Közérdek, 1914. július-december (7. évfolyam, 27-37. szám)

1914-08-08 / 33. szám

2-ik oldal. KÖZÉRDEK 1914. augusztus 8. 33-ik szárig. Felhívás a nemes szivekhez! Magasztos pillanatok, lélekemelő per­cek, szivet megremegtető órák láncolatos sorozatait éljük. Történelmi nagy napokra ébredtünk. A jó király kérésére hadba szálltak a vitéz leventék, hogy legendás hősökkel gyarapítsák a magyar történel­met, hogy hagyományos hazaszeretettel küzdjenek dicsőn ott a végeken. Csak lelkesedést, csak nagy tetteket válthat ki az emberekből azon tudat, hogy szent és igaz ügyért fogott fegyvert a dicső elődök bátor sarjadéka. A szent hevület­től az ajkakra adott jelige : „éljen a há­ború“ mindent kifejez, s harsanásával megrezegteti a könnyhöz nem igen szo­kott szemeket is, és az „Istenem be szép“ szavakban való önkénytelen kitö­rése a kebleknek megcsillogtatja a szembe lopódzott könnyet drágagyöngyként a ra­gyogó napsugárban. Valami meleg, az egész valót átzsi­bongó érzés tölti el a lelkesedőt, az érző szív nemes tüzének megnyilvánulása ez. Hadba szálltak a vitéz leventék, hadba ők a hős fiuk! Hadba mentek ők: „Pro Patria et Libertate“! Egyik elment jó öreg szülei mellől, pedig ö volt egyedüli támogatójuk. Mégsem tartóztatták öt a szülök, csak sírtak boldogan, hogy leg- drágábbjukat adják oda a hazának. Ho­gyan búcsúztak ? Két kéréssel: Gondolj a hazára és néha-néha ránk, kik imád­kozni fogunk a győzelemért. Egy mási­kat szerető hitvese mellől szóllitotta el a legszentebb kötelesség. Mivel bocsájtotta útra szivének felét a hü hitves? Csókkal, könnyel, reménykedéssel, biztatással! A harmadik családja köréből ment a harc­térre, s kicsiny gyermekének bátor te­kintete, kérése : vigyél magaddal atyám ! —- adott neki erőt, hogy felejtse a bu- csuzás nehéz perceit. És ment! Ment lelkesedve egy eszmétől izzítva: „Ma­gasztos nevet hagyni az utódra! Mást és mást, a sok ezret és ezret, mind, mind a lelkesedés erősítette, ezek szivét a lelkesedés tette keménnyé, ezek akaraterejét a lelkesedés fokozta. Az a sok könny, mi a bucsuzások- nál akaratlanul szökött a hadba vonulók szemébe, csak a szerető aggodalmasko­dás záloga volt. A hátrahagyottakért, az itthonmaradottakért hullott a könny I Ki tudja, ... mi lesz majd véletek? De aztán, eh, vannak még jő emberek, kik gondoskodásba fogadják majd szerettei­met, s nem feledkeznek meg róluk akkor sem, ha sohasem térnék vissza! Ez nyug­tatta meg az utrakelőt, ez a vigasztaló gondolat fog majd ott neki erőt adni a csaták zajában, egyik gondjától megsza­badulva most már csak a másikra kell gondolnia : „a hazára“ ! Sokan mentek ezernyi veszedelmek közepette is híven teljesíteni szent köte­lességüket, akik mind reánk bízták ked­ves szeretteiket. Ami védelmünkbe, ami gondoskodásunkba ajánlták ök azokat, kik legközelebb álltak szivükhöz. Reánk hagyták őket, hogy ők annál gondtala­nabbá, annál fáradhatlanabbul, annál hősiesebben, annál dicsőbben oldhassák meg a reájuk bízott feladatokat. Az ő Önfeláldozásuk viszonzás nélkül nem ma­radhat, mi velük szemben háládatlanok nem lehetünk. Teljesítenünk kell tehát nekünk is kötelességeinket, még pedig készséggel, nem immel-ámmal, tőlünk kitelhető minden módon, nem tessék-lás- sék módon, gyorsan, nem huzavonával ! Nekünk is harcolnunk kell! Harcoljunk az itthon hagyottakért. Harcoljunk azért, hogy azok, kik oda adták a hazának a gyámolitó fiút, a hitvest, az atyát, a csa­ládfenntartóját, — szükséget ne szenved­jenek. Kiki tehetsége szerint vigye harcba anyagi erejét, segítsen a keresetnélküli családon. Most mikor a kenyérkereső tá­vol, most szorulnak sokan támogatásra, gyámolitásra. A szegénysorsu katonák családjai a társadalom szivéhez kiálltá­nak segítségért. A hátrahagyott és kere­setképtelen agg szülőknek nem szabad éhezniük, a családanyának megélhetést kell biztosítani, a kicsiny gyermekeknek nem szabad megismerniük a „nincs“-et. Nem szabad engedni, hogy kolduljanak azok, kik mindenüket odaadták a fiú­ban, a férjben, az atyában a hazának. Ha kérnek segítséget, adjunk nekik abból a mink van, osszuk meg velük asztalunkat. Sokan vannak, kik a Min­denható kegyéből bőségesen el vannak látva minden földi jóval; sokan vannak, kiket tűrhető módba segített az Ég ke­gyelme ; sokan vannak, kiknek „éppen hogy elég“ jutott osztályrészül, nincs te­hát elég ok a visszavonulásra. Kiki te­hetsége szerint adjon a szükségben szenvedők számára. Mindenki tud adni, kinek egy szémernyivel van többje, mint annak, ki szükséget szenved. Adjon kiki mennyit tud, hisz a jó szívvel nyújtott egy pohár vízért is, amit az Ő nevében adtok, a Mennyei Atya százszorosán meg­fizet. Ne azt nézzétek, ki mennyit adott, hisz a dúsgazdag aranyát és a szegény asszony garasát illetőleg ez utóbbi volt a nagyobb adomány, mert mig a dús­gazdag abból adott, miben bővelkedett, addig a szegény asszony amije volt, azt mind odaadta ! Jót tegyünk úgy, hogy ne tudja meg a bal, mit cselekedett a jobb! És a társadalom szive megmozdult, a harcba szólított véreink itthon maradt keresetnélküli családjai támogatására, segé­lyezésére, gondozására, emberbaráti, jóléti intézmények alakultak. Minden megyebeli városban megalakultak a helyi segélyző bizottságok. Nálunk is megalakultak, veze­tői : Csaba Adorján főispán, Debreceni István polgármester. A vármegye egész területére vonatkozó bizottság a vármegye­házban, a város területére vonatkozó bizottság a városházában tartja fenn az irodát, itt működnek. Hogy ezen bizott­ságok a legnemesebb cél érdekében való­ban jól tölthessék be hivatásukat, a tár­sadalom tagjain van a sor, mi rajtunk van a sor kedves polgártásaim; adakoz­zunk! Gondoljunk arra is, hogy ezen bizottságoknak szigorú takarékossággal kell müködniök, mert azzal is kell szá- molniok, hogy a jelen segélyezést egy második segélyezésnek is kell majd követ­nie, t. i. a háborúban elnyomorodattak és az elesettek özvegyeinek és árváinak támogatása lesz a második segélyezés. Most a népkonyha, napközi otthon, köz­segélyezése a hátrahagyottaknak van a soron! Gondoljunk arra is, hogy ott, a mi érettünk küzdőket a tűzkeresztségben mennyi baj, szerencsétlenség érheti, nem­csak az ellen golyójától való megsebesü­lés, de a lappangó és a belsőt megtámadó nyavalyák is harcképtelenné tehetik egy- időre avagy végleg is a küzdőt. Ki állítja talpra azt, akit még meg lehet menteni ? Ki van mellette a nehéz órákban ? A vö­rös kereszt! Mikor tehát az itthon hagyot­takról való gondoskodásban megnyílik szi­vünk a nagy szeretettől, ez a szív gon­doljon a vörös keresztre is, mely a har­colók életének szolgálatára köti le magát. Aki gyorsan ad, az kétszeresen ad! Ki többet ad, több könyet szárit fel, ki ke­vesebbet, ő sem hálátlan dologra adja kincsét. Érezze a segítő szív azt, hogy jól teljesítette kötelességét, hisz a Haza nemcsak véráldozatot, hanem pénzáldo­zatot is követel. Mindkettőhöz önmegta­gadás, nagylelkűség, szeretet kell. Gon­doljatok ti adakozók, hogy a megsegí­tettek részéről mennyi hálaima megy az Égbe érettetek! Gondoljatok arra, hogy ott a harctéren utolsót lehelő is azokra kéri Isten áldását, akik szeretetükbe fo­gadták az ö szeretteiket. Rajta édes test­véreim! Nyíljon meg szivetek, s teljék meg az a szív jósággal, szeretettel, s ez a szeretet és jóság vezesse elhatározás­okat az önkéntes adakozással, a legide­álisabb adózással a szükség kiküszöbölé­sére, a nyomorúság enyhítésére. Az adományokat jutassátok el az il­letékes helyre. A bizottság majd lelkiis­meretesen fog arról gondoskodni, hogy a szükséget szenvedők közül kinek-kinek adassák, mennyire szüksége van. Ez a bizottság fog gondoskodni arról is, hogy karöltve a jótékony nőegyletekkel megva­lósuljon a népkonyha, a gyermekek napi- közi otthona, más emberbaráti intézmény stb. Támogassátok e bizottságok műkö­dését is. Újuljanak meg a csodás idők és vésse föl Klió nemcsak a hősök titáni küzdel­mét s győzedelmét elleneink fölött, ha­nem a nemes szivek küzdelmét s győze- delmet is a szenvedés és nyomorúság fölött. Vidákovich Dániel főgimnáziumi igazgató. HÍREK Előfizetőinkhez és olvasóinkhoz! Az általános mozgósítás folytán, szerkesztőségi tagjaink, munkatársa­ink és nyomdánk személyzete nagy ré­szének is be kellett vonulnia a katonai szolgálat teljesítésére. Ennek következ­tében lapunk nem jelenhet meg a ren­des terjedelemben. Tisztelettel kérjük ezért előfizetőink és olvasóink szives elnézését. Nagylelkű adomány. Gróf Károlyi Istvánné a helybeli és vidéki bevonult katonák csa­ládtagjai gyors segélyezésére, 1000 koronát adományozott. Uj orvos. Dr. Láng Zoltán körorvos ál* I lását elfoglalta és megkezdte rendeléseit. — Lakása: a Kálmánd-utcán van. »1 Jólelkü vendéglős. Fényes bizonyítékát adja lépten-nyomon nemeslelküsógének Kar­dos Mihály vasúti vendéglős. Az átvonuló katonákat nap-nap után megvendégeli és már több esetben segélyt is osztott ki kö­zöttük. Bár követökre akadna a nemes példa, de sajnos azt haljuk, hogy a forgalmasabb állomásokon valóságai kiuzsorázzák a hábo­rúba vonuló szegény katonákat. ; m 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom