Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-06-06 / 23. szám

8-ik oldal KÖZÉRDEK 1914. junius 6. 23-ik szám. Megérkeztek “‘e14, a legszebb gramofon-újdonságok Lilienfeld Sándor léteiébe' Nagykároly, Nagy piac. Aranyeső, Cigányprímás, Buksi, Cangó stb. • Egy lemez ára 2 korona 50 fillér. 3 dstra/b lemez -vételnél 300 daralo t"ö. Ing-^en. 1118—1914. vhtó sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. Sp. j I. 393/2. végrehajtást rendelő végzésé alap­ján dr. Róth Imre ügyvéd által képvi­selt Bérezi János végrehajtató jayára 1913. évi január hó 20. napján foganatosított ki­elégítési végrehajtás alkalmával le- és felül­foglalt ingókra, a nagykárolyi kir. járásbiróság 1 1913. V. 149/5. számú végzése folytán 600 K tőke, ennek 1912. évi december hó 29. napjától járó 5°/o kamata 134 K 58 f biróilag megállapított költség, 3 korona 40 filler ár- veréstüzés dij és a még felmerülendő költségek kielégítése céljából az árverést elrendelem és ennek Erdengeleg községben végrehaj­tást szenvedő lakásán leendő megtartá­sára 1914. évi junius hő 18-ik nap­jának délelőtti 8 éráját kitűzöm, amikor a biróilag lefoglalt, és 2320 K-ra be­csült ingókat, u. m.: lábas jószágot, gazdasági eszközöket a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is elfogom adni. A vételár az 1881. évi LX. t.-c. 108 §-a határozataihoz képest azonnal és készpénzben fizetendő. A netáni elsőbbségi igények az 1881. évi LX. t.-c. 111. és 112. §-ai értelmében az árverés megkezdéséig nálam jelentők be. Kelt Nagykárolyban, 19Í4. évi junius hó 4. napján. Rosenfeld Zsigmond kir. bir. végrehajtó. Hölgyek figyelmébe. Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközön­séget, hogy Nagykárolyban, a Rákóczi-utca 7. számú lakásomon női fehérnemű varrodát rendeztem be, ahol a legújabb minták és a legdivatosabb szabások szerint a legfinomabb fehérnemüeket is teljes felelősség mellett készitek. Kívánatra úgy helyben mint vidéken is megrendelőim lakásán telj esitem a fehér­nemű varrást. Midőn végül még megjegyezni bátorko­dom azt, hogy a legújabb divatlapokkal mindenkor a közönség szolgálatára állok, kegyes pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tisztelettel Weinberger Etelka női fehérnemű varrónő. 1025.—1914. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. A nagyváradi kir. törvényszék 15357—1914. számú végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Kéry Lajos ügyvéd által képviselt Püspökladányi Takarékpénztár r.-t. végiehatató javára az 1914. évi április hó 16. nap­ján foganatsitott kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felülloglalt ingókra a nagykárolyi kir. járásbiróság 1914. V. 1. 381, számú végzése folytán 22000 korona tőke, ennek 1912. évi junius hó 1. napjától járó 6% kamata, Vs'Vo váltódij 967 korona 14 fillérben bi­róilag megállapított költség 2 korona 20 f árveréstü- zés dij és a még felmerülendő költségek kielégítése céljából az árverést elrendelem,és ennek Penész­lek községben végrehajtást szenvedő .Hosszúvíz“ tanyáján leendő megtartására: 1914. évi junius hó 19-ik napjának d. e, 9 óráját kitűzöm, amikor a biróilag lefoglalt és 790 koronára becsült ingókat, u. m. lábasjószág, gazdasági eszközöket a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becs­áron alul is elfogom adni. A vételár az 1881. LX. t.-c. 108. § a határozataihoz képest azonnal és készpénzben fizetendő A netaláni el-1 söbbségi igények az 1881. évi LX. t.-c 111 és 112. §-ai értelmében az árverés megkezdéséig nálam jelentők be Kelt Nagykároly, 1914. évi junius hó 4-én. Rosenfeld Zsigmond kir. bír. végrehajtó. Esőernyők, nepernyők ki­javítását foldozását teljesen újbóli áthúzását, uj nyelek­kel való ellátását jutányos áron felelőssé^ mellett teljesíti Reizmann József Rákóczi-ut 30. (Petz János házában) vagy minden hétfőn a konyliapiac;n Bérbeadó Nagykároly város határában közel 250 katasztrális hold tagos birtok. Cim a kiadóhivalalban. Csanálos községben 30 év óta fennálló újonnan berendezett fűszer- és vegyes* kereskedésem betegség miatt előnyös feltételek mellett SÍP““' eladó Feiíer György. Eladó telek. Károly-Erdődön a Piactéren a legszebb helyen, miiut mellett, két vasúti állomás kö­zött, bármely üzlet létesítéséhez rendkívül alkalmas 1200 négyszögöl kiterjedésű üres lelek előnyös fizetési feltételek mellett elálló* Értekezhetni lehet; Stármüller Károly tulajdonossal Krasznaszentmiklós. Politzer Ignácz Nagykároly basi elvállal babát javítani, szalmakalapot takarítani. Továbbá a raktáron levő összes úri- és nőidivat, rövidáru, játék- és kézimunka-cikkek kerülnek eladásra rendkívül olcsón, minden elfogadható árért. 2997—1914. tkvi szám. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Kepes Ármin ügyvéd által képviselt Weisz és Fisch érmihály- falvai c guek özv. Lőrinc Ferencne szül. Ber- gor Netti nyirbalkáni lakos ellen folylatott vég­rehajtási ügyében 1200 kor. tőke, ennek 1912. évi augusztus hó 15. napjától jaró 6% kamata, 234 kor. 25 fill, eddigi, valamint az alább megállapított költség ‘kielégítése vegett árverés alá bocsátja a szaluiírnémeii kir. törvényszék területén fekvő s a pencszleki 239. számú be­tétben A , I., 1—3. sorsz. 643., 644., 645 hrsz. alatt foglalt jószáglestnek (178. sz. a. ház, ud­var, szántó és rét a beftelekben) B. 5. alatt özv. Lőrinc Ferencné szül. Berger Vetti nevén irt Lg-ad részét 690 kor. kikiáltási árban az­zal, hogy az árveres a b., 2. alatt Lőrinc Sá- muelné szül. Schwarc Eszter javára bekebele­zett holtiglarló haszonélvezeti jogot nem érinti, továbbá, hogy az árverés alá bocsátott ingat­lan illetőség a kikiáltási ár 2/3 részen alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1914. évi juniua hó 26. napjának délelőtti 10 óráját Peneszlek községházába kitűzi. 3. Árvei ezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c, 42. §-ában jelzett árfolyammal számitolt és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezeihez letenni vagy annak elöleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiáltási árat meghaladó igéit esel én a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 10 °/0-ig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizelni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret figyelmen kívül fog hagyatni^ Az árverési feltételek tkvi hatóságnál, vala­mint Penészlek, Érkörtvélyes és Szaniszló köz­ségek elöljáróságainál tekinthetők meg a hiva­talos órák alatt. Nagykároly, 1914. május hő 4. A kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság Füzesséry György s. . kir. járásb’ A kiadmány hiteléül: Fogéi kir. tlkvvezetö. Kóser koszt. Szigorúan rituális kóser koszt abbo- nensek és kosztosok szán ára jutányos áron kapható Hemi Hermann bodegá- jában Nagykároly, Széchenyi-utca. j Bérbeadás. Börvely község határában 300 hold szántóföld kedvező feltételek mellett szeptember hó 1-től több évre is jutányos áron bérbeadó* Értekezhetni: Bodoky Gyula tulajdonossal Börvelyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom