Közérdek, 1915. január-június (8. évfolyam, 1-25. szám)

1915-08-28 / 9. szám

1915. augusztus 28. 9-ik szám. KÖZÉRDEK 5-ik oldal.. Mndennemü ruhanemüek, csipkék’ feilöltök, függönyök, teritök, sző­nyegek legtökéletesebb festése Bőrkabátok, keztyük festése. ! ! Minta után való festés ! I Haúffel Sámuel villany- és gőzerőre herendezett ruhafestö es vegyitisztitó Nagykárolyban, Kölcsey-utca I. sz A róm. kath. templom mellett. Műhely: Petőfi-utca 591 bármely kényes szinü és gazdag díszítésű ruhanemüek vegyileg tisztittatnak. MW Plisé-gouvré. Plüsh és bársonyok gőzölése. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek Érmihályfalva. Az orvosok a mi hadvezéreink ÉRMELLÉK. ] J tertózkodási helyét, levelet irt neki s az orosz foglyot kérte meg, hogy ő Írná meg a levél borítékját, orosz betükel. Mikor az orosz fogoly meghallotta a «zimet, álmélkodó szemében megjelent a könny és elkapta az asszony kezefejét, hogy csókái borítsa. — Hála neked jóságos Isten! Asszo­nyom ! A maga férje-ura az én feleségem földjét miveli otthon Oroszországban. Sebtében leült és irt az orosz asszony­nak, hogy ő is olyan jól bánjék a penész- leki emberrel, mint ahogy ő vele bánik Beregi Pál jóságos felesége, mert a véletlent az igazságos Isten rendezte igy. Oroszországba küldött pénzek sorsa. Ar­ról van szó, hogy indítsunk társadalmi moz­galmat hadifoglyaink segítségére. Most Stockholmon keresztül a következő hirt ol­vassuk : Az Aftontidningen-nek jelentik Malmöből, hogy az odavaló postaigazgató­ság jelentése szerint az utóbbi időben az Oroszországban internált polgári foglyok számára küldött pénzek mint kézbesithetet- lenek mind visszaérkeztek. A nem kézbesí­tett pénzküldeményekre az orosz hatóság megjegyzi, hogy miután Oroszországban kö­zönséges pénzesutalvány-forgalom nincsen, ezeket a pónzküldeményeket sem kézbesít­hetik. Az internáltak ilyenformán nem kap­hatnak hazájukból pénzt. Vájjon a mi fog­lyaink pénze is, nem ily sorsa járt ? Ellopott buzatarmés. A szaniszlói határról ellopták Gróf Károlyi Józsefnek 40 kéve búzáját. A csendőrség kiderítette, hogy a lopást Gnánt Mihály, Henrich János, Fetter Ignác, Schvarczkopf Pál és Kemenyiczky Györgyné csomaközi lakosok követték el, akiket feljelentettek a nagvkárolyi kir. járás­bírósághoz. Tűz. Penészleken leégett Csiri Sándor érmihályfalvai földbirtokos 850 K értékű j szalmája. A tüzet a cséplőgépből kihűlő szikra okozta. Egy kiló finom Cuba kávé 4 K 60 fillérért kapható: Lefkovits Sámuel füszerkereskedésében Nagykároly, Széchenyi-utca. Mit Ildii ■ Vásárolunk, mint a Haditermény ■ ■ Részvénytársaság“ Fömegbizottai ■ búzát, rozsot, árpát, zabot és mindenféle hüvelyes veteményt I a mindenkori maximális áron, ■ jutalék mentesen bármely vasúti ■ | állomásra vagy a tulajdonunkat | ■ képező érmihályfalvai közrak- B ■ tárunkhoz szállítva. \* Érmihályfalvai Egyesült Takarék- pénztár és Érmelléki Hitelbank Ml Részvénytársaság, mn idebenn, a határon helül, ahol —- hála isten­nek ! — sem muszkával, sem angollal-franciával nem kell uggan bajlódnunk, hanem mégis van hadjáratunk az isten egyéb teremtményeivel, azokkal az apró férgekkel, amelyek a legtö­kéletesebb messzelátó előtt is rejve maradnak s csak mikroszkopikus, vagy vegyi vizsgálat ré­vén födözhetök fel. Ma még nincs veszedelem. De egy kis baj már ma is van s hogy az elhanyagolt ki­csi baj mire duzzadhat holnapig — ha orvos hadvezéreink irtó hadjáratot nem indítanak —, esak az isten tudhatja. A helyi hatóságoknak ha ezer kezük lenne, mind az ezer tele volna munkával : rendészet, közigazgatási ügyek, katonaügy, élelmezési és egyébb szociális vonatkozású ügyek. . . Bizony, csak tulbuzy alommal győzik úgy, a hogy és attól tartunk, hogy a sok mindenegyébb között a köze­gészségügy kifogástalan ellátására nem marad elég erejük, idejük. Győz fölöttük a muszájnál is nagyobb ur: a nem lehet. Márpedig a köz­eg észségügi épp ebben a,mai veszedelmes világ ban, mikor némely fenyegető jelek ugyancsak szaporodnak, teljes és megfeszített munkaerővel dolgozó egyéneket kíván. Nyíltan beszélünk: az orvosokon van a sor. Büszkeséggel kérkedünk orvosi karunk tag­jaival, akik a messze harctereken önfeláldozó készséggel, gyakran az életök kockáztatásával mentik meg sebesültjeinket az életnek. De or­vosainknak nemcsak a harctéren akad dolguk. Van elég itt is, sőt — sajnos 1 — több, mint amenyi kellene. Itt is vannak betegek, itt is vannak jár­ványos veszélyek, amelyeket le kell küzdeni. Es — kétség sem fér hozzá: — itt is vannak lelkes orvosok, akik előtt az orvosi pálya nem csak egyszerű módszer a megélhetésre, vagy pláne a meggazdagodására, hanem magas emberi hivatás. Elsősorban a hatósági orvosok. Mi minden tenni való van az utcák, terek, piaci árusok, mészárszékek, üzletek, vendéglők, szódagyárosok, pékmühelyek stb. elenörzésében! De betegek is akadnak és betegségek, amelyekről az első pillanatban gyakran talán az sem tudható, hogy fertőzök-e vagy csak a pácienst gyötrik, veszélyeztetik. Nem kell nekünk megmagyaráznunk, hogy az orvosok is jogosultak tisztelettdijakra, fárad­ságuk honorálására. De ma, amikor minden betegség nem csak a beteg, hanem a többi em­ber egészségét is veszélyezteti: a katonás önfel­áldozást szeretnök látni ezen a téren is. A közjó a legfőbb szempont, aminek alárendeljük magunkat, egyéni érdekeinket mindannyian, amióta ez az embergyilkoló háború kitört. Es mindenkinek minden állású és foglalkozású embertársától joga van megkövetelni, hogy a közjó érdekét magánérdekei fölé emelje. És itt ismételten kérjük a közegészség ügy itt maradt vezérkarát: jöjjön védelmünkre Irányítsa a védekezést, lássa el jó tanácsokkal % közigazgatást, lássa el ápolással a betegeket, ha gazdagok, ha szegények egyaránt. S. Nyilttér. Nyilatkozat. Ismételten figyelmeztetem a t. kö­zönséget arra, hogy miután Robinsohn Mihály már múlt év szeptember havá­ban cégem kereskedelmi alkalmazottja J lenni megszűnt, neki sem a Taub és , Robinsohn előző cég alatt fennállott, sem az alábbi cégem alatt fennálló < üzletem vevőitől pénzt felvenni joga nincs, s a Robinsohn Mihály ál- j tál kiállított nyugtákat érvényesnek,,' s a kezeihez történt fizetéseket cégem részére történtnek elismerni nem fo­gom. Nagykároly, 1915. aug. hó 24-én. Taub és Robinsohn utóda Grünwald Josefin. Zongorázni tanít zeneakadémia tanmódszerrel Jakabovics Juliska. Előjegyeztetni lehet Eigner Simon cégnél, vagy a lakásomon Wesse- lényi-utca 6. Kiadó lakások. A gróf Károlyi György-tér 36. szám alatt két udvari lakás azonnal kiadó. Pro Patria ! Albert József szalacsi tekin­télyes gazdálkodó a 39-ik gyalogezred köz­vitéze Józsefstadban a harctéren szerzett betegségében f. hó 21-én hősi halált halt. Családja a kedves tetemeket hazahozatta és f. hó 25-én Szalacson óriási részvét mellett visszaadták az édes hazai földnek. Az el­hunytat, akit 2 és félévi ideálisan boldog házasság után ért utói végzete, feleségén kívül kiterjedt rokonság gyászolja. Hősi halai. Végh János érsemjéni illető- I ségü katona a harctéren szerzett betegségé­ben az érmihályfalvai kórházban hősi halált halt. Temetése 25-én d. u. folyt le nagy részvét mellett, melyen részt vettek a vörös- kereszt kórházban ápolt összes katonák. Feleséget és 3 gyermeket hagyott hátra. Ezüst lakodalom. Végh József Érmihály- falva vármegyeszerte általános tisztelet, nagy­rabecsülés és szeretetnek örvendő ref. espe­ressé, — a háborús időkre való tekintettel — f. hó 26-án szűk családi körben ünnepelte meg kedves feleségével, Szikszay Erzsébet úrnővel házasságuknak 25-ik évfordulóját. Az 1890. évben kötött ideálisan boldog frigy­ből 5 gyermek származott, kik közül 3 fiú és két leány. A leányok közül egy dr. Lányi Sándor táblai tanácsjegyző felesége, a másik édes anya védszárnyai alatt áll. A fiuk egyike Józsi, mint hadapród az olasz harc­téren küzd a hazáért, a másik kettő most végzi iskoláit. Meleg szeretettel, szinte tisz­telettel üdvözöljük a nagyrabeesült házaspárt az évforduló alkalmával és tiszta szivből kí­vánjuk, hogy az Egek Ura áldja meg őket hosszú élettel, zavartalan boldogsággal és a hazáért küzdő fiokat, mint ünnepelt hőst láthassák viszont a boldogság igazi fészké­ben. „ Adja Isten, úgy legyen“ ! Az értarcsai gör. kath. egyháznak f Kiss Vallér. mély gyásza van. Meghalt az egyház köz- becsülésben és köztiszteletben álló igazi lelki- pásztora, Kiss Valér esperes. Huszonnégy éven keresztül hirdette az Ur igéit és lelki- pásztoroskodása alatt nemcsak hivei, de fe­lettes hatósága is őszinte nagyrabecsülésben részesítette. Az irodalom terén is működött és lapunknak jelestollu munkatársa volt. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom