Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-04-04 / 14. szám

1914. április 4. 14-ik szám. KÖZÉRDEK 5-ik oldal. ü ■ ■ —— ...H m — — : m ^ -------- m FA T7 Blúzok, Pongyolák, Cosztümek, Ta­KATZ, divat terme Nagykároly. j ÍV jTIl I ÁJ tiivatleritie Hagy károly. vaszi kabátok, Selyem- és Gumi­köpenyegek legnagyobb választékban ■■ m -------——— ■ .....■ Tisztelet és becsülés a nagykirolyi derék ügyvédi karnak, a gyűlésen a 32 ügyvéd közül egy sem jelent meg és csakis hárem ügyvéd fejezte ki levélben hozzájárulását, névszerint : N. Szabó Al- beit dr., Vetzák Ede dr. és dr. Vetzák Sándor Terinészetes, hogy a közgyűlés a tit­kár — akit gyakran volt szerencsénk az utóbbi időben városunkban tisztelhetni — dr. Glatz József által előterjesztett javaslatot elfogadta, amely igy szól: „Megállapítja a közgyűlés és közzéteszi,; hogy Szatmárvármegye alispánjának 69ö0;914. \ szám alatt kelt rendelete törvénysértő, ahol őt hatáskör egyáltalán nem illeti, hogy ennél­fogva ezt a rendeletet végrehajtani is tilos a hatóságoknak, azt a nagyközönség respek­tálni nem tartozik, az ügyvédi kar pedig! gondoskodni fog arról, hogy adott esetben a! hatóságnak netáni túlkapása a feleknek semmi joghátrányt ne okozzon. A rendeletnek az ügyvédi állást, annak tekintélyét sértő hangját megbotránkozva visszautasítjuk. Sajnálattal és kiábrándulás­sal tapasztalja, hogy az alispáni hatóság által kiadott rendeletben kell nélkülözni a, ketelező megbecsülésnek és tapintatnak nyil­vánul ását. Kimondja a közgyűlés, hogy ezt a hatá­rozatot panasz alakjában további eljárás vé­gett megküldi a m. khv belügyminiszternek, Szatmárvármegye főispánjának, tudomásvétel végett pedig Szatmárvármegye alispánjának j és a vármegye összes járási főszolgabiráinak és a községi és körjegyzőnek“. Bármennyire is tiszteljük az ügyvédi kart, kötelességünk azt parancsolja, hogy a legmélyebb sajnálkozásunknak adjunk kifejezést a tisztán félreértésen alapuló határozat meghozatala felett. Vármegyénk szeretett alispánjának neheztelt rendelete egyáltalán nem lehet sértő az ügyvédi karra nézve, mert jogi ellenszolgálmányok nélkül teljesített munka j után a képviseleti dijak szedése sem nem igazolt, sem nem jogosult. Mert ahhoz, hogy valaki az útlevél- osztálynál bekopogtasson és sürgetést eszközöljön anélkül, hogy annak bármi eredménye is lehetne — egyáltalán nem szükséges ügyvédi oklevél, mert amiként j arra számtalan példa volt, elintézte az írnok, vagy a gépiró kisasszony, utóbbi mindenesetre eredményesebben, mint! maga az ügyvéd ur. Nem volt tehát egyáltalán ok a fel­háborodásra, de leginkább arra, hogy az ügyvédi kar, aki éppen az egyéni jog meg­védésére hivatott, azért, mert az alispán aj különféle céltalanul fizetett protektió igénybe­vétele felett lándzsát tört, megbántson egy olyan tisztviselőt, aki eddigi hivatalnokos­kodása alatt, a vármegye összes polgársá­gának csak osztatlan szeretetét és meg­becsülését vívta ki. Megvagyunk győződve arról, hogy a felsőbb hatóságok is erre az álláspontra fognak helyezkedni és a kamarát panaszá­val el fogják uta-itani, mert. feltéve, de meg nem engedve, ha a rendelet egyes kitételében nagyitóüveggel lehetne is ta­lálni valami olyat, amely az ügyvédi kait bánthatná, maga a rendelet nemes inten- tiéját el kell ismernie mindenkinek, mert ha a kormány az útlevél kiállításához szükséges iratok elkészítéséért díjjegyzék kiállítására kötelezi az illetékes községi jegyzőkot, akik ellenszolgáltatást adnak a munkadijért, égbe kitltó igazságtalanság az, hogy egy ügyvéd, anélkül, hogy kép- viseltetési jogát érvényesíthetne, díjazást szedjen fel egy, hazáját a nyomor miatt j itt hagyni óhajtó szerencsétlen magyartól. Végül még egyet kívánunk megje­gyezni és ez dr. Keresztszeghy Lajos szatmári ügyvéd urnák szól. Az ügyvéd ur ugyanis a gyűlésen azon kijelentést tette, hogy autentikus ér­tesülései szerint a rendelet kiadásában Csaba Adorján főispánnak része nincs. Mi pedig cáfolatul csak annyit jegy- zünk meg, hogy Csaba Adorján főispán a sérelmes rendelet kúdása előtt, vagyis 1914. évi március 12-én 275 1914. sz. alatt az alispáni intézkedésben foglalt rendelkezések megtételére kérte fel a vármegye alispánját és ebben a rendelet­ben szó van az ügyvédi képviselet meg­szüntetéséről is. Egyebet igazán nem akarunk mon­dani a nagy lelkesedéssel (?) és élénk ér­deklődéssel (?) fogadott és jelen sorainkkal igazi értékére leszállított kijelentéshez. figyelmébe! Ha akarja tudni, mi a tavaszi divat, úgy keresse fel a Rózsa divatáru házat Nagykárolyban, Deák Ferenc-tér 10. szám, ahol a legdivatosabb női felöltök, leányka bakfis ka­bátok, costümök, eredeti pá­risi női modell kalapok me. sés választékban kaphatók. „R ózsa“ áruház Deák Ferenc-tér 10. HÍREK. Weinberger TT7ariska Iriny Weisz Ignácz Nagykároly jegyesek. (THinden külön értesítés helyett) Április. Üdvözöllek rügyfakaszló április ! El­jőve a te szent elsejéd, lénungok sovány koro­náitól beezüstözött napod. Költözködő család­apák keserves hónap eleje; összetört tükrök és koprámák felett könyet hullató asszonyok szo- moiu ébredése. Hozsána néked április! Jóllét­től duzzadó, de bútorok iránt irgalmatlan fuva­rosok lobogtatják feléd terjedelmes számláikat és stájgerolástöi kipirult házi urak iniegetnek neked emeletes lakásuk földszinti ablakaiból. Emberiség ■ vérire szomjazó s az éjszaka gyöt­relmeit előidéző kellemetlen szagu, apró házi állatok kelnek zajos huszonnégy órád alatt vándorlásra, hogy szent és portól átitatott na­podon frissvért uj otthont s maguknak más párt szerezzenek. Köszöntelek tehát április! Vikszolt szobák összetaposott padlóján ; megha­sadt tükrök s eltört lábú székek halmaza kö­zött ; megcsonkított gypsz-figurák nyomorék ábrázata mellett, a siró gyermekek, kárpáló apák, káromkodó házmesterek zajos tüdőjében feléd lobogtatom, oh április, elismerésem lo­bogóját. Köszöntelek boldog április, ki kacagva gyönyörködsz földünk boldogtalanjainak április jártatásán s ki rügyekben fakadó napsugaras tavaszodat borítod akislelkü emberiség átfázott tagjaira. Eljegyzés. Weisz Ignác helybeli termény kereskedő eljegyezte Weinberger Salamon iri­ny i földbirtokos kedves és bájos leányát Ma­riskát. Áthelyezés A Máv. üzletvezetősége Bikfalvi István pályafelvigyázót saját kérelmére Csen- gerbe helyezte át. Jegyzőválasztás. Csorna közön f. hó 4-én ej­tik meg az aljegyzői állásra a választást. Érte­sülésünk szerint segédjegyzővé Uray Endre ottani ref. lelkész fiát fogják megválasztani. Nagykárolyi orvos budapesti kine vezése. Bárczi István Budapest székesfőváros helyettes polgármestere Dr. Czukor István Czukor Lajos dr. vármegyei tb. főorvos fiát a dunaparti kórház alorvosává kinevezte. Távozó lelkész. Láng Pál rk. szaniszlói h. lelkész vasárnap búcsúzott el két évi lelkes, odaadó, fáradságot sóba nem ismerő, áldásos működése után a rk. hívektől. Nagy emhere volt mindig a szónak, lelkesen, buzditóan szán­tott végig mindig szentbeszédeivel a híveknek szivén, akik .mindenkor a legnagyobb érdeklő­dést, figyelmet tanúsították tanításai iránt. Ezt a megérdemelt nagy szeretetet és odaadó ra­gaszkodását kedvelt lelkésze iránt ki is fejezte a nép igen meghatóan, mert búcsúbeszédének hatása könnyek nélkül senkit nem hagyott, az Istentisztelet után pedig csoportonkint keresték föl h. lelkészüket és megindulással mondtak köszönetét szives fáradozásáért és kívántak sok szerencsét, teljes boldogságot uj állomásához. I Ruhát fest es vegyileg tisztit Häufte! Sámuel villany- és gőzerőre berendezett intézetében. = Nagykároly, Kölcsei-ut I. = a római kath. templom mellett Alapittatott 1902. Telep: Petöfi-ut 59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom