Közérdek, 1914. július-december (7. évfolyam, 27-37. szám)

1914-08-01 / 31. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK 1914. augusztus 1. 31-ik szám. Elvégre kizárólag Szabónak köszönhetik azt, hogy évente lekitélyes összegei takarítanak meg lakás fentartási címen és illő hogy azt az em­bert, aki a lakosság érdekét megvédte, minden becsületes ember támogassa. Az árok halottja. Gilvácsról Írják: Steil Erzsébet 11 éves kis leány a vasúti állomás melletti árokba ment fürdeni, de a mély viz elnyelte és a kis leány belefuladt. Miután a közelben senki sem volt, csak napok múltán találtak a holttestére. Szives tudomásul. Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a gőzfürdőben, úgy hölgyek, mint urak részére szakszerűen, teljesítünk hideggyógykezelést, iszappakolást, sós-, és kénmájfürdőt, masszírozást és kö- pölyiizést. Köpülyözés céljából vidékre is kiuta­zunk : Kovács István és neje. Uj bőrkereskedés Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Nagykárolyban a Könyök-utca sarkán (Vadnay Etelka úrnő házában) a mai modern kor igényeinek megfelelően felszerelt o o kereskedést rendeztem be, mely hétfőn f. hó 29-én megnyílik. o o Raktáron tartok nagy választékban mindenféle bőröket, cipész- és csiz­madia szakhoz szükséges kelléket, o o Mérték utáni felsőrész készítését ju­tányos áron vállalom. o o BERSON gummi-sarok nagyraktár. A n. é. közönség kegyes pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel o o 3EHZ lein. T. bőrkereskedö. Fatolvajlás. Gróf Károlyi József szaniszlói erdejéből — a mely jelenleg Ganz és Fried- lander kitermelése alatt áll — nagyobb meny- nyiségü, 450 kor. értékű levágott, de még fel nem dolgozott eladásra szánt fát loptak el ismeretlen tettesek. A szaniszlói csendőr­ségnek hosszas és fáradságos nyomozás után sikerült a tetteseket Vásárhelyi József és So­mogyi Sándor piricsei lakosok személyében kideríteni, a kiket feljelentettek a szatmári kir. ügyészségnek. Két szép fedeles és három nyitott kocsi, 5 darab nagy, erős, igás és két törek- hordó szekér mind használtak, de telje­sen kifogástalan jókarban levők, valamint több uj kocsi és szekér minden elfogad­ható áron eladók Nemes Ferencznél Nagy­károlyban, Majtény-utca 4. szám alatt. Éjféli órákban. Stefanucz János érdenge- legi lakos éjjel 12 órakor betört Kovács Lász- lóné lakásába és a szemrevaló menyecskét alaposan eldöngette. A csendőrség magánlak­sértés bűntettéért jelentette fel a szatmári kir. ügyészséghez. Csendélet a Temetö-uicában. Drágus Já- nosné, Magdács György testvére ellen felje­lentést tett a rendőrséghez, hogy összeszólás- ból kifolyólag zsebkésével oldalba szúrta. A rendőrség megindította a vizsgálatot. A Polgári Olvasókör nyári helyisége megnyílott. Mindennap friss villásreggeli. Jégbehütött Dréher sör. Pontos kiszol­gálás. Elvitt ingóságok. A kereskedelmi bank igazgatósága feljelentést tett a rendőrséghez ismeretlen tettes ellen, hogy a tulajdonát képező Makay-féle két emeletes épületbe be­hatolt és onnan egy beépített vasajtót és egy ablakrácsot önkényüleg elvitetett. A rendőr­ség a tettest kiderítette Komódy Lajos timár- mester személyében, aki azzal védekezik, hogy mint a néhai Polgári Takarék igazga­tósági tagja joggal vitette el az ingóságokat. Befözni való barack kapható Kölcsey-utca 12. szám alatt. Szatmármegyei kalauz. Ezen a címen csinos kiállítású könyvecske jelent meg 142 o_dalnyi terjedelemmel Nagybányán Nánásy Ist­A „Berlini Victoria“ kötvényei háború esetén a biztosítás kezdetétől, min­den külön pótdij és beje­lentés nélkül teljes összegber érvényben marad, Vezérügynökség Nagykároly Deák-tér 20. Nyugalom a bankokban. A bankok és a betétesek. A háborús izgalmak első napjában az Osztrák-Magyar Bank szatmári fiókja főnöke megnyugtató nyilatkozatot tett, mert mindjárt az első pillanatban belátta, hogy oknélküli riadalomnak elejét kell venni és a közönség izgalmát le kell csillapítani. A közönség meg is nyugodott, legalább is nem hallatszott semmi olyan, amiből a pénz­piac nyugtalanságára lehetne következtetni. Az Osztrák-Magyar Bank főnökének nyi­latkozata után értekezletre gyűltek össze a nagykárolyi pénzintézetek is és ezen az ér­tekezleten elhatározták, hogy : betéteket csak 500 korona összegig fizetnek ki felmon­dás nélkül, nagyobb összeg kifizetésénél ragaszkodnak a felmondáshoz. Ezt a határozatot az összes pénzintézetek elfogadták s magukra nézve kötelezőnek ös- merték el. Az intézetek ezzel a szolidaritással is do­kumentálni kívánják, hogy a nagykárolyi bankoknál nem látják veszélyeztetve a beté­teket s az a körülmény is bizonyítja ezt, hogy ezt a határozatot egyöntetűen hozták az in­tézetek, amelyek legjobban ismerik egymás helyzetét. A pénzintézetek helyzetéről különben egyik legilletékesebb faktor, a debreczeni kereskedelmi és iparkamara ebben a dolog­ban a következőket mondja: A debreczeni kereskedelmi és iparka­mara, mely hét vármegyére terjedő kerü­lete gazdasági életének minden jelenségét gondosan figyeli s a központi eseményeket ismeri, kötelességének tartja, hogy keres­kedő és iparos érdekeltséget és a nagykö­zönséget a szárnyra kelt híresztelések alaptalansága felől megnyugtassa. A pénzintézetek pénze a gazdasági élet szükségleteit szolgálja s a gazdasági élet folytatásához szükséges minden jogos igény kielégítésére rendelkezésre fog áliani ezentúl is. E célból kormánykörök az Oszt­rák-Magyar Bank és a nagy vezető pénz­intézetek minden szükséges intézkedést megtesznek. Úgy a kereskedő és iparos érdekeltség, mint a nagyközönség teljes bizalommal lehet pénzintézeteink iránt. A betétek sok­kal biztosabb helyen vannak erősen alapo­zott pénzintézeteinknél, mint magánkézben. A mostani időkben gazdasági életünket éppen azáltal óvjuk meg a rázkódtatástól, ha pénzintézeteinket nem gyöngítjük. Gazdasági életünknek erőforrásai a pénz­intézetek, melyeknek zavartalan munkássága legerősebb biztosítékunk. Ennek belátása kell, hogy áthasson mindenkit. Mindenkor szükséges, hogy e gazdasági tényezők iránt a közönség bizalommal viseltessék, most pe­dig különösen szükséges, hogy pénzintézete­ink és a nagyközönség egymást kölcsönösen támogassák. Most, amikor országunk összes erejének érvényesítésével egy jobb, biztosabb, egész­ségesebb jövő feltételeit kell kiküzdenünk, bűn volna minden kishitűség. A harcot, melyet ránk kényszeritettek, egymást megértő, minden téren megnyilvá­nuló céltudatos együttműködéssel győzelme­sen kell megvívnunk. Versek. Irta : HAJAS ISTVÁN. Cigaretta füstben . .. Cigarettám füstje omlik szét előttem És elszáll a végtelen légbe s közben Jönnek gondolatok, amikkel még nem törödtem.­A semmiségbe oszló karikákat bámulom És gyönyörködök bennük . . . Oszlik, száll szerteszét a füsthalom. Méltósággal kavarognak körül . . . Keresztbe-kasba száll egy csomó, Végre keringve tömörül. Mtgint egy csomó ... S a halombul Omló haj, habtest, ölelőkar s végre Egy fehér ruhás kis lány alakul. Boldog óra Százszor visszaidézem azt az esetet, Százszor merengek el rajta csendben . . . Ilyenkor titkon, lopva, rengedezve Örömkönny jelenik meg a szememben. Hogyan is volt csak l ? .. . Álomszerű képek Játszátok el mégegyszer azt nékem, Hogy a szemem gyönyörben káprázzék S eremben vígan futkosson a vérem. Hozzátok vissza azt a boldog órát, (De csak titkon, álomszerű csendben) Mikor ővele megismerkedtem S éreztem keze melegét kezemen. Bálban. Hingő-rengő táncban vágykarok ölelnek nőillatu testet. A mámorörvéngben kavargva-ker ingve feledem az estet. Párázó habtestek úsznak a karokon bufeledö táncban S néma beszéd folyik heverő párok közt . . . En nem vagyok lázban. Jókedvet hazudok kacagó lányoknak . . . de fölsir bánatom Titokban, mert az én igazi páromat sehol sem találom . . . van kiadásában. A szatmármegyei kalauz szel­lemi részét Farkas Jenő, felsőbányái polgár- mester irta, különös tekinteltel a turisztikára, melynek egyik lelkes apostola a szerző. Az ér­dekes mü bövebbi méltatására legközelebb visszatérünk. A mü megszerezhető az említett kiadónál Nagybányán. Ára 1 kor. 20 fül. A Szinház-Mozgó előadásainak sorozatát ma. szombaton a „Bűn és bünhödés“ cimü drámával megtartja, vasárnap, 2 án Pálan- derrel „Szökés a felhőkön át“ lesz bemutatva. Becsületes megtaláló. Friedmann Benő kó­ser bodegás és vasúti szállodás, 3 drb 40 filléres Friedmann Rudolf aláirással ellátott váltót talált. Tgazolt tulajdonosa nála átveheti. Csak Zinner István Gróf Károlyi György téri vendéglőjében lehet jó bor, kitűnő ételek és a Kis Begye művészi gordonka­játéka mellett, kellemesen és fesztelenül mulatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom