Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. január/2

1948-01-16 [0077]

Svéd hivatalos megjegyzése a Harshall-bervvo 1 kapcsolatban« Folytatás. Qya o- Fi/Vá 1 Hc 4- 4 • ..i •• - , ie* • Ami egy esetleges amerikai ^olcsón felvételét illeti, SGUÜUÍ ek sincs arra, hogy ennek lehetőseit Svédország a IJar­shall-tarvvoi hozza kapcsolatba* Gjöros .minisz ter ez amerikai sajtó­értesülésekkel kapcsolatban nem kivant nyilatkozni, ellenben elmon­dotté, hogy a washingtoni svéd nagykövetség egyelőre semilyen formában sem erősítette meg ezeket az á rtoaulésoix: t • A kormány jel öntést kért a v»a3hingtoni nagykövetségtől, hogyan Ítélik meg tulajdonképan Ameri­kában a svéá gazdasági helyzetet, de -z a jelentés még nem érk.zott 0£g Stockholmba. Megérkezést Helsinkibe a Szovjetunió uj követe. Gya o- 71/7á 1 He 3 t o c k íi o 1 m, január lő./Magyar Sávira ti Írod Savononkov* a Szovj otunió újonnan kinevezett helsinkii köve '•:-., megérkezett ál loffiáshq lyérc. Dánia visszaigényli a GÖringnek adományozott Dán 'Stípjvkeresz tot a gyé­mántokkal. ' y Gya o- ii/Vá 1 Ha Stockholm, Január 16./íía;;yar Távirati lr«| Dánia visszaigényli Göring hagyat kából a Bán Nagykor ss t•» t a gyémántokkal, etmolyc t Göring év e-kon át megszorozni igy-.kwZett ás végül is kierőszakolt % i dánok arra hivatkoznak, hogy a fennálló r :ndszabályok értelmében a dán kitüntetések a tula jdonos • vliialálozása után visszaszárraaznak a dán államra. A stockholmi román követ Mihály exkiróly lemondásáról. Gya o- Fi/Yá 1 11 ' S- t o o k h b 1 m , január lö ./iúegyer Távirati Ir. fílok Hadi Itusescuá. Románia stockholmi követének nvi~ latkozatát közli a Ny Dag. A követ rámutat arra, hogy tíihály király le­mondását a román nép érdekei követelték meg. A lemondás a királyi ház és a de.xokrácia megegyezésének kifejezése. A megegyezés értelmében a monarchia visszavonul, a demokrácia pedig tor^aot nyer. A követ a továbbiakban megállapította, hogy Ro­mániát, noha nem tartozik a balkáni államoidaoz, földrajzilag a Balkán­hoz kapcsolja iriöxasií szomszédsága BuIgáriáve 1 e~ Jugoszláviával. .A ró­nán nép egyetlen,Vágya jeinmlog, hogy békében és luotvéri aga tértésbon élhessen szomszédéivá 1 és más nep<kkol. Korábban a 3a lkán és Délkalet"" íurÓpa népein-/- viszonyát állandóan zavarta a nacionalizmus és soviniz­mus, amely .t az egykori rendszer minden .orssaV-bon támogatott* Most, amidőn a hatalom a nép kezébe került, $/_•. •.. .• -'"\ nincs. iclaje, a né­pe k békeszeretők és állandóan ujabb és ujeob uou» .ssoos ólatok szövőd­nek a szomszédok között.A köv.,t végül kiomolta a izovjetunió j l-ntós támog.-ását az ország uj jáépi táséb .n. -./a 07 i ai&aqgUSk J_ i n

Next

/
Oldalképek
Tartalom