Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

Érmellék, 1914-06-13 / 24. szám - 1914-06-20 / 25. szám

1914. junius 20. 25-ik szám. KÖZßRDEK 6-ik oldal. igénybevevő kereskedőket értesíteni arról, hogy javítás miatt szünetel a nappali áram. Vagy talán kevés az áram a potya vasalás és fő­zéshez ?! 11 Működik az adóprés. Panaszt vettünk a helyben siri titokban működő adókivető-bizott- ság ellen, hogy dacára a mostoha üzleti viszo­nyoknak az adót rendszerint emelik. A panasz tárgyával ezúttal térszüke miatt bővebben nem foglalkozhatunk, de eleve figyelmeztetjük úgy a kereskedőket, iparosokat és gazdálkodókat, hogy a túlkapások ellen tiltakozzanak és a kereske­dők és iparosok a debreczeni kereskedelmi kamara jogvédelmét igénybe vehetik. Az adózó polgároknak szives készséggel nyújt felvilágo­sítást lapunk szerkesztősége is. Nagykárolyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság szeszszabadraktár, rum- és likörgyár, gyümölcs- _____________pálinka raktár._____________ A legelőnyösebb feltételek és olcsó árak mellett ajánl aradi “ szeszt eredeti Neumann-íéle hordókban. Egyéb első­rangú finomított szesz és abból készült minden­nemű pálinkák. — Eredeti kisüstön főtt szilva, seprű és törkölypálinka eladás. Rum és mindennemű szeszes italok nagy­ban és kicsinyben. Raktár: a róm. kath. templommal szem­ben Fény-utca 5. (Borostyán-féle ház.) Betoncsövek felett. Azokat a bizonyos vas­rácsokat, a mely olyan nagy port vert fel vá­rosunk békés (?) társadalmában, a Széchenyi- utcai betoncsövek felett építik. Azok a bizo­nyos betoncsövek pedig arról nevezetesek, hogy jóllehet 18000 koronácskájába került az adózó polgárságnak, nem bennük, de a felettük léte­sített vizvezető árkokon folyik le az esővíz, no meg a szenyló is. Hát kérem alásan, most úgy történt a dolog, hogy a mikor a többször is megkísérelt vasrácsozat beállítása nagy nehe­zen sikerült volna, az oszlopok elhelyezésének akadályul szolgált az a betoncső, a mely a földbe lett temetve. S mit tesz ilyenkor egy jól nevelt utkaparó? Egyszerűen betöri a be­toncsövet .és megoldja vele a gordiusi csomót. És ezek után mondja valaki, hogy Nagykároly­ban nem értenek a városi pénzek takarékos befektetéséhez ?! ? 1 A Polgári Olvasókör nyári helyisége megnyílott. Mindennap friss villásreggeli. Jégbehütött Dreher sör. Pontos kiszol­gálás. Vásárbiróság figyelmébe! Már nem egyszer hangzott el az ellenőrző hatóságok részéről az az ígéret, hogy a heti piacon elárusitás alá kerülő terményeknél próbamérés után megálla­pítják, hogy azok az elárusítók által bemondott mértékeknek megfelelnek-e? Az ígéret csak Ígéret maradt és az elárusítók a legszemérmet- lenebbül csapják be lépten-nyomon a vásárló közönséget. A hétfői hetivásáron 3 hektoliter tengerit vett egyik előfizetőnk. Mikor a termé­nyeket hazavitte, utánmérést eszközölt s kide­rült, hogy a három zsák tengeriből csekély 45 liter hiányzik. Ezekszerint 6 kor. 30 fillérrel csapta be az elárusító a szegény vásárlót, aki bízva a termelő tisztességében cs bizva a rend­őrség ellenőrzésében, nyugodtan vásárolta meg a 85 liter tengerit 100 liter helyett. Arra kér­jük a vásárbiróságot vegye kezébe az ügyet és lépjen fel erélyesen a csalókkal szemben. kívül kézrekerült a három orgazda is, nyírbá­tori gabonakereskedők személyében. A díszes társaságot a csendőrség a szatmári kir. ügyész­séghez jelentette fel. Csak Zinner István Gróf Károlyi György téri vendéglőjében lehet jó bor, kitűnő ételek és a Kis Begye művészi gordonka­játéka mellett, kellemesen és fesztelenül mulatni. Szani8zlói krónika. Király László ellen fel­jelentés érkezett a nagykárolyi járásbírósághoz, hogy Kovács Sándort este 8 órakor puszta kézzel úgy eldöngette, hogy 8 napon gyógyuló sérülést constatált rajta az orvos. A falusi Gáját a jövő héten vonja felelősségre a bí­róság. Olvasóink szives figyelmét felhivjuk a Széchenyi-utcai olcsó divatáruház lapunk­ban feladott hirdetésre, ahol a legju lá­nyosabb árak mellett lehet beszerezni az összes háztartási és divatáru cikkeket. Eltűnt szalonna. Prog Mihály csomaközi la­kóinak kedden virradóra eltűnt a Cumbil Jó­zsef kamarájában elhelyezett 4 oldal szalon­nája. Jelentette a lopást a szaniszlói csendőr- ségnek, a kik még aznap kiderítették a tettest Baumann András személyében, a kit feljelen­tettek a szatmári kir. ügyészségnek. Botrány a gyorsvonaton. A bedrótozott kupéajtó. Különös botránynak volt színhelye a múlt héten a Szatmár Budapestre elindult délutáni gyorvonat egyik Pullmaun kocsija. Egy buda­pesti kereskedelmi utazó a hőse az esetnek, aki nemcsak hogy lezárta az általa elfoglalt kupé ajlajat, de össze is drótozta, nehogy oda valaki bejuthasson. Speciális magyar szokás az, hogy minden utas egyedül akar utazni. Görbe szemmel néz arra, aki bemerészkedik a kupéjába jönni. Az apagyilkost se merik végig olyan szúrós tekin­tetek, mint azt, aki a megváltott jegyével ülő­helyet foglal ei olyan szakaszban, ahol már egy, legfeljebb két ur ül. Megszokott dolog, hogy a kocsik fülkéit lezárják és dörömbözésre sem nyitják ki. Leg­újabban pedig, hogy a kalauzok se tudják az atókat kinyitni, bekötözik spárgával vagy drót­tal a zárakat s amig odaben a pesti utazó egy­maga kényelmesen heverész az üléseken, addig a szomszéd fülkében egymás ölében ülnek az utasok, vagy álldogálnak a folyosón. Az a pesti utazó, aki ennek a botránynak a hőse, mégis megjárta az ajtó drótozással. Nem akarta még a kalauznak se kinyitni a a fülkét, mire az utasok a legélesebb kitűzések­kel nyilatkoztatták meg felháborodásukat. — Tessék csendben lenni, mondta most már mosolyogva a kalauz. Bizonyos, hogy ez az ur többet nem zárja le a fülke ajtaját. A kalauznak igaza is volt. Püspökladányban a vonatra két csendőr szállott fel, akik a tör­vény nevében felszólították az utazót, hogy nyissa fel a fülkét. A megszeppent atyafi rögtön engedelmeskedett, de fenyegetődzött Esttel és Fényes Lászlóval, azonban ez mind nem használt, mert leszálitották a vonatról. A főnökség a kitűnő férfiúval Nagykárolytól Püs­pökladányig megfizettette a vasúti fülke összes helyeit, melyeket jogtalanul elfoglalt. Hiába kiabált az utas, mégis le kellett lennie a 54 korona büntetést, ami elvette örökre a kedvét attól, hogy a fülkét lezárja és bedrótozza. Az utasok a kalauzt erélyes eljárásáért megéljenez­ték. Kálmándi virtuskodás. A nagykárolyi csen­dőrség feljelentést tett Kádár László, Turgyán László, Debus Ferenc és Osán László kálmándi legények ellen a szatmári kir. ügyészséghez, a kik éjjel 12 óra tájban botokkal felfegyver­kezve behatoltak előbb Harth Mihály udvarába és az istállóban fekvő Pink Vendel cselédet agyba-főbe verték, majd hasonló módon beha­tolva Szolomayer Mihály istállójába, ott Hein­rich József cselédet törték össze. Két éven keresztül. A szaniszlói csendőrség két év óta rendesen űzött lopás tetteseit derí­tette ki, a kik Kiár Béla pórházai birtokos be­zárt magtárát dézsmálták meg és ezalatt ez­rekre menő kárt okoztak szolgálatadójuknak. A tettesek a földbirtokos cselédei, de ezeken 62—1914. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 120. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20, §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1912. évi V. 1174/11. sz. végzése következtében dr. Me­linda László ügyvéd által képviselt Böhm Dávid és fia szaniszlói cég javára 557 K 90 f. s jár. erejéig 1911. évi dec. hó 17-én fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül- toglalt és 1620 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: lábasjószág s egyebek nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1912. évi V. 1174/13. számú végzése folytán 557 K 96 f. tőkekövetelés ennek 1913. évi junius hó 25. napjától járó 6% kamatai s eddig összesen 284 K 41 f-ben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Szaniszlón adós lakásán Nagy-utcán leendő megtartására 1914. jú­lius hó 3-ik napjának délelőtti fél 11 órája határidőül kitüzetik és ahoz venni szándékozók ezennel oly megje­gyzéssel hivatnak meg, hogy az érintet ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1914. junius 15 napján. Fazekas Menyhért, « _____________ _______________kir. bir. végrehajtó. Ro senberg Sámuel cipöraktára az „Arany csizmához“ Nagykároly, Alapittatott 1881. Deák-tér. Alaplttatott 1881 Szives figyelmébe ajánlom a t. megrendelő és vevő­közönségnek saját készitményii férfi, női és gyermek valamint elsőrendű minőségű amerikai és előkelő kőlföldi gyárakból beszerzett nagy választékban található férfi, női és gyer­mek cipőimet. Postai megrendeléseket azonnal, mérték szerinti rendelményeket a legrövidebb időn belül pontosan teljesítek. B. pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel Rosenberg Sámuel. Szolid árak! Pontos kiszolgálás! Príma minőség! Rendelések mérték szerint 24 óra alatt elkészíttetnek. nyitva szept. 15-ig. Kellemes kiránduló hely!! 200 éves gyógyhelye a köszvény, reuma,csuz, izü­leti és női bajoknak Vasúti állomás. — Posta és telephon. Kitűnő konyha! Állandó zenekar! Olcsó árak! Gyógy- észenedij nincs! 36 szoba. — Sétányok stb. Bérlet vagy eladás. Érszodotó község határában 275 ma­gyar bold terjedelmű "birtolr mely vegyesen szántó, kaszáló és lege­lőből áll, kedvező fizetési feltételek mellett eladó, esetleg huzamosabb időre bérbeadó Értekezhelni lehet: Tunyoghy Lajos bank- igazgatóval, vagy dr. Jacobovits Emánuel ügyvéddel, Szókelyhidon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom