Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-10 / 2. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK 1914. január 10. 2-ik szám. szent miseáldozat f. hó 7-én reggel fél 8 órakor fog a róm. kath. templomban az Egek Urának bemutattatni. Nagykárolyban, 1914. január hó 5-én. Jó emléked mit hát­rahagytál, örökké élni fog közöttünk 1 Lutz György és neje Gots Eszter szülői. Lutz Erzsiké testvére. Özv. Morgenthál Antal né szül, Lutz Mária, Lutz Erzsébet, özv. Nu- szer Andrásné szül. Gots Juliánná, Gots Mária férjével Mátyás Mihálylyal, Gots Já­nos, Gots Pál, Gots Antal, Gots György ne­jeikkel és gyermekeikkel, mint nagynénjök, illetve nagybátyjuk. Kinevezések. A in. kir. hadügyminiszter Knőbl Ferenc főgitnn. tanárt zászlóssá, Csergő Tamás főgimn. tanárt pedig hadapróddá ne­vezte ki. Búcsúszó. Nagykárolyból történt végleges távozásom alkalmából, búcsút veszek a vá­ros igen tisztelt közönségétől. Arra kérem Önöket, tartsanak meg továbbra is szives jóindulatokba, miként én sem fogom soha elfelejteni a város falai között eltöltött bol­dog éveket Budapest, 1914. jan. 5. Löbl Ja­kab nyug. városi állatorvos. Eljegyzés. Dr. Török Miklós nagyszöllösi ügyvéd eljegyezte Beckmann írónkét Nagyká­rolyból. Esküvő. Varga Imre a kereskedelmi és iparbank főkönyvelője holnap, vasárnap tartja esküvőjét Czukor Márton malomigazgató nevelt leányával: Hegedűs Margitkával. Tea-estély. A szolgálat és a közönség rabjai, a derék vasutasok, a farsang beáltá- val, az idén is megtartják szokásos táncmu­latságukat. Ezúttal azonban — a nehéz gaz­dasági viszonyokra való tekintettel — a leg­szigorúbb takarékosság elvét tartva szem előtt, nem fényes táncmulatságot, de családi tea-estélyt rendeznek a vasúti indóház ösz- szes termeiben. A mulatság élén Azcél Fe renc Máv, főellenőr áll, akinek általános tisztelet és becsülósben levő személye, előre biztosítja a mulatság sikerét. A mulatság, az eddigi megállapodások szerint febr. 7-én lesz megtartva. Választás. Az érendrédi választókerületben múlt hó 30-an ejtették meg dr. Falussy Ár­pád elnöklete alatt a vármegyei bizottsági tagválasztást. Három jelölt küzdött a mandá­tumért. Becsky Géza érdengelegi, Vicsai Endre vezendi körjegyző és Veres Lajos földbirtokos. A választásból Becsky Géza és Veres Lajos kerültek ki győztesen 289 és 216 szavazattal Vicsai 75 szavazatával szem ben. Az a bizonyos szubvenció és potyajegy. A főispán helybeli lapjában az a kétes értékű hir látott napvilágot, hogy a vármegyei bi­zottsági tagválasztás, a munkapárt fényes győzelmével? végződött. Le kell szegeznünk azt, hogy városunkból Dr. Vetzák Sándor kivételével — akinek pártállása ismeretlen — egyetlen egy munkapárti sem lett beválaszt­va, a vármegyében pedig a 100 bizottsági tag közül 47 a függetlenségi párt tagjaihoz tartozik. Ezzel pedig nincs mit dicsekedni. Uj ügy beosztás járásbíróságunknál. Csilléry Dávid kir. itélőtáblabiró járásbírósá­gunk vezetője f. hó elsejével az ügyeket úgy osztotta be hogy: ezután a vezetőjárásbiró in­tézi az elnöki ügyeket ég az E. betűk alatt al­peresek ellen érkező kereséseket valamint a megkereséseket Dániel Sándor járásbiró intézi a F.—N. betűk alatt alperesek ellen érkező ke­reséseket és a végrehajtási ügyeket N.—R. be­tűk alatt. Csics Lajos járásbiró intézi az 0.—Z. betűk alatt alperesek ellen érkező kereséseket valamint az Ö, Öb, ü, Fh és Fűi lajstrombeli ügyeket. Dr. Serly Jenő járásbiró intézi a bűnügyeket a B, Bűi, Bv, Vb és A. lajstrom­beli ügyeket, a fiatalkorú terheltek ügyeit és a végrehajtási ügyeket S‘—Z. belük alatt. Fü- zesséry György járásbiró intézi a teiekkönnyvi ügyeket. Szerkesztő változás. A „Szatmármegyei Közlöny“ szerkesztésétől dr. Merts László ügyvéd visszalépett és helyét dr. Antal Ist­ván ügyvéd foglalta el. A lemondásnak pi­káns háttérré van, melyet lapunk egyik leg­közelebbi számában fogunk részletesen is­mertetni. A Kölcsey egyesület vasárnap dél­utánja. A nagykárolyi Kölcsey-egyesűiet va­sárnap délután tartotta első szabad liceális előadását a városháza tanácstermében. Előkelő, bár kevés közönség jött össze az első előadásra, amely körülményt ez alkalommal az itélet-idő számlájára akarjuk Írni. A társadalom nyílt kérdését, hasznos tudnivalót közvetlenül elsa­játítani, ez a cél ezzel a megindított e'őadás sorozattal. Különös volna tehát, ha a közönség ezektől távol tartaná magát. A legközelebbi előadást január hó 18-án (vasárnap) Antal Ist­ván dr. fogja tartani „Mindennapi problémák“ címen. E délutánra mar most felhívjuk a kö­zönség érdeklődését. A vasárnapi olsö előadás! a következökepen folyt le: Pár perccel öt óra! után az előadó asztalnál Bárczy Iván p. ü. ig. helyet les, a Kölcsey-egyesület ügyvezető alel- nöke jelent meg s miután meleg szavakkal ve­zette be a szabad liceális előadásokat, kifej­tette ez előadások célját, mely a közönség és a tudományos kérdések között — az előadó utján és által — mintegy közvetlen kapcsolatot akar és fog teremteni. Bejelentene egyúttal megnyitójában, hogy programmul felvette még a vezetőség a zene-irodalom magyarázatát is, valóságos zenepóldákkal illusztrálva. A közön­ség üdvözlése után átadta a szót az előadónak. Bárczy Géza a „La Verda Standardo“ szer­kesztője jelent meg ezután az emelvényen és gyors tempóban megkezdte mintegy óráig tartó szabadelőadását az eszperantó-nyelvről:„A világ­nyelv problémája“ cim alatt. Közvetlen elő­adása az első szótól a befejező mondatokig teljesen lekötötte a hallgatóságot. Széles ala­pon tárgyalta a világnyelv kérdésének megoldá­sát és természetesen, mint az eszperantó-nyelv egyik lelkes harcosa, ezt a nyelvet tartotta a legalkalmasabb világnyelvnek. Érvei olyan kel­lemes meglepetéssel hulltak a hallgatóságra, hogy szinte önkéntelenül lopták be magukat a telkekbe. A minden részében tájékoztató elő­adást élénken megtapsolta a közönség. A hall­gatóság köréből — mint értesülünk — a be­széd hatása alatt többen híveivé válltak az eszperantó-nyelvnek. Egyházmegyei hirek. Pajor Endre csoma- közi rk. lelkész megkapta az invesztitúrát püspök ur Öméltóságától, hivatalába dr. Szent- györgyi Jordán Károly apát-kanonok fogja beiktatni. — Mint a nagykárolyi kerület es­perese az esperesi esküt a főpásztor kezébe tette le. Csőd. A szatmári kir. törvényszék Jakobo- vits József tör vény szókileg be nem jegyzett! cég ellen, amely 43 évnél tovább állott fenn városunkban, saját kérelmére a csődöt elren­delte. Tömeggondnokul Dr. N. Szabó Alber­tet, helyetteséül dr. Kovács Lajos nagyká­rolyi ügyvédet nevezte ki. Lapegyesülós. A „Szatmárvármegye“ cimü lap a „Szatmári Est“-tel egyesült és Nagy Vince dr. szerkesztésében január 1-től „Szat­mármegyei Est“ cim alatt indult meg. Emlék a hiveknek. Dr. Szentgyörgyi Jor­dán Károly apát-kanonok, szaniszlói plébános január 4-ón vasárnap az istentisztelet alkal­mával búcsúzott el híveitől. Maradandó em­lékül egy csinos füzetet osztott ki a hívők között, mely 31 elmélkedést tartalmaz hitük főigazságairól. A kis müvecske a szerző buz- góságát, irodalmi tollát és bőkezűségét di­cséri. A hívők viszont dr. Láng György or­vos vezetése alatt vettek búcsút szeretett plébánosuktól és kívántak, sok jót az uj, fé­nyes és reájuk nézve is kitüntető álláshoz. 9^ Szenzációs újdonság! Royal kávéház ban minden szerdán, szombaton és vasárnap mozielőadás tartatik. Változatos műsor 1 ‘ Belépti-dij nincs A nagyérdemű közönség jó­akarata támogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel: Bre'in Márton tulajdonos. Botrány a debreczeni színházban. Mezei Béla debreczeni szinigezgató napok óta nagy plakátokon hirdette, hogy kedden, szerdán es csütörtökön kit-két előadás kereteben a városi színházban bemutatja a kinetofont. B tr a hely­űi aj d este szin- meg árakat 50“/o-kal felemelte, az előadásokra az összes jegyeket kiváltották. Csütörtök fél 7 órára hirdették az első előadást. A húz szinültig megtelt, de alig kezdődött az előadás, a készülék felmondta a szolgala­tot, a besz -dele és enekek megelőzték a kepe­kel, a filmen a személyek hangtalanul hápog­tak, majd végül megakadt az egész produkció. Leengedték a függönyt s az igazgatóság jelen­tette a közönségnek, hogy az előadást masnap fogják megtartani. A nézőtéren erre nagy bot­rány tört ki. — Adják vissza a pénzünket! — Nincsen jegyünk, elszedtek! A közönség egy részé azutan megostro­molta a pénztárt, de a jegyek árat nem adták vissza. A botrány esie 9 órakor a pénztár előtt megismétlődön, mert a második előadásra összegyülekezett publikum is visszakövetelte a pénzét. Városunkban Neményi szindirektor is hasonlóan szerződtette a kinetofont, természe­tesen a helyárak 50°/u-os felemelése mellett. Félő az, ha nem az első, de a második elő­adásnál — mint minden városban — hasonló zavarok állanak elő és Így a közönség eso Heg be lesz csapva. Felkérjük a hatóságot, hogy jó előre gondoskodjék arról, ha az előadás cső­döt mondana, a színigazgató köteleztessék arra, hogy a megváltott jegyek árát a közönségnek té­rítse vissza. A közönséget pedig figyelmeztetjük, hogy az eltépett jegyet az előadás befejezéséig őrizze meg. A pénzintézetek megrendszabályozása. A pénzügyminisztériumban törvényhozási utón kívánnak véget vetni azonknak a visszaélé­seknek, amelyek főleg a legutóbbi évtized­ben a gombamódra elszaporodott pénzintéze­teknél tapasztalhatók voltak. Állítólag olyan törvényjavaslat készül, amely betétek elfoga dását a nem megbizhatóan fundált bankok­nak vagy egészen eltiltaná, vagy jelentéke­nyen korlátozná. Szabályozást nyerne a be­téteknek miként való kötelező elhelyezése is, nehogy a pénzintézetek, tőkéjüket imrno- bilizálva, fizetési zavarokba jussanak. sárgarépa levest (5 személy részére) a következőképpen: Egy kanálnyi zsírba aprított petrezselymet duzzasztunk, a metéltekké vagy karikákká aprított sárgarépát hozzá­adjuk, egy merőkanálnyi vizet öntünk rá és puhára pá­roljuk. Azután 1 Vs liter forró vizet öntünk hozzá, 4 Maggi féle kockát teszünk be és az egészet mégegyszer néhány percig forraljuk. A levest pirított zsemlyeszeletekre tálaljuk. Meg fog róla győződni, hogy a ^------- kockából^ + MAGGI előállított húsleves a hamis leveseknek erőteljes, jó izt ad. 1 kocka Vi liter húsleves számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom