Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

Érmellék, 1913-12-06 / 49. szám

december 13. 50-ik szám. KUZKRDEK 5-ik oldal í) ••ej ••• Nagy karácsonyi vásár! Lilienfeld Sándor ékszerész Figyelje meg! m Figyelje meg! kirakatában Nagykároly, Gr. Károlyi 6yörgy-tér 6. a 400 n a p i g járó órát gye^y^ karácsonyi ajándék. Óraik: és ékszerek aaa.g'37- válásztékloan.. a Áthelyezés. A in. kir. pénzügyminiszter Pavka Vilmos szatmári járási számtiszt és Ro­zsát1 József helybeli pénzügyi számtisztet köl­csönösen áthelyezte. Eljegyzés. Dr. Szőke Aladár ügyvt d, nagy- ecsedi földbirtokos, eljegyezte Míindcl Sámuel debrec/eui földbirtokos kedves és bájos leányát, Elluskái. Halálozások. Súlyos csapás érte dr. Arz Albert kir. törvényszéki bírót. Felesége szül. Szokolovsxky Irma f. hó 6 an hosszas szenve­dés után elhunyt. Halálát férjen kívül három kis gyermeke gyászolja. A korán elhunyt fiaiul asszonyban Szökolovszky Lajos negyei arva- szekj nyilvántartó leányát vesztette el. — Özv. Ruprecht Kiirolynó élete 53-ik evében f. hó 11-én hosszas szenvedés után elhunyl. Teme­tése ina délután lesz az c lhunyt Kishujduváros- utcui lakásáról. Allamsegóy egy konviktusnak. A v. és kul­tuszminiszter a főispán felterjesztésére a nagy- károlyi Szent. László konviktusnak beruházási költségéi fedezésere 65 ezer korona államse­gélyt engedélyezett. Megyebizottsági tagok választása. Szatmár- megyeben a megyebizolsági tagok választása deczember 28—31-ike között folyik le. Válasz­tás alá kerülnek járásunkból a nagykárolyi első kerületben 2, negyedikben 2, Börvelyben 1, Genesen 3, Érendréden, Kismajtényban, .Szaniszlón is Vállajon 2—2, Mátészalkán és Nagyecseden 2—2 bizobsági tag. Adomány. • Özv. Károlyi Istvánná grófnő őmeltúsaga a Népkonyha céljára 100 koronát juttatott az elnökség kezeihez. A jótékonyságá­ról közismert mágnás asszony ismételten tanu- jelét adta áldott jószivének. Mindig ott volt, ahol segíteni kellett és ahol a legnagyobb szük­ség honolt. A Népkonyha vezetősége ez utón mond hálás köszönetét. Szirészet. Nemenyi Lipót teljesen újonnan szervezett társulatával kedden kezdi meg elő­adásai sorozatát. Bemutató előadásul a Cigány- prímás a Király-Szinházban óriási sikert ara­tott operette kerül színre, melyben a főszere­peket : Tombor Olga, Bródy Irén, N. Szelényi Ilona, Gáspár, Váradi, Németh és R. Tóth a társulat legkiválóbb erői creálják. Szerdán a drámai személyzet bemutatójául szinre kerül a Faun. Vecsey Ilona, a társulat drámai hős­nője és szendéje, ki Miskolczon évekig volt a közönség dédelgetett kedvence ezúttal mutatko­zik be városunk közönségének. A cím szerepét Marosi Géza, a társulat jeles bonvivánja adja. A közpénzek gyümölcsöző elhelye zése tárgyában a belügyminiszter körrendele­tét bocsájtott ki. Figyelmezteti ebben a közi­gazgatási halóságot arra, hogy a közpénzek igen gyakran alacsonyabb kamatláb mellett vannak gyümölcsöző betétként élhelyezve, mint a magánosok betétei. Ennek oka, hogy a régibbi megállapodások a pénzpiac mai viszonyaival többé arányban nem állnak. így gyakran előfordul, hogy a városok ugyanattól a pénzintézettől, amelynél a közpénzt mérsé­kelt kamatláb mellett gyümölcsöztetik, sokkal mágasabb kamatláb mellett és egyéb súlyos feltételek mellett vesznek fel saját céljaira függő kölcsönt. Ezért megyhagyja a hatósá­goknak, hogy hassanak oda, hogy a pénzintéze­tek a közpénzek után minden körülmények kö­zött legalább is oly betéti kamatot fizessenek, mint amily legmagasabb betéti kamatláb mel­lett a magánosok, tőkepénzeiket gyümülcsözte- tik. Az izr. Nőegylet által fenntartott nép­konyhát f. hó 16-án, kedden délben nyitja meg, melyet az érdeklődőknek szives tudomására hoz az elnökség. Kovács György divatáruházában "SIT.ZZ Nagykároly EE== K a nagy arácsonyi vásár "Wi kezdetét vette és tart 1913. évi december hó 31-ig. . 11 m li—Hmi.ii'iWá 'Hina if.............tu min m Ti sztelettel vau szerencsém a t. vá­sárló közönség szives tudomására hozni, hogy a karácsonyi vásár tartama alatt összes áruimat leszállított árakon árusítom. Tekintettel tulhalmozott raktáramra és a jelenlegi feszült pénzviszonyokra, ezen kedvező alkalmat takarékossági szempont­ból szives figyelmébe ajánlom a t. vá­sárló közönségnek és becses pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tisztelettel Kovács György. Eladásra kerülnek: Nöiruha kelmék 120 cm, széles — K 72 f feljebb. Kostüm kelmék 140 „ „ 2 K — f feljebb. Blouse- és ruha-zefirek 1 K — f feljebb, Francia és cosmanosi delainok — K 70 f feljebb Színtartó cretonok — K 45 f feljebb: 1 vég vászon női és férfi fehér- nemüekre alkalmas 11 K — f feljebb. Szőnyegek, függönyök, paplanok, menyasszonyi ke­lengyék mélyen leszálliiott árakon lesznek árusítva, Pontos kiszolgálás! Szabott ár!! Perzsa szőnyegekben karácsonyi árak!! Tanítók öröme. A vallás- és közoktatásügyi miniszter komudelelet i .t zeit, az összes közig, bizotlságokhoz és iskolafentartókhoz s ebben megengedi, hogy tanítók fizetését, lakbérét és családi pótlekai, úgy a férfi mint női tanítók­nál az állami tanítók fizetése, lakbére és csa­ládi pótleka szerint rendezzék anélkül, hogy ez az eljárás az eddig élvezett államsegély ! leszállítását vonná maga után. A tanítóság körében ez a miniszteri rendelet nagy örömet kelteit, mert némileg megszünteti azt a különb­séget, amelyet az uj közoktalási törvények tesznek tanító és tanító között. Különösen a szatmármegyei felekezeti tanítókat crinti kö- j zelről a rendelet, amennyiben lesz olyan fele- j kezeli tani tó is, aki a rendezés folytán évi 80U korona többlethez jut. Telefonmizór ák. A fenti cim alatt lapunk mull heti számában felkértük Schnébli János postafőnök urat, a telefonál előforduló pana- ssok gyors orvoslása iránt. Hírünkre vonatko­zólag a postafőnök úrtól azt az értesítést nyer­tük, hogy megtette az intézkedést arra nézve, hogy a telefonnal előforduló zavarok lehetőleg azonnal elószlatlassanak es egy szerelő állan­dóan a helyi telefonhálózatnál a javítások esz­közlésére rendelkezésre áljon. Az Oltáregyesület estélye. F. hó 7-én tar­totta a helybeli Oiláregyesület első estélyét, amely úgy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült. A szépen összeválogatott műsor oly nagy publikumot hozott össze, hogy a Legény­egyesület nagyterme kicsinek bizonyult ily nagy­számú közönség befogadására. Ott láttuk váro­sunk intelligenciájának nagy részét, élén özv. I gróf Károlyi Istvánnéval. — Az estély első pontját Vidákovich Dániel főgyrnn. igazgatónak ünnepi előadása képezte. Az ifjúság nevelésé- séröl szólt. Előadását a gondolatok szépsége, talpraesett paedagogiai megfigyelések, az ifjú­ságot szerető szivéből fakadozó praktikus el­vek sorozata jellemezte, 8 ha ehhez hozzá­vesszük szép, tiszta, értelmes beszédjét, meg- adluk a nyitját azon ünneplésnek, amelyben része volt. Az estély második száma Solymossy Paula zongorajátéka volt. Könnyedtség, lehe­letszerű kivitel jellemzi a játékát. A harmadik számot Szőke Béla nagybányai r. kath. plébá­nos éneke képezte. Ábrányi Kornél „A hege­dűs“ c. dalát adta elő behízelgő, kellemes ba- j ritonhangon. Énekét Gábor Inka zongorán ügyesen kisérte. Újból Solymossy Paulát láttuk megjelenni a pódiumon; Szentiványi Béla kegyesrendi tanárnak „Amiről a füzes suttog“ c. szép legendáját olvasta fel köztetszést aratva. Ezután Szőke Béla Farkas Imre: Van egy dalom ... és Tarnay Alajos Csavargó dal-át énekelte nagy hatással. Utolsó szám Gondinet: „Valami hibája van“ c. kedves da­rabját adták elő: Hetey Józsa, Gáspár Magda, R. Nagy József és Kovács Aladár. Úgy a höl­gyek, mint az urak tudásuk legjavát adták és sok mosolyt csaltak a hallgatóság ajkára. Já­tékukat gyakorlattság, biztos fellépés és köny- nyed alakitás jellemezte. A felzúgó taps és a szép virágcsokrok megérdemelt jutalmuk volt. Az estélyt Szőke Béla éneke zárta be, aki közkívánatra újból énekelt. Vorrir moris . . . kezdetű olasz dalt és Ábrányi Kornél „Táro­gatóját énekelte még az előbb említett ha­tást is felülmúló eredménnyel. — Elmondhat­juk, hogy a közönség lelkében, érzelmeiben gazdagodva távozott az estélyről, amelynek si­keres rendezéséért Szentiványi Bélát, az Oltár­egylet igezgatóját és Kurz Erzsébet polgárisko- lai tanárnőt illeti az elismerés. Nagykárolyi és a szatmári függet­lenségi gyűlés. Vasárnap e hó 14-én d. u. három órakor lesz Szatmáron a városi és me­mODERN RUHAFESTÉS UT\ IT'Á ITD D'Ál GALLÉROKGŐZMOSáSA BÁRMILY DIVATSZINRE IMJLK I ML tükörfénnyel hófehérre. Nagykároly, Széchenyi-u. 43. sz. (A róm. kath. elemi fiúiskola mellett).

Next

/
Oldalképek
Tartalom