Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-17 / 3. szám

888/1.—1913. vhtó. Árverési hirdetmény. Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. es 20. §-a értelmében ezennel közhírré te­szem, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1913. évi 42856. számú végzése következté­ben dr. Hegedűs István ügyvéd által képviselt Mihálka József nagykátolyi lakos cég javára 1150 korona s jár erejéig 1913. évi november j hó 1-én foganatosított kielégítési végrehajtás' utján le- és felülfoglalt és 1017 koronára be­csült következő ingóságokat, u. m.: ruhanemüek nyilvános árverésen eladom. Ezen árverésnek a nagykárolyi kir. járásbí­róság 1913. évi V. 1753/ számú végzései folytán 1150 korona —f tökeköveteles, ennek 1913. évi okt. hó 20. napjától járó 60,tí kamatai V/o váltódij s eddig összesen 134 korona 12 fillérben biróilag már megállapított költségek1 erejéig a fizetett összegek betudásával Nagy­károlyban adós lakásán Fazekas-u. 41 sz. a. le- 1 endő megtartására 1914. január hé 21-ik napjának d. u. 7 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­gok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendelem. Kelt Nagykároly, 1914. évi .jan hó 8. Rósenfeld Zsigmond kir. bir. végrehajtó. KÖZÉRDEK 7-ik oldal 7926—1913. tik. sz. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. i Szabó János ügyvéd áital képviselt Bihareana Takarék- és Hitelintézet nagyváradi bej. cég mint az „Arina“ jogutóda, végrehajtatónak Ambrus Demeter és neje Kővári Mária sza­niszlói lakosok elleti folytatott végrehajtási ügyében 237 K tőke, ennek 1913. évi április I hó 23 napjától járó 6°/0 kamata, 61 K 68 fil­lér eddigi, valamint az alább megállapított költség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémeti-i kir. törvényszék területen fekvő s az Ambrus Demeter és neje szül. Kővári Mária szaniszlói 926. számú betéLben A. I. 1—3. sorsz., 255, 256., 257, hrszám alatt foglalt jószágtestet (ház 224 öi. sz. a. ud­varral es kerttel a Belteiekben a cl. alatt) özv. Ambrus Lászlóné szül. Turgyán Terézia javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fen- tartásával 1059 kor. kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási ár 2, részen alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1914. évi január ho 26 napjának d. e. 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi. 3. .Árverezni szándékozók tartoznak bánat- ! pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, ; avagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett i árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezeihez lelenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 10"/0-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Szaniszló, Csomaköz és Mező petri közsé-gek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. évi november hó 15-én. A kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tkvvezető. Mindennemű hajmunkák készítését elvállalja: fodrász Bérlet. 1200 holdas birtok, első­rendű homoki és fekete föld huzamosabb időre haszonbérbe kiadó. Értekezhetni: Becsky György körjegyzővel, Csomaköz Nagykárolyban, Széchenyi utca 37. szám. Frizurákhoz szükséges hajpótlékok raktáron ! Ugyanott kapható mint készítőnél a „Nagykárolyi“-fé!e bajuszpedrő!!! 835/1. 1913. vhtó. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszem, hogy a budapesti IV. kir. já­rásbíróságnak 1913. évi Sp. 11. 2440. számú végzése következtében dr Somló Gyula ügyvéd által képviselt Galitzenslein H. budapesti cég javára 154 K 66 f s jár. erejéig 1913. évi november hó 1-én foganatosított kielé­gítési végrehajlás utján le- és felülfegtalt és 8138 koro- I nára becsült következő ingóságok, u. m.: üzleti áruk I nyilvános áron eladom. Ezen árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1913­1 évi V. 1752. sz. végzésé folytán 154 K 66 f tőke- követelés ennek 1913. évi okt. hó 30. napjától járó 5% kamatai, és V»% váltódij s eddig összesen 5 korona 36 fillérben biróilag már megállapított köllsé­1 gek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban adós lakásán Kölcsey-u. 1. sz. a leendő megtartására I határidőül 1914. évi január hó 26-ik napjának d. u. 2 óráját tűzöm ki és ahhoz a venni szándékozókat oly megjegyzéssel hivom meg, hogy a lefoglalt in­góságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek ezen árvérést az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §. értelmében ezek javára is elrendelem. Kelt Nagykároly, 1913. évi december hó 23-án. Rósenfeld Zsigmond kir. bir. végrehajtó. Hirdetmény „Nagykárolyi Polgári Takarékpénztár Részvénytársaság" közgyűlése e társaság feloszlását kimondotta. A keresk. törvény 202. §-a alapján felhívjuk a tár­saság hitelezőit, hogy követeléseiket e hirdet­mény harmadszori megjelenésétől számított hat hó alatt érvényesítsék, illetőleg a felszá­ll molás alatt álló társaságnál bejelentsék. :: Kelt Nagykárolyban, 1913. évi december hó 31. Az igazgatóság. *j^TG)(íö, zott, finoman áttört parajt, 10 csep Maggi-féle Ízesítőt és két szálkától megtisztított szardellát jól össze vegyitünk, a keveréket egyenletesen az omlettre kenjük, meleg vajjal becsöppenljük, az omlettet áthajtjuk s egy igen forró táblács­kára csúsztatjuk, mire az azonnal tálalható. Meglopott földbirtokos. Szabó Sándor ér- endrédi lakos már hetek óta lopkodja gaz­dáját dr. Faiussy Árpád földbirtokost. Si­került is neki az eddigi megállapítások sze­rint 20 zsák csöves tengerit elemelni a be­zárt góréból. A véletlen azonban leleplezte a házi szarkát, akit a csendőrök feljelentet tek a szatmári kir. ügyészséghez. Megint a huszonegy. Érdengelegen f. hó 8-án vigan járta a huszonegy a Krérner Léni korcsmájában. Tegzes György, Móka Demeter, Kozma József és Ványa László vettek részt a játékban és a gibic -Krémer Léni, a korcsmáros volt. Az érendrédi csendőröknek azonban tudomására jutott a dolog és nemsokára a helybeli járásbíróság­nál lesz a kártya parti folytatása, ahol be- fucserál az egész kompánia. Az alkohol. A szaniszlói csendőrség felje­lentést tett Tilger György esomaközi lakos ellen a bírósághoz, aki iíj. Barota Demeter lakásába este 9—10 óra között behatolt és családját leöléssel fenyegette. 516/1—913. vhtó. Árverési hirdetmény. Alulírott birósági kiküldött az 1881. LX. t.-c. 102. és az 1908. XLI. t.-c. 19. és 20. §. értelmében ezennel köz­hírré teszem, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1913. évi V 226/2. számú végzése következtében dr. Ko­vács Lajos ügyvéd által képviselt ifj. Matolcsi Sándor nagykárolyi lakos cég javára 122 K 18 f s jár. erejéig 1913. évi május hó 2-án foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 1249 korona 16 fillérre becsült következő ingóságokat, u. m. : bútorok nyilvános árverésen eladom. Ezen árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1913. évi V. 226/6. számú végzése folytán 122 K 18 f tőke- követelés, ennek 1912. évi nov. hó 5 napjától járó 5% kamatai, és 7s0/o váltódij s eddig összesen 108 K 36 fiU.-ben biróilag már megállapított költségek erejéig, a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban adós lakásán Jókay-u. 2. és Majtény-u. leendő megtartására ha­táridőül 1914 január 30-ik napjának délutáni 4 óráját tű­zöm ki és ahhoz a venni szándékozókat oly megjegyzései hivom meg, hogy a lefoglalt ingóságokat az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. S.-ái értelmében kész­pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és feiülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek, ezen árverést az 1908. LX1. t.-c. 20. § értelmében ezek javára is elrendelem. Kelt Nagykárolyban, 1914. január 16. Rósenfeld Zsigmond kir. hír. vóPTfihaitn.

Next

/
Oldalképek
Tartalom