Külföldi-Belföldi Hírek, 1944. október/2

1944-10-17 [0007]

^ Vi-»»za<5zoritották a szovjet erőket Csongrádnál ás ITagywednáxl 1 Ha/P3 B t P U s , októb r 16./ TT A üiA^ar-romáű határvidékről jelenti ? ÍZ Irterinf: Szegedtől é3zalwá magyar oaftafctok szívós jtarookben kiválóan verekedtek á 3/1 ényelében i'elf ogtá k/ellentáwadá&okk"sT7 a sscvjet előrenyomulást, Z'gy nagyobb *5aröc*oőor4| e-Seiy átmenetileg be volt ke.­ritve, nyügeti irányban áttört é.% egyesült a felmentésire odasiető hon­védekkel* Közben a Icát kötelék köz öttq szovjet táfloadó éket 32dkebb területre szorították össze, ét több idnt Z-oo foglyot ejtettek. Csongrádtól nyugatra sikerűit egy bolsevista, betö­rést f«t£t<ta»>rjU Különösen hevesen tombolt vasárnap a nagy páncélos ce&tft Debrecentől délre. A Berettyó é«zfiki partján meejhiudii^ttfek szovjet harapófogómozdulutot. A karc^-dtbreceni vasútvonaltól d^lre/ erőé német páncélos tgyságek meghiúsították O- szuvjet átkarolás! kiser­leteket. Nagyváradtól délre a német csapatok dél felé vi-»szfi­szoritották a bolsevistákat. Részlet jel entések. szerint ebben a csatái­ban 59 pánoélost ás rohamlöveget semmisítettek meg vagy tettek here­képtelenné, A magy&r-német .sikerekhez lényegesen hozzájárult a német légierő, &»ely erő* csoita.repülőezredekke.1 beavatkozott 6L földi n^rcokbe^ Mindszentnél me^ssaicitotta a szovjet átkelési forgalnat a. Tiszán, menet oszlopodat ás páncélos gyülekezéseket 3zért szét ás több nint 2oo jármüvet pusztitott el. A nagyvárad-kolozsvári • Attól ász«kr.i magyar kötelékek jelentékenyen tért nyertek. WI/ \ 2. A lublinl lengyel bizottság helyettes elnöke menesztésének okol. W Ra/P8 8 t o c k n o 1 na, október 15. /int-, rinf/ IT Azzal kapo r *o latban, hogy Andrzej Wltos? ^lublini 1« ne­gyei bizottság ols.elnökét a bizottság fölimiv lásügy i osztályán vs* zu tőjét 1: mondatták, londoni 1 ngy-1 körök gje gy zik, ao .y Witcs, «y 4NK*f j le írtéit-len firfi, akit cs-ak B* Vf • .iatt,tnint a régi Le ngy=-1­or.-v...gO,,,n is ; rt b-.-.loldali pdrcsztv ,:.ér és többozöröa mini.^ztt n liök Win©, nty v»itoe testvér-^ nevezett ki a Kreol a lubllni blzo tság egyik vehető helyére, termé szett-Étii ne un. volt abbi-n e Ltelyzet­b:n, hogy a zavaros háborút yicz-onyok :íö.?e.peite október lo,-éig vég­r hajtsa a keletlengyelországi w«2ié>ga.zd>-3$jg ki ^ ját it ásá t és kOlnosaá r nd^zi rre v<ló át alác ltáaát elrendelő parancs okat% Arról i>w le bet azó, aogy Witos "reekoionáfius körökkel" barátkozott. Qsak. néhány n<*p­r>zl ezelőtt történt, hogy a ,:nda üv vile »sk€ ált 1 Vc zetr-tt l:"g\n-. 1 •*zc;vr tsé g ö ÖZ C-J©V c lén a szovjet kormánya* te _ "a Vngyti nép n-náb-n" nyilvánosan köszön-etet Mondott "a varsói lakó>9é&n&k. nyújtott ie g it>ágért", - jelentette- a Wo ; szkV8ui rádió, Közbrn jíttoa nagyon jól tudt^i, hogy a Kre^il a varsáinktól neitc--*k o nap mint nap kérve-kért tá.v-s .tast tnfiídta ííeg, ran- (L snovj-t propagsnd''. o varsói fclüelő­k; t gyalázásokkal és sérti g. tésekkel is 111- ttc* Bmlit AÍ|H taéltó, hogy f- fzovj t .propagandát Churchill és ilde.i :.ÍO-ZÍVAÍ tartózkodása at m t':rt ja vi ^ze attól, hogy Witoa mvA sztárén:k t .okolásánál kimu­tassák ^rárkommunista irány*atuke##V ..

Next

/
Oldalképek
Tartalom