Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-10 / 2. szám

1914. január 10. 2-ik szám. KÖZÉRDEK 7-ik oldal. Az élet mélységéből. Hétfőn delbe a Nép­konyhába — amelynek állandó vendége, — sírva panaszkodott egy Somogyi Klára nevű eszelős leány, hogy testvére,' aki a malomba van alkalmazásban, állandóan üti veri, anél­kül, hogy erre valami okot is szolgáltatna. Megmutatta vérző fejét, amely telve volt sebhelyekkel és testét amely zuzódásoktól kék és fekete volt. A jelenlevő Sternberg Lipotné úrnő utasította, hogy tegyen panaszt a rendőrségen és kérje a hatóság oltalmát. A magunk részéről arra kérjük a rendőrsé­get tegye a dolgot vizsgálat tárgyára, s ha a panasz valónak bizonyulna, intézkedjék, a szerencsétlen leánynak jólelkü emberek kö­rébe való elhelyezése iránt. Színházi műsor, hétlőu „Szutamith“ zóna. Kedden „Cigányprímás“ páratlan bérlet. Szer­dán “Tolvaj“ páros bérlet. Csütörtökön „Hó­napos szoba“ parallan bérlet. Pénteken „Far­kas“ zóna. Szombaton „Katonadolog“. Vasár­nap „Katonadolog. Iroda megnyitás. Dr. Borody Dezső ügyvéd irodáját (Borody György városi főügyész házában) Széchenyi-u. 2. sz. alatt f. hó 1-én megnyitotta. Kérek huszonöt fillért! Legújabb svindli Halló uraim ! Halló ! Akar ön estenként 2 kor. 50 fillért keresni? Akar ön havonként 240 vagy 755 koronát keresni ? Ez tisztán öntől függ. Fgy nagyszerű háztartási cikk főügynö­kévé neveznők önt ki. E cikk napról-napra kelendőbb lesz. A rendelések tömegesen érkez­nek a postán hozzánk, de mi azt akarjuk, hogy a rendelés helyben történhessék, ezért szükségünk van egy ügynök tisztviselőre Ha ön hajlandó a mi emberünk lenni, ha akar 750 koronát mellékesen keresni, akkor írjon a következő címre. The M. A. Vander Com. Winter Buinding Washington D. C. North America Entragungs No. 6189. A kérdezősködéseie részletes választ kül­dünk. Kérjük azonban, hogy postaköltségül 25 fillért bélyegekben küldjön be. így hangzik ez az érdekes levél, melyet néhány nap előtt a fürge postáslegenyek a helybeli kereskedőknek széthortak. Egy uj fajta svindli rejtőzik e sorokban, melyek az em­beri hiszékenységre és ostobaságra utaznak. Igen 1 Itt látható az óriás kígyó. Fejétől a farkáig 100 méter. Összesen 200 méter. Tes- ség besétálni uraim j A csoda teljesen ingyen megszemlélhető. Csak 25 fillér adóilletéket kell fizetniük. E a lényege annak a 750 'koronás geseft- nek melyet a barbár magyarok félkegyelmű karmárainak ajánl valami amerika szélhámos. Bizonyos, hogy a mi kereskedőink nem ugranak be ilyen szamárságoknak, mert hála Isten a vilogó gatyák és lobogó fokoschok ko­rán túl vagyunk és az ilyen belyegos gazem­berségek már épen elég változatban járták meg a világot“ A Nagykárolyi Dalegyesület tánc­estélye. A „Nagykárolyi Dalegyesület“ — mint minden évben, úgy az idén is — nagyobb- szerü farsangi mulatságot rendez kitűnő mű­sor, tánc és tombolával egybekötve. Az idei táncestélyét február hó 1-én tartja a Kath. Legényegyesület emeleti helyiségében, ahol is a díszteremben a táncestélyt műsor vezeti be, majd utána tánc s éjfélkor nagy tombola lesz. Alábbiakban adjuk a részletes műsort. 1. Bor­dal „Bánk-Bán“ cimü operából. Erkel Ferenc- töl, előadja a Zeneegyesület. 2. „Nem nézek én . . .“ Huber Károlytól, előadja a Dalegye­sület. 3. Szabad előadás. 4. a) Loin du Ball — Gillet, b) La Mandolinala Desormes, előadja a Zeneegyesület. 5. Élő közmondások, tréfás jelenetek. 6. Rákóczi-induló, Fay—Hackl-tól, előadja a Dalegyesület. Műsor után azonnal | kezdetét veszi a tánc. Éjfélkor nagy tombola.1 Belépőjegy személyenként 2 korona, család­jegy 5 korona. Az estély (műsor) kezdete este í fél 8 órakor. Egy kis leány tragédiája. A Mérk község­hez tartozó Csicsó tanyán Gere Sándor más­féléves leánya, addig míg édes anyja az ud­varon járt, egy fazék forró vizbe esett és oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy egy napi kinlódás után meghalt. A szülők félve a következményektől, a halál okául bólhuru- tot jelentettek a hatóságnak. A csendőröknek azonban a „besúgó“ utján tudomására jutott a dolog és a szülők ellen gondatlanságból í okozott emberölés vétsége miatt feljelentést tettek a szatmári kir. ügyészségnek. Bál tombolával. A helybeli Polgári Ol­vasókör február 1-én tombolával egybekötött bált rendez, amelyre már most felhívjuk az : érdeklődők figyelmet. Többet legközelebb. Helyreigazítás. Ercsi István nagymajtényi lakostól levelet vettünk, melyben közli velünk, hogy 1913. évi december 27-en megjeleni szá- I inunkban közölt az a hir, hogy ő bárkit is bántalmazott volna — téves. Ezen helyreigazí­tásnak készséggel helyt adunk, mert meggyő­ződtünk róla, hogy névcsere történt. Panasz a gyepmester ellen. Több oldalról vettünk panaszt, hogy a helybeli gyepmester az ürszokek takarításáért az eddigieknél sokkal magasabb dijakat követel. Személyesen keres­tük lel ebben az ügyben Demidor Ignác főka­pitány urat, akitől az alabbi felvilágosítást nyertük: „A gyepmesternek a várossal kötött szerződ se értelmében az eddigi díjazás he­lyet hectoliterenként 2 korona jár az ürszékek takarításáért es azt, hogy mily hordót alkalmaz a takarításnál, igazolni köteles. Igazolványnyal láttam el a gyepmestert jogai és kötelességeire vonatkozólag is, amelyet joga van mindenkinek tőle követelni es ö azt bemutatni köteles. Magam részéről arra kérem a közönséget, hogy ' esetleges panaszával forduljon közvetlenül hoz­zam, ahol sérelmeire nézve teljes elégtétellel fogok szolgálni.“ A polgári takarékpénztár mai hely­zete. A nagykárolyi polgári takarékpénztár mai helyzete hasonlatos a Mohamed koporsó­jához: a levegőben lóg. Egy rejtélyes valami, melyről most nem tud senki semmi pozitivát. A régi igazgatóság irgalmatlanul sarcolja a takarékpénztár adósait. A kiadott tőkéket tel­jes egészében hajija be és ez által a logna- í gyobb kellemetlenségeket okozza a különben j lelkiismeretesen törleszteni óhajtó adósoknak, ha azonban valaki elhelyezett tőkéjét kéri, úgy az a válasz, hogy az igazgatóságnak nem áll hatáskörében már kifizetéseket teljesíteni. De hát végre is, mit csinálnak a felszámolók ? Szinte érthetetlen most az a közöny, mely a polgári takarékpénztár részvényesei közölt van. Egyáltalában nem törődnek a takarékpénztár ügyeivel. Végre is ezeket a kérdéseket lehetne tisztázni egy uj részvénytársasági közgyűlésen annál is inkább, mert a felszámolók nem lép tek akcióba. A városi képviselőtestületet és a megyei törvényhatósági bizottságot is erheti az a meglepetés, hogy az ott elhelyezett ösz- szegeket — ha a csőd révén fizetésképtelen lesz a takarékpénztár — meg kell fizesse, mert ezekért az összegekért úgy a városi képviselőtes­tület, mint a törvényhatósági bizottság anyagi­lag felelős. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása létfeltétele a takarékpénztárnak is, s első erdeire a takarékpénztár részvényeseinek és betevőinek. A Nagykárolyt Kath. Legényegye­sület folyó évi január hó 25-én saját helyi­ségében táncmulatságot rendez, mely előre is sikerültnek Ígérkező mulatságra felhívjuk ol­vasóink figyelmét. Védekezés a kivándorlás ellen. A múlt hét végén miniszteri leirat érkezett az összes vár­megyei és városi törvényhatóságokhoz a belügy­minisztériumtól, melyben sürgős előterjesztést kérnek arra vonatkozólag, hogy az Amerikába vándorlási kedvet mikép lehetne csökenteni illetve mik az okai a nagymérvű kivándorlásnak A törvényhatóságok minden község elöljárósá­gát megkeresték e tárgyban s az adandó fele­letekből fogják összeállítani a választ a belügy­minisztériumnak, ahol viszont törvényjavaslatot készítenek azoknak a bajoknak orvoslására, melyek a nagymérvű kivándorlást előidézik. Csak a fejét . . . Ezt a magyar közmon­dást személyesítette meg H. Kovács Miklós érkörtvélyesi lakos, aki karácsony másod­napján, (az utcán békésen haladó Kincel Endre érmihályfalvai lakost, egy fütykössel úgy tarkón ütötte, hogy 14 napig gyógyit- gatta az orvos. Kinczel támadóját feljelen­tette a nagykárolyi kir. járásbírósághoz. Mikor egy Csornai mulat. Javában mula­tott idősb. Csornai Gábor gencsi lakos a Grósz Ignác korcsmájában. Rágyújtott a legjobb magyar nótákra, de legszívesebben énekelte, hogy „Nem parancsol nekem a qiró“. Egyszer éjféltájban, belépett a korcs­mába Nagy Menyhért a község első és utolsó embere; a kis bíró és figyelmeztette Csornai komáját, hogy éjfélre jár az idő nyugalomra kell térni. Csornai azonban nem olyan legény akinek „parancsoljon a biró“ és a felszólítást ismételő kisbirót vagy négy­szer úgy nyakon teremtette, hogy az eget is nagybőgőnek nézte ijedtében ... A kis- biró nem vette tréfának a dolgot és feljelen­tette Csornait a csendőrségnek, ahonnan a bíróság elé kerül a dolog. Kellemetlen vendegek. Todor Gergelyné malom-utcai lakos házában éjjel 10 órakor bekopogtatott Fogarassy István és Hevele János és követelte, hogy az ajtót nyissa ki. Todornó félve attól, hogy a szomszéd szobád ban betegágyat fekvő leányát valami szeren­csétlenség éri, kinyitotta és a két ember azon ürügy alatt, hogy egy leányt keresnek, teljesen összehányták a szobát, majd távozásuk után ajtót, ablakot összétörtek. A rendőrség meg­indította ellenük az eljárást. Természetes káposztasaláta. Az igen finomra gyalult káposztát még egyszer kimossuk, ele­gen lő sóval, et;y kevés köményin aggal es bor­sóval beszórjuk, 15 csepp Maggi-fele ízesítőt adunk hozzá, a salátát tiszta ecettel (viz nél­kül, mert a káposzta vizet szív magába) és elegendő olajjal gyorsan elkészítjük s az asz­talra adjuk. Olaj helyett forró szalonnát is önt­hetünk a salátára. Felkéreltünk az alábbi keretem közlésére. Felkérj ÜK az előzékenységéről ismert színigaz­gató urat, hogy az egyik jegyszedőnőjót, ki a j közönséggel szemben durván és gorombán vi- [ selkedik, eltávolítani szíveskedjék. Reméljük, I hogy az igazgató ur eleget tesz kérésünknek. Több színházlátogató. Szives tudomásul. Tisztelettel értesí­teni a mélyen tisztelt megrendelőimet és a város nagyérdemű hölgy közönségét, hogy legutóbbi 14 napi budapesti tartóz­kodásom alatt a legelsőbrangu hölgy fod­rászatban magamat a legújabb frizurák és fésülésekben kiképeztetve egyben gya­korlatot szereztem, az arc ápolás és arc maszirozásban is. Elvállalok a mai divat­nak megfelelően a legújabb párisi model szerinti hajfésülést, hajápolást, továbbá mindenféle arc maszirozást és az arc szakszerű ápolását jutányos dijjazás mel­lett, melyhez mindenféle anyagokkal ren­delkezem. Rendelkezem továbbá a leg­újabb divatu fésűk és hajtükkel, amelye­ket megrendelőimnek beszerzési áron bo- csájtok rendelkezésére. A n. é. hölgy­közönség szives pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel: Klein Albertné frizérnő. Kölcsey-u. 24. udvari lakás. Boldog házasság. Baumgartner Mátyás napszámos a Vizkereszt örömére csúnyán összeveszett feleségével, fojtogatni kezdte, majd késsel le akarta szúrni. A szegény asz- szonyt a szomszédok megmentették férje karmai közül, de az belökte a • szobába és rázárta az ajtót. A halálra rémült asszony erre levelet irt a rendőrséghez és azt egy kis fiú utján felküldte a városházára, a hon­nan azonnal intézkedtek kiszabadítása iránt. A brutális férj ellen megindult a vizsgálat. Csizmatalp papirosból. A rendőrséghez töb­ben tettek panaszt Weinberger Sámuel hely­beli cipész ellen, hogy papirosdeklivel talpalt csizmákat adott el részükre anélkül, hogy annak minőségét jelentette volna és csak pár nap múlva derült ki az, hogy milyen anyag­ból is készült a csizma talpa. A rendőrség Weinberger ellen csalás miatt indította meg a vizsgálatot. Csak Zinner István Gróf Károlyi György téri vendéglőjében lehet jó bor, kitűnő ételek és a Kis Begye művészi gordonka- jétéka mellett, kellemesen és fesztelenül mulatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom