Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-05-30 / 22. szám

8-ik oldal. KÖZÉRDEK 1914. május 30. 22-ik szám. Bérbeadó Urilakás. Nagykároly város határában A MaJtény utcában, a rab Jene, omn. lelek, közel 250 katasztrális hold , , ., ,, . , , mely all kényelmes urilakás es hozzátartozó 1 ® j 1 melléképületekből, tflflAC hirtOk a®onual kiálló, I) kJ "fl t Vf *V « , esetioo a telek kedvező fizetési feltételek mel­lett jutányos áron eladó. Cim a kiadóhivatalban. Értekezhetni a (Központi Takarékpénztárira! Nagykároly. 2816—914. tksz. Árverési hirdetmény és fel­tételek kivonata. Á nagykárolyi Hitelbank r.-t. végrehajtató­nak Tyityilka Jánosné szül. Péter Mária vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1800 kor. tőke követelés, ennek 1913. évi szeptember hó 20. napjától járó 8 °/9 kamata 106 kor. 30 f. eddig meg­állapított per és végrehajtási és az árverési kérvényből ezúttal megállapítod 28 korona 30 fillér költség, valamint a csatlakozódnak ki­mondott ; Bing Mór és társa cég (képv. Váradi Já­nos ügyvéd) 494 kor. 01 fillér és a központi kereskedelmi és iparbank budapesti cég (képv. dr. Bedö Mór ügyvéd) 250 kor. tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a szatmári kir. törvényszék a nagykárolyi kir. járásbíróság területén levő, Nagykárolyban fekvő s a nagykárolyi 2639 sz. betétben A f 1 sorsz. 8260/1224. hrsz. alatt foglalt jószágtest­nek (Beltelek a Gózson-utcában) Tyityilka Já­nosné sz. Péter Mária nevére irt 1/2-ed ré­szére 816 korona kikiáltási árban. A tlkvi hatóság az árverésnek hivj talos helyiségében (1. számú ajtó) megtartására 1914. évi augusztus hó 10 napjának d. e. 9 óráját tűzi ki határidőül és az árverési feltételeket az 1881. LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlan illetőséget a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem nem lehet. 2. Az árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzzé a kikiáltási ár 10°/0-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számítolt óvadékképes ér­tékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket alá­írni. 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az | általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé-1 sziteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, melyet haladéktalanul folytatni kell, j részt nem vehet. Nagykároly, 1914. ápr. hó 30. A kir. járásbíróság mint tkönyvi hatóság. Füzesséry s. k. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Fogéi, kir. telekkönyvvezetö. űri közönség csak Lichtman-cipőt visel. Kapható: Herman Sun Nagykároly. d Csanálos községben 30 év óta fennálló újonnan berendezett 2038—1914. Ikvi szám. Árverési hirdetmény kivonata. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság közhírre teszi, hogy a kisbirtokosok országos földhitelintézete vegrehajtatónak Matkó Antal szaniszlói lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme a bu­dapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszék 42509—1914. a. végzésé következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§. értel­mében elrendeli a végrehajtási árverest 750 K tőkekövetelés után lejárt 87 kor. 32 fill, felévi járadékos összeg ennek és pedig 21 kor. 83 fill, után 1912. évi szeptember hó 1. 21 kor. 83 fill, után 1913. március hó 1-én 21 kor. 83 fill, után 1913. szeptember hó 1-én 21 kor. 83 fill, után 1914. március hó 1. nap­jától járó 6",0 kamata 88 f, birság és 15 kor. 80 fül. árverésköltség behajlása végett a sZatmarnemeti-i kir. törvényszék a nagy­károlyi kir. járásbíróság területén levő Sza- niszló községben fekvő s a szaniszlói 1198. sz. betetben A. 1. 1—10. 12. sorsz. 8602—1., 8603-2., 8604—2., 8605—2., 8606-2., 8609—2., 8610—2., 8614—1., 8615—2., 8616—2., 8620—1. hrsz. alatt foglalt Matkó Antal nevén irt jósz^glostre (Rét, szántó es ut a nemesi tagokon 1600 K kikiáltási árban ; A telekkönyvi hatóság az árverésnek Sza- niszló községházánál megtartására 1914. évi junius hó 20. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki határidőül és az árverési j feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §. j alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási i árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat- i pénzül a kikiáltási ár 10"„-át készpénzben,, avagy az 1881. LX. t.-c, 42. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helye- j zéséről kiállított letéti elismervényt átadni és az árverési feltételeket aláírni, Nagykároly, 1924. március hó 27. A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Füzesséry György s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Fogéi kir. tlkvvezető. Értesítés. Van szerencsém értesíteni a helybeli és vi­déki közönséget, hogy évek óta fennálló fűszer- és vegyes- kereskedésem betegség miatt előnyös feltételek mellett 'jpüF^ eladó "IlKf, Feifer György, elhelyező és adásvételi ----------------------------------irodámat Arany János-utca 3. szám alá helyez­tem át. Kérem a további szives pártfogást. Maradtam kiváló tisztelettel jKosenfeld Sámuel Telefon 91. elhelyező. Egybekeritett kettős telek a„TisztYÍselőtelep“leg,szebb helyén minden elfogadható áron eladó, akár egészben, akár fele­részben. Értekezhetni: Huszthy Zoltánnál Nagykároly, Kossuth-utca 5. sz. Hölgyek liayelmélic. Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközön­séget, hogy Nagykárolyban, a Rákóczi-utca 7. számú lakásomon női fehérnemű varrodát rendeztem be, ahol a legújabb minták és a legdivatosabb szabások szerint a legfinomabb fehérnemiieket is teljes felelősség mellett készítek. Kívánatra úgy helyben mint vidéken is megrendelőim lakásán teljesítem a fehér­nemű varrást. Midőn végül még megjegyezni bátorko­dom azt, hogy a legújabb divatlapokkal mindenkor a közönség szolgálatára állok, kegyes pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tisztelettel Weinberger Etelka női fehérnemű varrónő. Megérkeztek “re14- a legszebb gramofon-újdonságok Lilienfeld Sándor íéí* éo.íet«i»e Nagykároly, Nagy piac. Aranyeső, Cigányprímás, Buksi, Zangó stb. Egy lemez ára 2 korona 50 fillér. 3 cla-reiTo lemez hétéinél 300 d_stratlo tiö. ingyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom