Közérdek, 1915. január-június (8. évfolyam, 1-25. szám)

1915-09-04 / 10. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK 1915. szeptember 4. 10-ik szám. Debreczeni Mezőgazdasági Gépgyár Részvénytársaság------ (Gyártelep és iroda: Vargakert, Délisor 19.) Ajánja a régi árakban: Tolóren dszerü „Hortobágyi-drill.“ Kanalasrendszerü Hazai-drill Műtrágya-szóróval kombinált „Napoleon-drill“ vetőgépeit, mely sorba vet és sorba trágyáz, továbbá egyetemes acélekéket, S. V. jegyű 2, 3, 4 tagú boronákat, tárcsás répavágökat, dobrendszerü srecskav; yókat, kukorica-ültető és morzsolokat. Szíveskedjék árajánlatot kérni! a o 0 tol IS! 81 01 .2 s $ Vöröskereszt-Egyesület felhívása. Az „Érmihályfalvai Vöröskereszt-Egye­sület“ az alábbi felhívást intézte a járás községelőljáróságaihoz: Érdemes Elöljáróság ! Épp egy éve annak, hogy az Érmihály falvai Vöröskereszt kórház közadakozásra hi\ ta fel a járás közönségét. Felhívása nem maradt eredménytelen: ágynemű, fehérnemű, pénz és élelmiszerek bőven jöttek be a kór­házba, úgy, hogy a kórház, rövid idő alatt közadakozásból teljesen felszerelve, meg­kezdhette működését. Azóta eltelt egy esztendő I Mindenki, kinek férje, gyermeke, testvére vagy apja az érmihályfalvai vöröskereszt kórházba került ápolás alá, jól tudja, hogy mily gondos ápo lásban, ellátásban, szeretetben részesült ott hozzátartozója! A sebesültek, betegek, kik felgyógyulva távoztak el onnan, mind hálás szívvel és könnyes szemekkel, emlékeznek meg a kórházban töltött időkről. Egy óv után ismét kérő szóval fordu­lunk a járás közönségéhez 1 Egy esztendő nagy idő 1 Ágynemű, fehérnemű elszakado­zik, minden felfrisitésre vár! Most, amikor vitéz katonáink a végső csapásokat mérik ellenségeinkre, az itthonmaradottaknak is fokozottabb kötelessége a kórházakat támo­gatni, hogy a dicső küzdelmekben megsebe­sülő katonáink semmiben hiányt ne szenved­jenek, minden jóban bővelkedjenek. Tisztelettel felkérjük a tek. Elöljárósá­got, hogy szíveskedjék dobszó utján felhívni a község lakosságát, kórházunk részére újabb adakozásra. Különösen toll, fehérnemű, ing, lábravaló, zsebkendő, harisnya, az, amire szükség van, de köszönettel veszünk bár­mily élelmiszert: tojást, gyümölcsöt, ubor­kát is. Érmihályfalva, 1915. szept. 1. Hazafias tisztelettel Dr. Andrássy Ernő, kórházi vezető-crvos. Eljegyzés. Szalárdi Jakó Jenő volt haj­dúnánási gyógyszerész múlt hó 30-án tar­totta eljegyzését Debreczenben özv. Szabó Jánosné ref. esperes özvegyének leányával, Margitkával. Sorozás erdménye. Múlt hó 27-én fejez­ték be Érmihályfalván a 43—50 éves nép­felkelők bemutatását. Az eredmény meglepő. A deresedő újoncok közül GO °/0 vált be ka­tonának. Bevonulok jgyeimébe! A debreczeni had­kiegészítő parancsnokság fe’hivía a község elöljáróság át, hogy utasítsa mindazokat a népfelkelőket, a kik katonai szolgá’atuk tel­jesítése céljából bevonulnak, hogy arra, való tekintettel, hogy a zászlcaljparancsnokság Königrätzbe helyeztetett át, kötelesek a be­vonulási megelőző napon lakhelyükről elindulni i -. u(jy> h°gy 'reggel 7 érakor a parancsnokságnál jelentleezhessőnsk, mert a később jelentkezők, a törvény teljes szigorával lesznek büntetve. A bevonulok arra is figyelmeztetnek, hogy hisiret nélkül és józan állapotban jelent­kezzenek. Iskolai beiratások. A ref. egyház összes iskoláiban, óvodákban a beiratások f. hő 1-én vették kezdetüket és 5-ig tartanak. Az iskolai előadások 6-án veszik kezdetüket. Till® S3 Vásárolunk, mint a Haditermény ■ ■ Részvénytársaság“ Fömegbizottai ■ búzát, rozsot, árpát, zabot és mindenféle hüvelyes veteményt I a mindenkori maximális áron, | ■ jutalék mentesen bármely vasúti ■ ■ állómásra vagv a tulajdonunkat | I képező érmihályfalvai kobrái- ■ ■ ' tárunkhoz szállítva. ■ Érmihályfalvai Egyesült Takarék- pénztár és Érmelléki Hitelbank HH Részvénytársaság, m Biharfalváért! Annak a szép és nemes actiónak, amelyet Biharmegye alispánja a le­égett felsőmagyarországi falvak újjáépítése iránt indított, egy gyönyörű hajtása fakadt. Az „Érmihályfalvai Vöröskereszt-Egyesület* saját hatáskörében gyűjtést indított, melynek eddigi eredménye a következő ; Kocsár Lajos 60 K, özv. Kocsár Sándorné, Grosz Herman 20—20 K, Mátray Ákos, Spilauer és neje, j Lajos Béla 10—10 K, dr. Andrássy Ernőné, dr. Andrássy Ernő, ifj. Andrássy Ernő, i Andrássy Erzsiké, Sziky Károly, Csiri Sán- dorné, Csiri Sándor, Gaszner Béla, Gaszner Béláné, Kurta János, Grósz Lajos, N. N., dr. Glück Sándor, Timkó István 5—5 K, Idrovkovits György, K. Farkas 4—4 K, Vajda Henriimé, Rosenfeld Adolf, N. N., Juhász, Juhászáé, N. N. 3—3 K, id. Beck Adolf, Ungár Rudolf, Straszner, dr. Bálint, Deutsch, Glück Lajos, Dráveczky L., Magyarné, Grün féld Mór, Fekete László, Vágó Andrásné, Klein Márton 2—2 K, Katz Jenő L50 K, Kurta Árpád, Grünfeld Adolf, Szőke János, Beckmann, Budai Ferenc, özv. Szűcs Kál­mánná 1 — 1 korona Nagy/ásár elhalasztás. Az érmihályfalván 8. és 9-ére kitűzött országos nagyvásárt, ke­reskedelemügyi miniszteri engedélylyel, szept. 15. és 16 ra halasztották el. Vörheny. Érmihályfalván egy vörheny betegedés fordulván elő, az elöljáróság meg­tette a legszigorúbb intézkedéseket a beteg­ség elterjedésének meggátlása iránt. Kirabolt tanító. Dómján Sándor értarcsai gör. kath. igazgató-tanító lakásába valaki behatolt és onnan a szekrényből 1140 kor. készpénzt és az összes arany- és ezüst­nemüket ellopta. Felkérjük a járás-őrmestor urat, szíveskedjék erélyes nyomozást inditani a tettes ' kiderítése iránt. Egy ember egész vagyonáról van szó, aki a kultúra szolgála­tában fillérenként gyűjtötte össze ezt az összeget. Só ára. A nagyváradi kir. pénzügy­igazgatóság 45881—1915. sz. rendeletével ér­tesítette az elöljáróságot, hogy a konyhasó ára kilogrammonként 28 fillérben van meg­állapítva és a ki azt ezen összegen felül árusítja, „sóuzsorát“ követ el és szigorúan büntetendő. Méhészeti tanfolyam rokkant katonáknak. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Temes- várott a rokkanttá vált katonák számára méhészeti tantolyamot rendez. Ezen tanfo­lyamon részt venni szándékozó hadirokkan tok, ebbeli szándékukat, írásban vagy sze­mélyesen legkésőbb szeptember 8-ig a cs. és kir. 39. hadkiegészítő parancsnokságnál Deb­recenben kell bejelenteniők. Az Írásbeli beje­lentésnek magában kell foglalnia az illető rangját, ciapattestét, nevét, tartózkodási he­lyét és rokkantságának mineviisógét. Villámcsapás. Hétfőn éjjel óriási vihar vonult keresztül Érmihályfalva községen. A villámlás egymást érte s egy lecsapott Os György erdőalj i házába és egy pillanat alatt lángba borította. A tüzet a vasúti állomás­őrség vette észre, aki azonnal segítségre sietett és megkezdte az oltást. A lármára mintegy 160 asszony és 4 férfi sietett a ka­tonák segítségére s igy sikerült a tüzet lo­kalizálni, de a tető teljesen leégett. Sertés árak. A csütörtöki hetivásáron a sertés árak a következők voltak. Öreg ne­héz kilónként 3 K 20 f. Fiatal nehéz kilón­ként 3 K 50 1. Uj vasúti menetrend. F. hó 10. és 12-ike között uj menetrend, lép életbe a Bihari h. é. vasúton. Indul Érmihályfalváról reggel 625, d. u. 1'22 és este 5'25. Érkezik Nagy­váradra 9'01., 4 05. és 8‘35. Nagyváradról in­dul 1230., 4‘45. és 7 18 reggel. Érmihályfal- vára érkezik 3T2., 7-27. és d. e. 10 óra 30 perckor. A máv. vonalain helyreáll a régi forgalom, a reggeli gyorsvonat! és a reggeli vegyeevonat kivételével. Székelyhid. Személyi hir. Gróf Stubenberg József székelyhídi nagybirtokos .— aki önként je­lentkezett katonai szolgálatra — f. hó 15-én vonul be ezredéhez. Gyűjtés Biharfalva javára. Kovásznay Marcel főszolgabíró lelkes felhívást intézett járása községelőljáróságaihoz, amelyben fel­kérte őket, hogy a felvidéken létesítendő Biharfalva javára a községekben gyűjtést indítsanak. Besorozott járásbiró és pénztárnok. A 43—50 évesek bemutató szemléjén a bizott­ság Papp Károly helyettes vezető járásbirót katonai szolgálatra alkalmasnak találta. Ugyancsak népfelkelői szolgálatra kötelezte Kuty József kir. adópénztárnok, tartalékos hadnagyot is. Lajosnapja Asszonyvásáriban. Az Asszony- vásáriban állomásozó katonaság és polgári lakosság közötti fényes tanujele volt Lajos napja. A község intelligentiája mellett ott sorakozott az egész tisztikar Csóka Lajos igazgató-tanitó házánál és lelkesen ünnepel­ték a házigazdát. Délután az ádomásparancs- nok kirendelte a székelyhídi katonai zene­kart, . amely .- egész a kora reggeli órákig gyönyörködtette a vendógkoszorut. Sorozás eredménye. A székelyhídi járás­ban szeptember 1-én fejezték be a 43—50 évesek bemutató szemléjét. A szemlére meg­jelent népfelkelők közül 60 százalék vált be katonának.

Next

/
Oldalképek
Tartalom