Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-08-30 / 35. szám

augusztus 30. 35-ik szám. KÖZÉRDEK 7-ik oldal. szatmári tűzoltóságnak. A számvizsgáló bi­zottság jelentése szerint az elmúlt évi bevé­tel 11,036 korona és tiszta vagyon 22,903 korona. A szolgálati érmek kiosztása után Ferencz Ágoston szövetségi titkár adta elő érdekes és alapos jelentését. Az 1914. évi közgyűlés helyéül Mátészalkában álapodtak meg. A közgyűlés után a laktanya udvarán verseny­gyakorlatot tartottak. A verseny első diját, egy nagy ezüst plaketet a mátészalkai 9 es csapat nyerte e1. Második dijat Nagyeleske 5 ös csa­pata, a harmadik dijat Nagykároly, negyediket Nagybánya s az ötödik dijat Szinérváralja csa­pata kapta. Az első két versenycsapatot a közönség is megéljenezte. Ezenkívül egyéni dijat kapott Szüts Jenő nagybányai és Kormos Gyula nagypeleskei parancsnok. D. u. 3 órakor a szatmári önkéntes tüzoltótestület tartott a hon­védlaktanya épületén versenyen kívül remek támadó gyakorlatot. Délben bankett volt az Iparos Otthonban, d. u pedig népünnepély a Kossuth-kertben. Szinielöadás Vállajon. Minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak a lelkes vállaji hí­vek, ifjak és öregek egyaránt, hogy az állam- épitészeti hivatal által életveszélyesnek dek­larált és hatóságilag bezárt templomuk régóta húzódó ujáépitési ügyét közelebb segítsek a megvalósuláshoz. Az Ur házának szeretete ta­lálékonyakká teszi őket: kedves élelmességgel válogatják össze a módokat, amelyekkel hozzá­férkőzhetnek az emberek jószívűségéhez. Előbb j táncmulatság rendezésével hoztak össze 300 koronát meghaladó összeget az építendő templom számára. Majd pedig később f. hó 17-én szinielőadást rendeztek ugyanarra a célra. Bodnár Gáspárnak országosan ismert „Vissza a műhelybe“ c. színmüvét adta elő a község mindkét nembeli tanulóifjúsága. Szün idei pihenőjük feláldozásával, a rendezés és díszítés sok nehézségétől vissza nem riadva tartotta a lelkes fiatalság nap-nap mellett a próbákat. Az eredmény nem is maradt el, meglepően sikerült, közvetlen előadásban gyö­nyörködhetett az iskola termét zsúfolásig meg­töltő közöuség; örömkönnyek ültek a szülők szemében gyermekeik bájosan kedves szerep­lésének láttára. Az előadás akkora tetszést aratott, hogy kétszer is meg kellett ismételni s a csupán néhány filléres beléptidij ellenére mégis 81 K 50 f tiszta jövedelmet hozott a templom javára. Megjutalmazott tanító. A Magyar Földhitel- intézet a hazai gyümölcsfatenyésztésnek a köz­ségi faiskolák utján való előmozdítása végett a faiskolákat kezelő tanítók jutalmazására ju­talomdijakat tűzött ki. A földmivelésügyi mi­niszter a bíráló bizottság javaslata alapján többek között a harmadik dijat, 200 koronát, Tima Géza csengeri tanítónak itelte oda. Fegyelmi egy községi biro ellen. A nagy­károlyi járás főszolgabirája Baumann József vállaji községi biró ellen, mivel az elhullott sertéseket nem égette el, hanem az utak ár­kaiba dobatta, fegyelmi eljárást indott. Őszi vetömagkiosztás Szatmármegyében. Báró Chillány Imre földmivelésügyi miniszter Szatmármegyében történt személyes megjelenése alkalmával részint a maga tapasztalatai, ré­szint a hivatalos közegek tájékoztatása alapján kijelentette, hogy azoknak a kisgazdáknak, kik az árvíz és a belvizek következtében őszi vetőmag nélkül maradtak, a hegyvidéki ki- rendeltség utján nyújt segítséget, mig az ár­víz és belvizsujtotta középbirtokosoknak az állami ménesbirtokokról ad kedvezményes áron, ingyenes vasúti szállítást és jövő évi fizetési kötelezettség mellett a vármegyei gaz­dasági egyesület jótállásával őszi búza és rozsvető magot. A szatmármegyei Gazdasági Egyesület titkári hivatala már beszerezte az árvíz és belvíz által elöntött területekre vo­natkozó adatokat s ezen az alapon megkezdte a vetőmagszükséglet összeírását. ■AAAAAAAAAAAAAAA3 ^ Gazdaközönség figyelmébe! £ Van szerencsém a tisztelt gazdaközönség ^ ^ figyelmét felliivni újonnan felszerelt ^ és viz- ] mentes ^ Kölcsönző Intézetemre. £ ^ Levélbem megrendelések is legponhsabban és : legolcsóbban foganatosítva lesznek. ^ Tudatom továbbá, hogy ^ m ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ Magyar és Porosz Szén £ ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► cséplési és szobafütési céloara legjutányosabban nálam szerezhető be, melyre előjegyzéseket úgy waggon számra, mint kisebb mennyiségekre már most fogadok el. Tekintve, hogy több évi tapasztalat szerint ilyenkor a szén szállítások waggonhiány miatt csak lassan eszközöltetnek, ajánlatos, hogy mindenki szükségletét idejekorán fedezze, hogy idejekorán annak birtokába is juthasson. Szives megbízást kér Reiter Adolf Nagykároly, Gr. Károlyi György-tér 14. Telefon 93. szám. Vitalis Mária újra basáskodik. Zsidóüldözés Szaniszlón. Emlékeznek olvasóink arra a cikkre, a melyben beszámoltunk a szaniszlói vasúti állomáson folyó botrányos állapotokról, ahol' a köztisztelet és becsülésnek örvendő Lányi Imre állomásfőnök helyett, felesége tette fe­jére a főnöki süveget s felbontotta a békés viszonyt nemcsak a közönség, de maga az állomási tisztikar között is. Az ügy még ma sem nyert vég’eg befe- fejezést, amennyiben a Máv. üzletvezetősége még mindig nem intézkedett a papucskor­mány megbuktatása iránt és sajnos, ma is Vitalis Mária úrnő viseli fején az állomás­főnöki jelvényt, korlátlan úrnő lévén ma is az egész állomás területén. Vitális Mária úrnő zsarnokságáért legtöb­bet kelt szenvednie Lebovits Sándor és csa­ládjának, aki folyton tűrni kénytelen, hogy „büdös, piszkos, éhes, rongyos zsidód­nak titulálják minden alkalommal, amikor üzleti ügyekben az állomás területére teszi be a lábát. És ezeket az ékes jelzőket nem titokban verdesik a fejéhez, de többen, idegenek és a vasúti személyzet előtt, azzal a kommentár­ral kisérve, hogy szaladhat a lapokhoz, nem használ azzal semmit, mert az ő hatalmas pártfogói az üzletvezetőségnél, úgy is elsimítják a dolgot. A napokban nem volt a főnök otthon. A korlátlan úrnő még jobban szidta a zsidókat, közöttük Lebovits és családját. A kérelem nem használt semmit, kidobással való fenye­getés lett a jutalom. Kijelentette Őnagysága, hogy férje honn nem létében ő az ur az állomáson és hulottak az ékes jelzők a Le­bovits kopaszodó fejére. Az utasok, az állomás személyzet is meg- botránkozott felette s bizonyára még azok a hatalmas üzletvezetőségi pártfogók is elpirultak volna a szitkok halla­tára, akiknek pártfogásával dicsekedik Vitalis Mária úrnő. Lebovits is csak ember, megunta végre a I dolgot és feljelentést adott be a nagykárolyi járásbírósághoz a főnöki jogokat bitorló úrnő ellen, többrendbeli becsületsértés miatt. Az ügy ezen része tehát a bíróság előtt nyer befejezést, de Őnagysága kijelentése folytéin, tisztelettel kérdjük a Máv. debre- czeni üzletvezetőségétől, hogy Kik azok az urak, akik pártfogása alapján Vitalis Mária úrnő még mindég állomásfőnök Szaniszlón és miért nem lehet ezeknek az ázsiai álla­potoknak, de különösen a szaniszlói zsidó kereskedők üldözésének, egy erélyes intéz­kedéssel véget vetni ?! ? 1 Dr. Altit Egon egyetemes orvos­tudor Budapest, Rottenbiller-utca 10. I. 4. Specialista, nőbajok és bőrbetegségek ala­pos gyógyításánál. A Félix fürdő nyári fürdőorvosa A fővárosban rendel októ­ber 1-töl május 1-ig délután fél 3-tól 4-ig. Megbomlott mázolósegéd. Mátészalkán lakó Salamon Márton kereskedő inasa egy targonca sört vitt a korcsmába, melynek ajtaja előtt találkozott Czire nevű mázoló legénynyel, ki minden ok nélkül megpofozta és a sört felbo­rogatta, a segítségül jött segédnek pedig boxer- rel az arcába vágott. A csendőrség letartóztatta. László Jenő okleveles fogtechnikus fegyvergyakorlatáról hazaérkezett és ren­deléseit Könyök-utcai fogtermében meg­kezdette. Veszélyes lakótársa volt Schmidt Mihály s aniszlói lakosnak Reszler József személyében. Reszler a múlt este igen zajosan volt az ud­varon, amiért az öreg Schmid megintette, mire Reszler megszórta. A haragos kondás. Tivadar Demeter fényi kondás régóta haragot táplált Gajda Peter cső- dörős vitéz ellen. A szentistvánnapi mulatozá­sok alatt vasvillával támadott régi haragosára, ki azonban elvette tőle a veszedelmes eszközt s a bíróhoz vilte. Onnan kijövet ismét reátá­madt és egy késsel megszűrt«. Megtámadta az apját Pap Antal garázda legény, ki már többször csinált bajt és szomo­rúságot apjának, kitől két Ízben már lopott is. A csendörség elfogta. Tűz ütött ki a gencsi halárban, hol leégett Miháiká József nagykárolyi lakos 193 kereszt rozsa 2200 K értekben. Biztosává volt az Első Magyar Ált. Biztosító Társaságnál. Országos állatvásárok vármegyénk­ben. Szeptember 2-án Szaino skrassón, 11-én Jánkon, 15-én Nagykárolyban, Sárközön, Avas- felsőfaluban, 18-án Erdődön, 15-én Csengeren. Cselédtartó gazdák figyelmébe. A rendőrség a legerélyesebb intézkedéseket teszi folyamatba mindazok a cselédtartó gazdák ellen, akik cse­lédeiket szeptember hó 5-ig nein jelentik be. Figyelmeztetjük olvasóinkat a bejelentések mi­előbbi eszközlesére, nehogy drágán fizessék meg ebbeli mulasztásaikat. A nagykárolyi Sportegyesület uj csapata. A „Nagykárolyi Sport- és Lövész­egyesület“ rövid fennállása óta is már szép sikereket éri el, s általános kedveltséget szer­zett a tái’sadalomban. Most legújabban egy uj labdarugó csapat alakult az egyesület ke­retében, kik már is szorgalmasan gyakorol­nak. Az uj csapat tagjai: Bántó Bálint, Gsáky Andor, Hornyák Sándor, Kiss József, Kukk Jenő, Nagy Antal, Nagy Sándor, Nyusztay Lajos, Papp Sándor, Szilágyi Gyula, Varga Kornél, Vőröss Tibor. Vizsgázott vizgyógykezelö, bedőrzsölést, reuma, isias elleni masszázst, szárazle­pedő pakolást, vizeslepedő bedörzsölése- ket, kereszt-kötéseket, lemosásokat telje­sít házaknál jutányos árak melleit. Cim: Besirevits István, gőzfürdő. Eladó motor. Négy-öt Hp., két cilinde- ros oldalkocsival ellátott motor jutá­nyos áron eladó. Értekezhetni a kiadóhivatalban. ISKOLAI ÖLTÖNYÖK a rossz viszonyok miatt máj dnem félárban és legnagyobb választékban

Next

/
Oldalképek
Tartalom