Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. január/3

1948-01-26 [0078]

|A Bierkesatésért r-SfuarinBütas ' • • Wm ée a kiadásért felel: Kiadja ít Magyar Központi Hiradó Rt. Budait*. VIII, Bródy Sándor-utca 5-7. Telefon: 139-666. 50. kiadás 1948. január 86. 17 ó. 15 p. D/Pl Yé /Megérkezett 3ud? eesíére a lengyel kormányküldöttség, -<f,f olyt./ ii lengyel küldöttség vonete 15 órs 3o "perekor érkezőtt meg a lengyel és magyar színekkel feldíszített Kel .-.ti pályaudvarrá, ahol 2 lengyel vendégek fogadására megjelent Oriütay Gyula -veUásá ia köz­oktatásügyi miniszter, Mihályfi FrnŐ miniszter,a "EKztárs??sági Elnöki • Hivat*! főnöke, c.{íaagyer-tengyel Társaság elnöke. FOerkicwicz len­gyel kövc't, llrázovics jugoszláv követ, Durugy Ferenc kövei, a külügy­minisz-érium .protokolfánöko, Boldizsár „jfván és'Bóka László állam­titkárok, 3ognár lezsof, Budapest, polgármestere , Kisházi Cdün,e Szakszorvczcti Tanios elnöke, Kossá István, a'Sza kszer vezeti Tanács főtitkára. Ortutay Gyula vallás-' ás közoktatásügyi miniszter a következő szavakkal üdvözölte •?. lengyel vendégeket: ' • - A. magyar köztársaság kormánya nevében őszinte szeretettel és beriteággal üdvözlöm a ku 1 tuoz mi a i sz t or urat és e vele- együtt érkezett lengyel delegációt. Száz'esztendővel ezelőtt- a megver szabad­magyar világot elünk. A keleteurópai népek, áíagyerorszég és szomsz-édai látják,­hogy együtt, egymás mellett kell harcolnunk a dea^kráciáért, szabadsá­gunkért =s függetlenségünkért. ' Jelentős, lécés lese-e fele az együttműködés felé az a kulturális egyezmény*, amelyet meg fogunk kötni és. az' a kulterhét, "melyet a magyarság a lengyel néapel egyuttj* . •.. őszinte üröminél ée szereiét tel, a magyar nép őszinte ' barát i~rzola:oi vei üd^S-rJfciüm a .minisz ter ura fc« ' és a delegáció tegjf.lt i tt Magyar országon. Lünnepel A lengyel küldet tségnovében Skrzaszawski Szaniszló kultusz* miniszter mondott köszönetet a fogadtatásért. A népi Magyarország főváflo­sáea •érkeztünk mint áz uj, demokr* tikus lengyel állam kiküldöttei, mondta hogy aláírjuk 'a kulturális egyezményt -a két nemzotózött. Az a törekvésünk, hogy minél szorosabbra fűzzük a• icr?.ecsolrtokat egymás Között, azokat a- kapcsolatokat, amelyeket r mult teremtp.tt, kulturális es gazdasági téren egyaránt. ?»1 aí'.rjuk. venni a kapcsolatokat a népi magyar kultúrával, az uj v magyar-irodalommal és művészettel, A mult Jnz­dag tradíciójából, áfi©lyjnom egy:szer kötötte össze népeinket, a legelső helyre állitjuk azokat azeseményekét, amelyek száz évvel czolA t minden európai népet a népek r-gy sz^beáságküz dé nmében egyesit ették. Ma, amikor >>icgyarerezág szép f.ávárosának földjen állunk, méghatódv gondolunk vissza azokra a.z idő lőre, amikor Dembinszky ée Boa' a'nagy mr.gyar sz--b a da ágii ősök­ko 1 e>g ytt 11 küzdöttek a n'ífcaS elnyomás ellen. Ka még jobban, ösezof üa ben­n leket ez e közös tradició, .górt alapvetően mejváitozott a helyzet,, a nemet fasiczaus letörésével Kelet var eee. népei meg találták bz-t a közös u f t, amely ,Q gpzdrsági újjáépítés és i békés munka lehetőségit fogja szemünkre biztosite.nl . ' i> /Folyt.köv./ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom