Közérdek, 1916. január-június (8. évfolyam, 1-12. szám)

1916-03-18 / 12. szám

erre csak tűzhelyeink, nemzeti életünk meg- oltalmazásának jogos és, szent kötelessége kényszerit. És nagy és dicsőséges eszméért küzdünk mi a mai veres március idusán is: A magyár szabadságért, amiért apáink is küzdöttek.! Most az-ellenségek egész fojtogató'gyűrűjével, I az egész világgal kell crte megharcolnunk — álljuk e harcot és állani fogjuk a győzelemig. Mert hiszen mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy ez a harc a lét, vagy a nemlét kérdése számunkra. Hogyan csüggednénk hát, hogyan veszthetnénk el bizalmunkat ? Ez az uj szabgdságharc, ami most folyik : uj es di­csőséges helyet biztosit nemzetünknek a világ­ban, amely erőnket, erényeinket kénytelen minden hódolattal elismerni. Nemzeti életünk, felvirágzásunk szebb, ragyogóbb korszakát nyitja meg ez a véres március, amit most megünnepeltünk, forró szívvel, könnyező hálá­val gondolva a százados múltak és a jelen vértanúinak hosszú sorára . . . Kitüntetés. Kertész Béla joghallgató, városunk fia, a 12. honvéd gyalogezred had- apródja, ki mint szakaszparancsnok már nyolc hónap óta küzd a beszaráhiai fronton, a j Toporoutz-Rarance mellett lefolyt rettenetes harcokban tanúsított elszánt és hősies visel­kedéséért a II. osztályú ezüst vitézségi érem- j mel lett kitünlve. Hősi halál. Braneczky Ferenc, a 72. gyalogezred katonája 19 éves korában az északi harctéren tebruár 28 an hősi halált halt. Gépészmérnöknek készült, de azi ellenség golyója kelté szakította szép pályáját. Magyar emberhez illően halt meg a harcmezején j — Írja a századosa — az ellenség golyójától homlokán találva, szenvedés nélkül. Sirhantja meg van jelölve. Braneczky József kegyesrendi tanár testvéröccsét vesztette el benne. A kath. Legényegyesület március 19-én d. u.' 6 órakor saját dísztermében már­cius 15-iki ünnepélyt tart. Műsor: 1. Hymnusz. 2. Hevesi 1. A mi katonáink. Szavalja : Torner Erzsiké. 3. Ünnepi beszed. Mondja: Zoboki Vince elnök. 4. Weber: Aufforderung zum Tanze. Zongorán előadja : Rokk Ilonka. 5. Móra F. Az lesz csak a nap. Szavalja: Tóth Erzsiké. 6. Szép-Barabás. Imádság. Énekli Zoboki Vince. 7. Pakots. Legenda az anya. szívről. Szavalja; Jenser Dezső fögimn. Vilii o. t. 8. Szózat. Belépti dij felnőtteknek 20 f. Gyermekeknek 10 f. A tiszta jövedelem a helybeli Vöröskeresztet illeti. Halálozás. Róth Alajos órás, az Önsegélyző Népbank igazgatósági tagja, városunk egyik általános nagy tiszteletnek örvendett polgára, életének 91-ik évében pár heti betegeskedés után f. hó 14-én este meghalt. Az elhunyt temetése csütör tökön d. u. 4 órakor folyt le a Jókai- utcai gyászházból óriási részvét mellett. Lelkészválasztás. A nyugdíjazás folytán üresedésbejött kaplonyiref lelkészi állásra a hi- egyhangulag Ludman Lajos révaranyosi segódlelkészt választották meg. Az uj lelké­szi állását jövő hó 15 én foglalja el. A főgimnázium ünnepén felülfizettek: Romándy Gézáné (Fény) 10 K,, Palczer Ernő 5, Csaba Adorján 4, Péchy Lászlóné 3, Hirschler Samu (Érszakácsi,) Lucay János, Szemere Gerő, 2—2, Brandtsc Mihály, Botos István, Dombay Sándor, Gárdonyi József, Melhausch Ottó, Obholczer Gyula Rédei Károly, dr. Sternberg Géza, Szabó Kálmán, Tóth Lajos Zoboky Vince 1—1 K., akiknek ez utón mond köszönetét az igaz- tóság. Adomány. Lebovits Sándor szaniszlöi fa- kereskedő 50 koronát küldött be Madarassy István főszolgabiró kezéhez a Vöröskereszt Egyesület javára. A főszolgabiró az adományt illetékes helyére juttatta. Pár napig ... A Széchenyi-utcában az ugyik lezárt rollós ékszerész üzletre, az anya- akban bővelkedő tulajdonos, aki deresedő iei katonai szolgálat teljesítésére vonult be, alábbi értesítést ragasztotta ki: „hadbavo- -lUlás miatt pár napig zárva.“ — Az értesítés általános derültséget keltett az egész városban és most különféle commentárokat fűznek a felirathoz. 4-ik oldal KÖZÉRDEK Hol vásároljunk Olcsó, cipői.:.. Van szerencsém am. t közönség figyelmét :o: felhívni a :o: Kereskedelmi és Iparbank épületében :o: berendezett :o: cipöraktárra, jutányos áron kaphatók: férfi-cipő és gyermek-cipők bagaria, chewraux és box- bőrből, a legkitűnőbb minő­ségben és l e g d i v a t o s‘a b b o-o faconban. o-o Egyetlen próbavásárlás bárkit is meggyőz arról, bogy igazi alkalmi ^dologról van szó. Deutsch Bernát. 1916. március 18. 12 szám. Vasárnapi munkaszünet. A rendőrség a kereskedelemügyi miniszter rendeleté alapján j Vasárnap erélyes Lntézked -ssel elrendelte a vasárnapi munka-szünet betanítsál. Az üzletek zárva vöílák ugyan, de a lehuzoit rolló mel­let javába folyt a munka. Szigorú ellenőrzést kérünk, mert így a rendéíkez s szinte nevetség számba megy. Nyilvános nyugtázás. A hadban elesettek özvegyei és árvái segélyez ‘sére Domahidán március 5-én.Török Bemét áll. tanító rende­zése mellett tartól! háborús éslólyeu felüílizet- tek: id. Vere-as Ferenc 50 K, Auspitz Soma i 5, Messinger Mór 5,.. Ajaki At i i t 2, P: Ajaki I Emilián 4, KomoróeVi Endréim 3, Kun Sán­dor 50 f., Sturza Mihályné 1'50, Salamon Ábrahám 2, Krane Lajósné 2, Domahidy Ist­ván 2, Szabó Ilonka P50, Szubó Lajos L’50, Konc? István 50 f., Asztalos György 2, ifj. Veres Fereno 5, J tksa őrmester 50 t., Kiss csendőr 50 f., id. Künn Sándor P50, Benzsay I Sándorné 1, Tankóczi Julia 50 t., Sarváry j Amália 1, Komoróczy Ilona 50 1. 0-szesen: 93 korona, melyért ezúton is hálás köszönetét nyiivánilja a rendezőség. Tavaszi himlőoltás. Vármegyénk alispánja js tavaszi himlőoltások foganatosítására váro- aunkban dr. Blum Józsefei nevezte ki. Egy hazafias község. Vállaj község kép­viselőtestületi közgyűlése a rom. kath. isko­laszék átirata folytán Fang Gyula róm. kath. plébános és Becsky Sándor körjegyző fel­szólamlásának hatása alatt tekintettel arra hogy a haza szolgálatában álló családapák távolléte folytán a serdülő ifjúság a kellő felügyelet és családi fegyelemben nem része- j sül kellőképen, egyhangú határozattal ki kimondod, hogy a községbeli korcsmák és az ital mérések a háború tartama alatt vásár és ünnepnapokon zárva tartassanak. — E határozati az illetékes hatóság megerősítése után mivel az csak birtokon kívül- felebbez- hető, hatályba lép. Meg mindég a piac hiénái. A fogyasztó közönség kizsákmányolására szövetkezett uzso- ráskodó kofák, még mindég folytatják üzelmeiket. Minden vasárnap, vagy hétfőn Buzgány Pálné, Jékli Mari és Szilágyi Miklósne 300—500 kg. élelmiszert szálliianak Debrecenbe varosunkból, tejet, tejfelt és vajat úgy, hogy a hétfői piacra alig kerül valami. Arra kérjük rendőrséget, vessen véget végre-valahára ezeknek az üzel- meknek, mert a kofák elvannak ugyan tiltva a bevásárlástól, de k;j át szák az erre vonatkozó rendelkezéseket. Az adatok a vastui pénztár­nál a rendőrség redelkezésére állanak. A mezöpetrii aranyifjuság. Végtelen el­szomorító az a feljelentés, amelyet az érend- rédi csendőrség tett a szatmárnóinetii kir. tör­vényszékhez, amelyben nyolc 17—18 éves mezópetrii suhanc ellen emel vádat betöréses lopás miatt. Az erkölcsileg teljesen elzüllött fiatalság feltörle Mórent Jánosné és Haller Jánosné kamaráját és onnan húst és bükköny- magot loptak. A lopott dolgokat eladták ottani gazdálkodóknak és pénzt elmulatták. A tette­sek ellen a fiatalkorú bírósághoz, az orgazdák ellen a törvényszékhez lett megtéve a felje­lentés. Olvasóink szives figyelmét felhívjuk arra, hogy Papp László Gróf Károlyi György­ién cipész üzletébe megérkeztek a legjobb minőségű német és amerikai gyártmányú női-, gyermek és férfi cipők, amelyeket jutányos árak meliett bocsájt a közönség rendelkezé­sére. Különösen felhívjuk a fogolytartó gazdák figyelmét arra, hogy nevezett erős, tartós, massiv bőrből készült munkás bakkancsot tart raktáron. Farsangi tréfa. Hormann János, Piskorán László és Nikita György domamahidai suhan- cok, álarcban, égő gyertyákkal este 9 órakor megjelentek Kiss Zsigmondné lakásán és közel félórán keresztül sétálgattak az udvaron le és fel, halálra rémitvén a szerencsétlen asszonyt, uki riádfedeles hazát féltette a felgyujtástól is. A csendörség a jó madarakat kérdőre von­ván, azzal védekeznek, hogy farsangi tréfát akarlak csinálni Kissnével. A tréfa vége a szolgabirói hivatal előtt fog lefolyni. Megdézmált pince. Juhász János sz'anisz- lói lakos feltörte Tóth János nagykárolyi lakos szaniszlói pincéjét és onnan 320 liter bort és különféle gazdasági tárgyakat elemeit. Felje­lentették a szatmári kir. ügyészséghez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom