Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-03-14 / 11. szám

8-ik oldal, KÖZÉRDEK 1914. március 14. lT-ik arám. panasz esetére a legkisebb visszaélést is a leg nagyobb erélylyel igyekszik megtorolni. Vandalismus. Hajnal József érdengelegi gazdálkodó — még eddig meg nem állapított okokból kifolyólag — Bartán György ottani lakos lovát egy vashoroggal úgy megszurta, hogy ezáltal 100 kor. kárt szenvedett a ló gazdája. Hajnalt a csendőrök feljelentették a nagykárolyi járásbírósághoz. Meglopott lelkész. A szaniszlói csendőrség teljelentést lett a szatmári kir. ügyészséghez több kiskorú érkörtvélyesi gyermek ellen, a kik Pataky Sándor ref. lelkésztől nagyobb me-j nyiségü fát loptak el. Csanálosi krónika. Ludescher Márton csa-! nálosi gazdálkodó az utcán valami nézetelté-1 résen összeveszett Holp Ede barátjával. Hogy ] szavának argumentumot adjon, ökölre ment dolog és a község lakosságának mulattatására úgy összeverte, ellenfelét, hogy 8 napig gyó­gyuló sérüléseket állapított meg rajta a vizs­gálatot teljesítő orvos. A utcai harcnak a bi- j róság előtt lesz folytatása. Üzletfosztogatás. Kellemetlen meglepetés érte csütörtökön délután Klein Zoltán hely- l beli bőrkereskedőt. Ebéd idő alatt, eddig még ismeretlen tettes álkulcscsal behatolt Deák-téri üzletébe és onnan az Íróasztal fel­törése mellett 90 koronát ellopott. A betöré- , ses lopás tettesét nagy erélylyel nyomozza a í rendőrség. A zsidó fajról. Legújabban egybeálitott cen­sus szerint a földkerekségén ezidő szerint 13.052.846 zsidó.van amint ezt a Lewish Year Book (a szidó évkönyv) legújabb évfolyamában Harris Izidor lelkész egybeállitotta. E szám igy oszlik meg földrészenként: Európára 9,950.175 Ázsiára 484.349, Afrikára 404.836 Amerikára 2,194 016 Ausztráliára 19.415 zsidó lakos esik. Az Európára eső csaknem 10 millió zsidóból több mint 6 millió Oroszországban lakik. Hol van a legjobb magyar konyha? A Fény-utcai „Rakóczi„-ven- déglőben, ahol Török Imre a vendéglős. A Kath. Legényegylet március 8-án tartotta meg rendes évi közgyűlését, mely Zo- boki Vince elnöklete alatt. A választások ered­ménye : alelnök Drágus István. I-ső dékán : Téger Antal. II. dékán : Héb János. Jegyző : Patz Mátyás és Fábián Gyula. Könyvtárnok : Fleisz János és Kiss Kálmán. Pénztárnok: Di- pold Ferenc. Háznagy : Csanálosi József. Vá­lasztmányi tagok: Akkermánn Antal, Akker- mann János, dr. Falussy Alajos, Kindris Jó­zsef, Lucay János, Stier Ignác, Steib József. Póttagok: Fecser János, Reitli János. Az ifjú­ságból : Gindele János, Dobránszky János, Gin­dele István, Dobránszky Ferenc, Weiszer Dezső, Krammer József, Kínál József, Szabó Lajos, Marinkás Mihály, Ruff Antal, Valdmann Mi­hály, Betuker Orbán, Póttagok : Téger György, Lang János, Varecska József, Kardics József. Zászlótartók: Frascht József, Kern Antal. Metélt leves. Egy tojással és egy tojásnyi vízzel kemény tésztát simára gyűrűnk, vékonyra kigyúrjuk és finom metéltet vágunk belőle.. Maggi-féle kockából huslevestt készítünk és a tésztát belefözük. Kiárusítva lesz olosó árban I i- es eerier m kiilönfJe alakban és színben 30 napi : határidő alatt "T53g fim« Saiii Nagykárolyban. Csaló gazdálkodó. A j$zániszlói csendörscg feljelentést tett a bírósághoz ifj. Fekete György szaniszlói lakos ellen, aló özv. Farkas Edéné Kricsfalussy Ilona postamesternő kárára csa - lást követett el. Kereskedelmi miniszter a vasárnapi munkaszünetről. Pénteken délután, — de azért elég jókor — vettük az alábbi határozatot, melyet egész terjedelmében közlünk. Szatmárvármegye alispánjától. 4106—914. Rendőrkapitány urnák Helyben. Hivatkozva 2477—1913. számú jelen­tésére Simkó Aladár lapszerkesztő feljelentése tárgyában kelt 203170—913. B. M. számú bel­ügyminiszteri rendeletet további eljárás végett kiadom. Nagykároly, 1914. február 11. Alis­pán helyett: Mangu, tb. főjegyző. — Másolat. M. kir. belügyminiszter, ySzárn : 203170,913— Vl-a. A válaszirat alapjául szolgáló jelent s száma 16346—913. Tárgy. Simkó Aladár lap- szerkesztő feljelentése a-vasárnapi munka-zü- netnek a pénzintézetek részéről való be nem tartása tárgyában. Szatmárvármegye alispánjá­nak ’Nagykároly. Hivatkozással fenti számú je­lentésre a csatolmányok* visszaküldése mellet! Simkó Aladár lapszerkesztő által a vasárnapi munkaszünetnek a pénzintézetek részéről való be nem tartása tárgyában emelt panaszát ille­tőleg további intézkedés végett a kereskede­lemügyi miniszter meghállgatása után a követ­kezőkről értesítem. tlkarekpénztáruK üzlet­köre az 1875. XXXVII. t.-c. 259. §ánalc h. pontja alá esik, miért is a takarékpénztárak mőködése ipari működésnek tekintendő, s ez alapon a takarékpénztárak és hitelintézetek ál­talában alá vannak vetve az L891. XIII. tői vénycikkben foglalt ! határpzmányokiia k. — A törvény hatálya alá tartozó ipari és keres­kedelmi üzletek munkaszüneti napokon csak az esetben folytathatják; működ süket, ha erre a törvény alapján kiadott valamely rendelet alapot nyújt. Az ipari munkának vasárnapi szünetelése tárgyában 28559/903. szám alatt kiadott kereskedelmi miniszteri rendelet a ta­karékpénztárakról és hitelintézetekről nem ren­delkezvén munkaszüneti napokon tevékenysé­güket általában nem is folytathatják. Kivételt képeznek azonban az 1898. XXIII. t. c. alap­ján alakult ipari és gazdasági hitelszövetkeze­tek közül, valamint a hasonló célú és hasonló keretekben működő egyéb ipari és gazdasági előleg és hitelegyletek közül azok, a melyek­nél az üzleti tevékenység kizárólag a vasár- és ünnepnapok nehány órájára szorítkozik, a melyek tehát köznapokon egyáltalán nem ál­lanak a község rendelkezésére és a melyek nem rendelkeznek saját állandó személyzettel, mely üzletek a 23128—904. számú kereske­delmi miniszteri rendelet értelmében vasárna­pokon nyitva tarthatók s a rendes üzletme­nettel járó összes teendőket végezhetik. Az idézett kereskedelmi miniszteri rendelet harma­dik bekezdésében minden jövőbeni félreértés el­kerülése végett külön ki van emelve, hogy ez a rendelet nem vonatkozik nyers, anyag be­szerző, fogyasztó vagy egyéb rendes üzletvitel­lel foglalkozó szövetkezetekre vagy szövetke­zeti raktárakra, sem peuig hitelnyújtással hét­köznapokon is foglalkozó, tehát rendszeres üzletvitellel biró hitelszövetkezetekre, vagy hi­telegyletekre. Az utóbb említett hitelszövetke­zetek vagy hitelegyletekre, tehát külön rerdel- kezés nem lévén, ép oly elbírálás alá esnek, mint a takarékpénztárak és hitelintézetek, vagyis munkaszüneti napokon teendőiket nem végezhetik. — Megjegyzem még, hogy a kizárólag pénzváltással foglalkozó üzletek, mint kereskedelmi üzletek vidéken munkaszü­neti napokon délelőtt 10 óráig nyitva tartha­tók. Budapest 1914. február 2. Ä miniszteri rendeletéből: olvashatatlan aláírás, miniszter tanácsos. A másolat hiteléül: Demidor Ignácz, rendőrkapitány. Csak Zinner István Gróf Károlyi György téri vendéglőjében lehet jó bor, kitűnő ételek és a Kis Begye művészi gordonka­játéka mellett, kellemesen és feztelenül mulatni. Legszebb ékszerek, órák, ezüst- és arany- nemüek LÖFK0VITS ARTHUR és TAR8A cégnél kaphatók Debrecen, Piac-utca. Kiadó urilakós. Pék-utca 12. szám alatt 3 szoba, előszoba és mellék- helyiségekből álló utcai u r i 1 a k á s azonnal kiadó. Értekezhetni EIESENBACH MÓR tanítóval. Fo d r á sz-üz let szép és értékes berendezéssel 27 éves, régi törzs urivendégek által látogatva, haj- és ülatszerkereske- dessel összekötve, az üzlettől való visszavonulás miatt eladó. Cim: SZABÓ BALÁZS, SZATMÁR. Deák-tér 4. ft sóm ntail három szoba, konyha, kamara' és mellékhelyiségek­ből ' álló urilakás Í9I4. május S-töl kiadó. Értekezhetni: Spitz Mór vaskereskedéseben. Kiadó ftzlethelyiié^. Nagyhajduváros-utca 1. szám alatti házamban, a város legforgalmasabb helyén egy üzlethelyiség (a Magyar Aruház régi helyisége) teljes divatáru berendezéssel májas hó 1-étől kezdve kiadó. Értekezhetni: FRIEDL ISTVÁN tulajdonossal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom