Közérdek, 1915. január-június (8. évfolyam, 1-25. szám)

1915-11-20 / 21. szám

2-ik oldal. Mndennemü ruhanemüek, csipkék* feilöltök, függönyök, teritök, sző* nyegek legtökéletesebb festése­Bőrkabátok, keztyiik festése. ! ! Minta után való festés I I KÖZÉRDEK-vv.’rrr'i Heüfíei Sámuel villany- és gőzerőre herendezett ruhafestö es vegyitisztitó Nagykárolyban Kölcsey-utca I. sz. A rom. kath. templom mellett. Műhely: Petöfi-utca 59' 1915. november 20. 2l-ik szám. ■JÚfcJsJ bármely kényes szinti és gazdag díszítésű ruhanemiiek vegyileg tisztittatnak. W Plisé-gouvré. ys Plüsh es bársonyok gőzölése. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek & ezért mérgesedik egyre jobban a nőkérdés amely már-már katasztrófával fenyeget A nőkérdés nem lenne oly aggasztó ha csakis azok a nők lépnének diplomás hivatalnoki pályára, akiknek más megél­hetési mód nincs, akik erre kényszerűvé vannak. Vagyis nem lenne a nökérdéi aggasztó, ha természetes lenne a fejlődés. Csakhogy a magyar nőkérdés mes­terségesen fuvódilc fel ma már megoldha­tatlan problémává. Figyeljük csak meg, hogy a legegyszerűbb napszámosok, apró iparosok, legfökép állami és vállalati szol­gák, altisztek egy jórésze arra törekszik, hogy leányukból úri kisasszony legyen. Kltanittatják leányaikat tanítónőnek, pos­tás, vasutas, meg gépir ókisasszonynak. Pedig ezzel gyermekeikben csak soha ki nem elégíthető igényeket és nem egyszer az egyszerű származáshoz járuló tanulással egészségtelen erkölcsi, társadalmi világné­zetet fejlesztenek. Kiemelik azokat a ma­guk kóréból egy olyan ingadozó magasságba hol leányaik sem szüleik állását nem oszt­ják, mert, abból kiemelkedtek, sem az ál­taluk vágyakozott társadalmi helyzetet nem élvezhetik. Mig ha a szülői urhatnámság nem viszi ókét ily tévútra, akkor szüleik életviszonyai között megtalálnák békés meg­élhetésüket és nem szaporítanák mestersége­sen a kenyérkeresö, de azt nehezen találó nők számát. Ennél a kérdésnél kell tehát megfogni a nökérdést-, melynek megoldása a békeidők egyik legnehezebb kérdése lesz. Azt suttogják, azt beszélik ... hogy a polgármester a katonaságnak csupán azért volt eddig az ellensége, mert féltette a szobaleányát, hogy a faképnél hagyja; hogy Hangos Gusztika Sanyi urfitól magánórákat vesz a jogtudomány legelemibb szabályaiból és kegyelem utján beiratkozni akar a jogakadémiai halgatók közé ; hogy Villanyos Józsi folyamodni akar a képviselőtestülethez, hogy őt tisztviselői cimmel ruházza fel, mert a bakteri elnevezést magára nézve lealázónak tartja; hogy a Kínál féle Fény-utcai korcsma ezután céget változtat és „Vig özvegy“ csár­dája lesz a neve; hogy a Nyári Báró legközelebb belép a bugyecek asztaltársaságába, ahol a borismer­tetői előadói tisztet fogja betölteni; hogy a városnál a kihágási ügyekben rendesen kacagásba menő csorba ítéleteket szoktak hozni; hogy Sanyi urfinak a legforróbb hazafias vágya az, hogy ne a harctéren, de „ágyban párnák között haljon meg“; hogy a városi tanács feltalálta a módját, hogy miként segítsen az élelmiszermizériákon. Megrendelt ugyanis decemberi szállításra a hadiözvegyek és árvák számára egy vaggon krumplioukrot . . .; hogy a legutóbbi küldöttség alkalmával a podeszta többeknek panaszkodott arról, gzivéről és jótékonyságáról ismerte aki szegényeknek igazi pártfogója volt. Temetése |5 én folyt le impozánsan megnyilvánult részvétt mellett. A gyászoló család az alábbi jelentést adta ki a halálesetről: Alulitottak Ugy a magunk, mint az egész család nevében fájdalommal megtört szívvel jelentjük, hogy az áldott jó feleség, szeretett anya testvér, nagyanya és nénénk KARDOS MIHÁLYNÉ szül- Deutsch Sarolta f. hó 13 án este 9 óra- , kor életének 64 ik, legboldogabb házasságá­nak 16 ik évében rövid szenvedés után el­hunyt. Temetése f, hó 15-én fog a nagyká­rolyi izraelita temetőben örök nyugalomra tétetni- Nagykároly. 1915. nov. 14. Emléke örökké élni fog közöttünk ! Kardos Mihály mint férj. Klein Gizella férj. Radó Vilmosné, mint leánya. Deutsch Ignatz, özv. Goldstein í Eszti Lukáts Mór, Lukáts Mérné, mint test­vérei. Radó Vilmos, mint veje. Lukáts Anna Lukáts Rezsin, Breuer Gizella, Schönwiczer Pepi Deutsch Szeréna, mint húgai. Radó Elvira, Radó Pista, Radó Laci, mint unokái. Lukács József, mint unokaöccse. Egy hazafias lelkész. Schönfeld Lázár főrabbi hívei körében buzgő agitáciot fejtett ki a harmadik hadikölcsön jegyzése érdeké­ben. A szép eredmény: 250000 az kettőszáz- ! ötven ezer korona, mely összeget hívei nagy­részt buzdítására, részben helybeli <‘S részben i bpesti intézeteknél a harmadik hadikölesönre jegyeztek. Ebbe az összegbe természetesen nincsen beleszámítva ama 100000 korona, melyet városunk a főrabbi, mint képviselő tag, lelkes indítványra jegyzett. Schönfeld Lázár főrabbi, kikötötte a helybeli pénzité- zetekkel, hogy a jegyzések után a banknak járó fél százalékos jutalék részére kiutaltas­sák, azon célból, hogy a kapott összegből pamut vásároltassák, amely pamutbót az izr. anyabitkőzség elemi és a polgári leány is­kola izr. növendékei egyrészt, másrészt az izr. nőegylet tagjai hős katonáinknak mele­gítő holmikat kössenek. Amint tudjuk a fő­rabbi buzdítása és Niedermann Irén. tanítónő lelkes közreműködése máris sok kötőtű lánd­zsát hozott mozgásba és nagy serénységgel folynak a hazafias munkálatok vitézeink téli szenvedéseinek enyhítésére. Azok, akik a harmadik hadikölesönre jegyeztek és Sehön- felp Lázár főrabbi listáján kisebb nagyobb összegekkel szerepelnek a következők : Ad­ler Adolf dr., özv. Áldjrnó, Antal István dr., Berger Ármin, Berger Jenő, Berger Béla, Beckmann József, Blum Gyula, Brichta Miksa, Borody Mihály, Breider Ferencz, Braun Márton, Bárány Márton, Cukor Lajos dr., Cukor Márton, Diamant Samu, Eigner Si­monná, Éried Bernát, Fényes Albert, Faze­kas Menyhért,, Fazekas Vilmos, Grünfeld Miksa, Gábor Armand, Grosz Ignátz, Her­man Ilona, Illés József, Kaufmann Jenő, Kaufmann Adolf, Kaufmann Annuska, Klein Bernát, Klein Jgnátz, Klein József, Kardos Mihály, Kardos Aurél, Kertész Sándor, Kan­del Ignátz, Lakatos Lajos, Melinda László .dr., Markovits Dániel, Moskovits Adolf, Mózes Soma, Niederman Samu, Peiszner Lajos, Politzer Ignátz, Rosenberg Bernát, Rosenberg Sámuel, Róth József, N. N., Reiter Adolf Rósz véig Mór, Sternberg Sándor ifj., id. Stern­berg Sándor, Sternberg Géza, dr., Sternberg Zoltán di ., Schilf Gyula, Schiff Bernát, Spitz Dénes, Schönfeld Lázár, Singer Lipót, Sin­ger Márton, Szegő Ödön, Strausz Dezső, Sleifer Dezső, Weisz Lajos, Weisz Mózes, Weisz Antal, Weiszmann Jakab, Róth Má­tyás és Viktor, Rosman Jakab, Róth Lipót, Weinberger Ferenc, Frankel Simon, Grosz Jó- zséf, Böhm, Szaniszló, Lebovits, Szaniszló, Kovács Samu, Börvely, Róth Sándor dr., Erdőd, Schawatz, Reszege. hogy a Miska gyerek nem sámfázta ki és nem pucolta ki elég fényesre a csizmáját; hogy a helybeli piacon a tengeri kér­dése, egy „tengeri kígyóvá“ nőtte ki magát; hogy a Magyar Király pocakos ven dóglőse kijelentette, hogy ha az üzlet továbbá is vegétálni fog, kénytelen lesz beállani :kerekesnek; hogy Sanyi urfi a sorozást megelőző este a hadiözvegyekkel siratót rendezett; hogy a nagykárolyi fiatal leányok köré­ben egyidő óta igen kedveit olvasmány lett a „Boccassió kalandjai" citnü fércmii; hogy a legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen az erélyes fellépés folytán a várws balkezü podesztának ugyancsak inába szált a bátorsága; hogy amióta a városi őrség életbe lett léptetve — a helyettesítések miatt — a városi j I közbiztonsága veszélyeztetve van ; hogy a vármegye házizsidaja, a tubákos Márton minden péntek este az őrt. izr. templomban a „Lechó dajdit“ énekli; hogy Sanyi urfit a sorozó bizottság f. hó 19-én katonailag meddőnek nyilvánította; j hogy Kóhn Antal a poéta tüzér, üzletet j csinál a harctéren : alkudozást folytat ugyanis Péter királylyal, a szerb korona gyémántjaira; hogy a „Vörös hajú“ cimii mükedve- lésre alakult társaság összeomlását az okozta, j hogy Csordás Aladár a társaságba került,) amely lovagias eljárásra is vezetett; hogy a hadbavonultak számára rendezni szándékolt szinielőadás majdnem azért maradt j el, mert a szereplő hegyek egyike sem akarta j a haját veresre festetni. HÍREK. Kitüntetés. Őfelsége dr. Biró Sándor ügyvédét, tartalékos kadétot, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért, a II. J oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. Erzsébet napja Feledhetelen jó királynénk névnapjának évfordulóját kegyelettel ünne­pelte városunk lakosága. A róm. kath. temp lomban Istentisztelet volt és az iskoláknak szünet adatott. Kitüntetés. Hill Gyula, a m. kir. 12-ik j lionvcdgyalogezred zászlósa, ki már hónapok óta az északi harctéren harcol, az ellenség elölt tanúsított vitéz magatartásáért a II. oszt. ezüst vitézségi éremmel lett kitüntetve. Vármegyei törvényhatósági bizott­sági tag választás lesz a jövő hónapban. Városunk első kerületében a Braneczky József kegyesrendi tanár jelöltségét említik, ki mint a közügyekben tevékeny férfiú méltó arra hogy tényleg meg választassák törvényható sági bizottsági taggá. Közgyűlés. Nagykároly r. t. varos kép­viselőtestülete november 21-én délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart. — Tárgysorozat: 1. Ajánlat 3000 m3 bükkhasáb, 3000 rns tölgy­hasábnak a ráksai erdőben m:i-ként 8 korona 1500 m® bükkdorong, 1500. m3 tölgydorongnak, köbméterenként ugyanott 6 kor. 50 filléres ár­ban eladása iránt: a hasábbfáért 8 korona közvetítési jutalék fizetendő. 2. A Nagykároly és Vidéke takarékpénztárnak ajánlata ezen fa- . üzlet lebonyoiitásához szükséges öszegnek fo­lyó számla hitelre engedélyezése iránt az . osztrák-magyar bank váltó kematlábán felül 2-°/0 kamat fizetése mellett. Halálozás. Súlyos Csapás érte Kardos Mihály vasúti vendéglőst. Felesége szül. Deutsch Sarolta, élete 64-ik, ideálisan boldog házasságának 16-ik évében f. hó 13-án el­hunyt. Az elhunyt úrnőt mindenki nemesi

Next

/
Oldalképek
Tartalom