Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-02-07 / 6. szám

1914. február 7. 6. szám. KÖZÉRDEK 9-ik oldal. 154—1914. tk. szám. Hirdetmény. Kismajtény községnek telekkönyvi betetei az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-cikk értelmében elké­szíttetvén és a nyilvánosságnak átadat­ván, ez azzal a felszólítással tétetik közzé : 1. hogy mindazok, kik az 1886. XX X. t.-cikk 15. és 17. §-ai alapján — ideértve e §-oknak az 1889. XXXVIII. t.-cikk 5. és 6. §-aiban és az 1891. XVI t.-cikk 15. § a) pontjában foglalt kiegé­szítéseit is — valamint az 1889. XXXVIJI. t-cikk 7. §-a és alz 1891. XVI. t.-cikk 15. §. b) pontja aapján eszközölt be­jegyzések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket, azok pedig, akik valamely tehertétel átvitelének az 1886. XXIX. t.-cikk 22. §-a, illetve az 1889. XXXVIII. t.-cikk 15. §-a alapján való mellőzését megtámadni kívánják, e végből keresetüket hat hónap alatt, va­gyis az 1914. évi augusztus hó 1 napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt­sák be, mert az ezen meg nem hosz- szabbitható záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánkönvvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t-cikk 16. és 18. §-ainak esetei­ben — ideértve az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. t.-cikk 5 és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit is — a téuyleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében el­lentmondással élni kívánnak, Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1914. év augusztus hó 1 napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz benyújtsák, mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha­táridő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog; 3. hogy mindazok, akik az 1. és 2 pontban körülirt eseteken kívül a betétek tartalma által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik, — ide értve azokat is, akik a tulajdon­jog arányának az 1889. XXXVIII. t.-cikk 16. §-a alapján történt bejegyzését sérel­mesnek találják, e tekintetben felszólalá-' sukat tartalmazó kérvényüket a telek­könyvi hatósághoz hat hónap alatt, va­gyis 1914. évi augusztus hó 1 napjáig bezáró­lag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után a betétek tartalmát csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyil­vánkönyvi jogot szerzett harmadik sze­mélyek jogainak sérelme nélkül támad­hatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a betétek szerkesztésére kiküldött bizottságnak ereded okiratokat adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az erede­tieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 1914. január hó 10. Dr. Söröst Gyula s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Fogéi kir. telekkönyvvezető. Nincs többé piszkos kéz ! Eredeti swéd tisztitó szer piszkos ke­zeknek. Óriásdoboz 50 fillér, eredeti doboz 30 fillér Nagykárolyi lerakatok. Főraktár: Weiler, Mózes és Kertész nagykereskedésében. Raktárak : Blaskó József Blau Sándor Deutsch Bernáth Felbermann Gyula ifj Grosz Ignác Hemli Salamon Janitzky Albert Wesselényi Gusztáv Érmihályfalván Sziky Károly fűszer, vas Kaizler István Kerekes Bertalan Lefkovits Sámuel Papp István Petz János Róth Emánuel Spitz S. és Társa kapható: és festékkereskedés (Te Alapittatott 1814-ben Eredeti francia Gyógycognac P • Kizárólagos raktár Nagykárolyban Kleiner Dezső ■i gyógyszertárában. ■■ Í| Alapittatott 1814-ben |§ 1 914/1,—913. vhtó. Árverési hirdetmény Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 102. és' az 1908. évi XL1. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszem, hogy a nagykárolyi Kir. já­rásbíróság 1913. évi Sp. 111. 720/3. sz. végzése követ­keztében dr. Egeli Imre ügyvéd által képviselt Heinrich János szaniszlói lakos cég javára 151 K 3 f s jár. ere­jéig 1913. évi november hé 29-én foganatositoT kielégí­tési végrehajtás ulján le- és felülfogialt és 1200 koro­nára becsült követ-kező ingóságokat, u. m. : lábasjószág, takarmány és egyéb nyilvános árverésen eladom. Ezen árverésnek a nagykárolyi kir járásbíróság 1913, évi V. 1493/2 sz. végzése folytán 151 K — f tőkekövetelés, ennek 1913 jul. 23. napjától járó 5 '/0 kamatai, Vs'Vo vál­tód ij s eddig összesen 105 K 13 f-ben biróilag meg­állapított költségek erejéig a fizetett összegek be sáva! Szaniszlón, adós lakásán leendő megtart! határidőül 1914. évi február hó 16-ik napjának utáni 4 óráját tűzöm ki és ahhoz a venni szám zókat oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az left ingóságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérő­nek szükség esetén becsáron alul is elfogom adni. Amennyiben az eiárve-ezendő ingóságokat mások is le - és felül foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer tek ezen árverést az 1908 év LXI. t.-c. 20. §. értel­mében ezek javára is elrendelem. Kelt Nagykároly, 1914. január hó 29-én. Rósenfeld Zsigmond kir. bir. végrehajtó. SO mU Isö Mayyar Általános Biztositó Társaság hazánk legrégibb és legna­gyobb biztositó társasága a legelőnyösebb és legolcsóbb feltételek mellett elfogad élet, tűz-, jég-, betörés-, baleset­és szavatossági biztosításokat. Nagykárolyi főügynökség a ,Nagykárolyi Önsegélyző Népbankénál Eladó cséplőgép. Egy 7 lóerős Hoffer és Ráncz-féle telje­sen jókarban levő cséplőgarnitura teljes felszereléssel jutányos áron eladó. Értekezhetni Baumgartner István tulajdonossal Kaplonyban. APÁM GUSZTÁV KÖZPONTI SZÁLLODÁJA SZÉKELYED (A PIAC KÖZEPÉN.) mr [FETOSOS lEMPEiOT tfr plánom mm wtw­PEM WMTML BOT0MÖ MAtfy&R My». POMTQS StPSKOlLAAS, Mtfi­w@sfeM. (unraiomix kedveién Építtető közönség figyelmébe! KATONA FERENC építési vállalkozó ÉRMlHALYFflLVAN. lj (S#>SÉ 111 Elvállalja igen jutá­nyos árak mellett épü- j lelek tervezését és azok kivitelét. Meg­bízás esetére a ter­vek költségmentesek Mindenféle jávitási és ; átalakítási munkál a­tokát gyorsan és ju­1 tányosan eszközöl!! Rosenberg Samuéi cipöraktára az „Aranyicsizmához“ Nagykároly, Alapittatott 1881. Deák-tér. Alapittatott 1881, Szives figyelmébe ajánlom sí t. megrendelő és vevő­közönségnek saját készitményü férfi, női és gyermek n • 5 valamint elsőrendű minőségű amerikai és előkelő kőlföldi gyárakból beszerzett nagy választókban található férfi, női és gyer­mek cipőimet. Postai megrendeléseket azonnal, mérték szerinti rendelményeket a legrövidebb időn belül pontosan teljesítek. B. pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel Rosenberg Sámuel. Szolid árak! Pontos kiszolgálás! Príma minőség! Rendelések mérték szerint 2í óra alatt elkészíttetnek 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom