Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. augusztus/1

1947-08-09 [0063]

/A miniszterelnök beszéde, 2. folyt*/ £ö/í.li 1 - Ebben a laktanyában ezeniül a nép fiaiból alakult de­mokratikus rendőrség fog&a kiképezni tagjait, akikre az a hi­v* tás vár, kegy demokráciánknak egyik alappillére legyorA** Sz az uj rendőrség merőben ellentétes a régivel; tagjai paraszt és munkás* salad ok gyermekei, akiket most ebben az épületben arra fo.nak nevelni, hogy minden erejükkel és tudásukkal őriz . ák;meg a 'agyar nép szabadságát, füg etlenségát és erősítsék a da.io­kráciát. - A reakció és a korrupeié már eddig is a legélesebb legercátlanabb támadást int én te rendőrségünk ellen, ara Lyne'r hibáit épen Rajk László belügyminisz térsége alatt küsz-hol w .<...; ki. Örömmel kell megállapítani, hogy rendőrségünk nap ról-nap­• r ; tokjletesebb,f^gyelmezetteb lett ás buszban állapíthatjuk mag, hogy rendőrségünk feladata magaslatán áll és közbizton­ságunk vetekszik bármelyik állam közbiztonságával. / végzi - A jog, a rend és a biztonság, az alapja f ejlódé sűrűk­nek es újjáépítő síinknek, amelyet épen az elmúlt napokban kezű ­.ltunk meg a hároméves terv ko v . etében* A hároméves terv gazda sági vonalon ' ' nemzetünk újjáépítését ós az oiihez szükséges faladatokat. Azonban ezzel egyidejűleg a szellemi újraépítés terén is,minden el kell követnünk, mert ez a kettó aaorocan együvé tartozik. Seojtlemi újjáépítésünket a demokrati­kus nevelésen keresztül szolgálja ez a laktanya is és .szolgál­ja az a szellem és elvhüság, amelyet Rajk László eddigi eletével . tanusi tot.t, • Mint ember és mint barát is őszinte sziwel jöttem él hogy kezetszőritsak itt Rajk'Lászlóval, mert ha vannak is poli­tikai sikon közöttünk elvi különbségek, azok Bú.ndenk#r áthidal­hatók ás megoldhatók, mivel azokat sahasom kicsinyes célok és szemponté.':, hanem mindenkor magasabb eszmék vezették és vezetik ma is, - Kívánom, hogy áz az épület, amely az elmúlt ó. ek.so­rán a .wuazet 4 legjobbjainak börtöne volt, a jövőben á nemzet legjobb fialt nevelje, akik ha kell nemesa^: tettekkel, de a leg­nehezebb körüljményok köaott életükkel is helytálljanak a demo­kááciáért /MTI/ I i ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom