Külföldi-Belföldi Hírek, 1945. május/2

1945-05-11 [0012]

A gyozejjün ünnepo Varsóban. Saf Bk/Gyi/Vv V a r s<ó , május ll./Tasss/ Léjuc 9.-én, a gy íze len napján egész Lengye ldr szag­ban lelkes tömegtüntetések voltak, Varsóban sokezernyi tömeg gyűlt 1 össze a nagyszínház előtti torén, amelynek házain a lengyel köztár­saság, a Szovjetnnié, ffagybritannia és az Efcyosült T~~ '. Államok zászlci lobogtak, 11 órakor Eegérkezett a térre Ro3sa Zifiieorszki tábornagy, a lengyol hadsereg főparancsnoka vezérkarának kisérntében. Megjelentek az ideiglenes lengyel kormány tagjai élükön Gsubka Moravszki miniszterelnökkel és Beruttal, a nemzeti tanács elnökével. k miniszterelnök beszédében leszögezte, hogy a Szovjetunió, a Vörös Hadsereg ős Sztálin tábornagy tette lene tővé számukra a " longyel hadsereg ngszervezését. Megnyertük a háborút - fejezte be a miniszter­elnök - ós most meg kell nyernünk a bókét az összes szabadságbs^rető népek együttműködése alapjeán, Bízunk a nemzetközi megértésben ugybn_ Ugy, mint amilyen erős volirhitünk a végső győzelemben. x A miniszterelnök után Rola Ziniirszki tábornagy, N r Vörös Hadsarog nevében Sovcsenko tábornokv végül a demokratikus lengyel pártok képviselői mondottak beszédeket. A gyűlés utón impo­záns tüntetés volt Varsó utcáin. /MTI/ 4 Sauvageot előadása Budapestről., Rf kr/Vv Paris, május 11* A párisi rádió jelentése szerint Sauvageot, az isort francia tudós Parisban vetített képes előadást tartott a háború előtti Budapestről. Ismertette a főváros szellemi életét is., ma£d befejezésül hangsúlyozta, hogy minden franciának, aki szivén viseli a francia kultúra kisugárzásának ügyét, érdoko, hogy Budapest minél olőbb uj életre keljen. /MTI/ írudy Gyula emlékozote. o Vv/5 'Most van tizonkétá óvo, hogy Krúdy Gyula, a nagy magyar irő meghalt. Az évforduló alkalmából Krúdy Gyula barátai, tisztelői es hívei v?aárnap,ftájus 13.-an felkeresik az írónak a kereposi-uti temeteben le vő' sírját. Találkozás vasárnap dó lő lőtt 11 órakor a halóttasháznál, /Kérelem a t. Szerkesztőségekhez. A fenti sorok szíves közlését kérik Várkonyi Titusz és fíerczogh i^lemér hírlapírók./ CtyermoknyaraltajtáJs a Szov.ietúráéban. Ta Ho'Ke/Vv M o s z k v a , május 11./Tass/ iázidén a Szovjetunióban a gyermeknyaraltatási akció során négy és fél millió gyermek, vagyis másfélezer ennyi, mint tavaly nyer elhelyezést vidéki szanatóriumokban és üdülőtelepe­ken. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom