Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. szeptember/2

1947-09-25 [0066]

Bárányos Károly búcsúztatása ás Szabd +.rpád üdvözlése a földmive­• lésügyi minisztériumban. Zft/Pl Té Bárányos Károly volt földmivelásügyt miniszter csütör­tökön búcsúzott el a földmivelásügyi minisztérium tisztriselő­karától ás ugyanakkor üdvözölték Szabó" ^rpád minisztert. Az ünnep­ségen jelen volt Dobi István, a kisgazdapárt elnöke is. ' . . v A minisztérium tisztviselői kara nevében. S.Szabd Eeren6 államtitkár búcsúztatta Bárányos Károly volt minisztert. Hangoztatta, hogy Bárányos Károly ennek az épületnek a falai között nőtt fel a minisztori székig s egész munkássága alatt bebizoayitotta, hogy a parasztság érdekeiért és boldogulásáért küzd. Abban a nehéz időben vette át a minisztérium vozetését, amikor rendkivül nehéz kérdések merültek fel és tizhóuapos minisztersége az egyeteme magyar nép odaadd szolgálatában telt el. rost sem távozik a mezőgazdaság szolgá­latából, hanem uj munkaterületén, a Magyar Országos Szövetkezeti Központ elnökeként tovább dolgozik velük együtt a magyar par^.sztsay bo1dogulásá é rt. Bárányos Károly köszönetet mondott a tis' tviselői kar tá-' mogatásáárt "és emlékeztetett az elmúlt tiz hdnap alatt vágzott munkára. Ez alatt áz idő alatt - mondotta - felépitAttük a Sid-ccatorna zsilip­renszerét, a hdöimezőv'.sárhelyi öntözőmüvet, A háború alatt leromlott .<lletállományunkat raogl^őön mag~s szintre emeltük. Vetésterületünk-az elmúlt esztendőbon túlhaladta az elmúlt évek éc a békeévek átlagáG. Miniszterségem alatt igyekeztem igazságosan és beosüiető­sen szolgálni e parasztság érdekeit ás ezen túlmenően -zz egye torna*- ma­gyarság érdekeit. Meggyőződésem, hogy a parasztság szeretetteljes és áldozatkész segitsége nélkül nem juthattunk voln? idáig, de ugyanakkor ki kell jelentemem, hogy nélkülöletok, a szakemberek nélkül som végez­hettük volna el ezt a munkát. A szakemberekre szükség van, az értel­miség nélkül nem tehetünk egy lépést sem. Az értelmiség munkája nél­kül nem készülhetett volna el u hároméves terv ás igy a rrgyarság nem indulhatott volna el a felemelkedés utján. Az elmúlt hónapok alatt sikerült olyan légkört teremtömi a minisztériumban, hogy a pa­rasztság teljes bizalommal jött ido,ügyének igazságos elintézését keresve Bárányos Károly végül meghatott szavakkal búcsúzott mun­katársaitól, akiket Szabó Árpad teljes támogatására hivott fal, A tiszt­viselői kar melegen ünnepelte Bárányos Károlyt. Ezután Szabd -rpáö miniszter szólott « az egybegyűltekhez. - Származásomra nézve parasztember vagyok, de az életem során az értelmiségi pálya felé sodródtam, ahol azonban nem szűntem meg pa­rasztságom és fajtám érdekében dolgozói. Partom,a kisgazdapart való­színűleg azért állított orré a helyre, hogy honorálja a 17 áv óta tartó hűséges ás áldozatos munkát, °molyet a parteszme megvalósítás óért vé­geztem. A part bizalmából körültem erre a helyre s a koalíciós korrány minisztere vagyok. Ebből következik, hogy most pillán"tnyilág programot nom adhPtok, hiszen nem pkarok elébevájni a koalíció" szellemében ki­dolgozott földmivolésügyi programnak. ' , Awvt .k-öv. / n u

Next

/
Oldalképek
Tartalom