdasági együttműködés tárgyában 1940 máius 13.-án aláirt, •egyezmény becikkelyezéséről szóló t örvé ny ja vaslatot -tárgyal ta .A java&r laLotr S9hiffer Pál előadó ismertette ós azt a bizottság általános:>ápr­ban és részleteiben elfogadta*, Az Országgyűlés külügyi-, valamint közoktatásür-; bizottsága július 1,-én, csütörtökön Jó esik Lajos elnökletével íuSst tartott, amelynek napirendjón az Egyesült Nemzetek .Ne veié sügyl. Tudo­mány os ^s Kulturális szervezete /UíESCO/ alkotmányának be cikkely ozósó­ről szóló törvényjavaslat tárgyalása szerepelt. A törvényjavaslatot Gyöngyösi János előadó ismertette ós azt a bizottság általánosságban os részleteiben elfogadta. M t ülésen betöltötték a közoktatásügyi bizottság megüresedett tisztségét is, a bizottság olnőkévé 3öka "L'-szlp államtitkárt választották meg. ,Az Országgyűlés pé'rizügyi, valamint alkotmányjogi és közjogi bizottsága július i*~ón, csütörtökön Vajda Imre elnökletével együttes ülést tartott és letárgyalta az állami költségvetésnek a nap­tári ev kezdetétől való viteléről, valamint az államháztartás 1940 augusztus l.-ótől 1948 docember 31.-óig terjedő viteléről szóló tör­vényjavaslatot. Csojkei Eroő előadó ismertetése után a bizottság a javaslatot elfogadta. A törvényjavaslat szerint 1949 január 1-étó'l az allaraj/Költségvetósi óv azonos a naptári évvel.-Az 1947/40 költség­vetési óv tartamát 1948 decembor 31.*-eig meghosszabbítják, s a javas­lat felhatalmazást ad a. minisztériumnals 194Ö december ől^ig az állam­háztartás vitelére ós a 3 éves torwógrehajtásával kapcsolatban felme­rülő kiadások fedezésére. /WK/ - P '

Next

/
Oldalképek
Tartalom