Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. február/1

1946-02-11 [0027]

V*ge4é rte k á/iág ya r- c se he zlo vél. tárgy&iísok, •-« !lií üö a- Ma/Ma- s 4 llagyarWirat i Iioda jelenti: jk fr'g* bsn kedden kezdődött magyer-csehszlovák tárgya­ltok befe »ez5dtei t Gydngyösi János -.külügyminiszter és a magjar kttldbtfc. ség tadai .elu £ ztak I rígáből ás ataan vannak,Budapest fele. A prágai iá rgya X* pókon bizonyos kérdésekben megállapodás jött létre, — m i — ' Áitfpengoben állapítjuk meg a t rtésdíjakat és járad ácokat. ÍTiií Köb- Ma/Ma 2 Szociális szempontból igen nagyjelentőségű rendelet­.ervezetet készített az igazs^Ugvainirzterium. amelyet a legközelebbi tinieztertan^os elé terjeszt Kies"István £>»azs%lg;yniiniszter, A pénz vásárlóerejében mutatkozó "nagy mérvű csökkenés I ugyanis igen nagy nehézségeket okoz a tart^adijak és más h/a>nló szolgáltatások összegének he ijes' mkaatároziaánál és azzal a következ­Éérmyel já> á hogy a aok ősszegét- mindijj uty<<l keli ra egállapitani, Üz :c:ücsak a.birés??ck aunk? tértiét aöveli jelentékeny mértékűén, 3e igen h£tr£nv©s a fölsőre is, ezonovlil pedig'azzal az eredménnyel' jar, hogy a ta rttscH jrs. iogoehilt csak nagy késedelemmel Juthat pénzheZr Ízen pegll az iga zságu^yáiru sztori un. amikor rendelet terveze tét dolgozott ki, amely­;-e-k értelmé&n te rt?sdij # járadék vagy más ha» ruó természeti időszakos szolgáltat-sok összegét i öinSság'a ielpe res kérelmére adópengőbe n ól* iapuja meg, na azÜijeres foglalkozása vagy egyéb kerese tforriá* olyan * • l ?rmérzetü l amelynek keretében a kereset vágy jövedelem a peng5 minden­kori árt ikviltozasáné.k megfelelően igazodik, i£ az alperes közszolgálati • iiiaiaazGut vagy valamely kp 11 ek'fiv szö.rzides hatálya alá tartozik, ~~ ­•ior a birós^g'arra is ka élezheti, begy a járadékot munkabéréne: b*ao­n./os hányauávajL biztosits& be, "Üz a hányad tern£l szetesefl a kollektív ­szerződés szerint Hrd szolgáltatás emelkedésével megfelelően n&ekszik* ( irűekes megoldás, nogy ha az alperesnek o^yan mez5ga : zdasági ingatlana va.h y Smely termények természetbeni szólalcatás^t teszi lehetővé, É birosag temenyek'kiadIsára kötelezhetik Az adónengőben megállapító tt •v solg 3. tatás összegét a teljesítéskor pengő re kell átszámítani, A rendé a Ie| lég több résziétkóraésről is intézkedik, /&ftl/ •» m m i;'-toa éven at évi 5QC mi |Ué kanadai dollár kölcsönt kap Anglia Kanadái, Y üB/Ma 2 Ottawa, íebnr'r il. /iíP/ Hét fon magkazdődiek a Nagy britanniának adandó" kanadai kölcsönre vonaikozó v^r^vaiésok az angol oizottskgal, amely szómba., ton é kezett megk Hir szerint h-'rom éven át adandd évi 500- 9D0 mi Ili* rranadai dollár -köic?önről van szó, /MTI/ • >•. - - - T

Next

/
Oldalképek
Tartalom