Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-11-08 / 45. szám

10-ik oldal. KÖZÉRDEK 1913. november 8. 45-ik szám. Elmúlt a sóskifli szezon! Perec-sütés. Fény-utcai pék üzletemben november l-töl mindennap friss súsperec kapható. 7 darab ára 20 fillér, "wa ERNESZTLÁSZLÓ pékmester. !«! m m 1 ■sm Iftfj eszek és eladok ócska kályhát, tollat, ócska vasat, hasz­nált bútorokat. — Levélbeni megkere­sésre azonnal a helyszínére utazom. WEISZ JÓZSEF Nagykároly, Temető-utca 84. ez 6065—1913. tik. sz. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbiróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Szabó János ügyvéd által képviselt Bihareana taka­rék- és hitelintézet nagyváradi cégnek Szilágyi György érvasadi lakos ellen folytatott végre­hajtási ügyében 2850 korona löké, ennek 1913. évi január hó 1 napjától járó 6°/a ka­matai, 182 korona eddigi, valamint az alább megállapított költség kielégítése végett; úgyszintén az ezennel csatlakoztatott dr. Weisz Bernát ügyvéd által képviselt Kőműves Lajos tasnádi lakosnak 100 K töke követése s jár.; dr. Rólh Imre ügyvéd által képviselt Nagy- károly-Erdődvidéki takarékpénztár 1109 korona tőke követelése s jár. ; dr. Papp Kornél ügyvéd által képviselt H n- csis Ilés 544 kor. tőke követelése s jár. dr. Papp Kornél ügyvéd által képviselt Rubletzky Ferenc 85 K tőke követelése és jár.; dr. Szabó János ügyvéd által képviselt Arina takarék- és hitelintézet 130 korona tőke követelése s jár. kielégítése vegett árverés alá bocsátja a szatmárnémeti-i kir. törvényszék területen fekvő s a Szilágyi György érvasadi lakos szaniszlói 350. sz. tlkvi betétben A. I. 1—2 sorszám alatt foglalt 4369., 4370. hrsz. jószágtestet (szőlő és keit a szőlőben) tarto­zékaival együtt 908 K kikiáltási árban azzal, hogy ez a kikiáltási ár 2/s részén alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására^ batáridőül 1913. évi november hó 24-ik napjának déle ötti 9 óráját Szaniszló községházához kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/0-át készpénzben, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt ál szolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az ígért legmagasabb ár 10°/0-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Szaniszló, Reszege és Pe­nészlek községek elöljáróságainál tekinthotők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. évi augusztus hó 24-én. A kir. járásbiróság mint tkvi. hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Fógei, kir. tkvvezető. 327-1913. vhtó. K. Árverési hirdetmény •/ Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-e. 102. és az lílu8. évi XL1. t.-c. 19. és 20. |-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a győri kir. törvényszéknek 1912 évi Sp III 1286/3 számú végzése következtében dr. Róth Imre ügyvéd által képviselt Schnabel Testvérek győri lakos javar.i 162 K 02 f s jár. erejéig 1913. évi évi január hó 21-én foganatosított biztosítási végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 605 koronára becsült követ­kező ingóságok, u m.: ruhaszövetek nyilvános árveré­sen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járást) róság 1912. évi V. 1322/2 számú végzésé folytán 162 K 02 fillér tőkekövetelés, ennek 1912 évi november hó 18 nap­jától járó 5u/o kamatai, ‘/3% váltédij s eddig összesen 97 K 30 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, irt, Strausz J. lakásán Rftkóczy-utca leendő megtartására 1913. évi november hó 20 Ik napjának délelőtti 12 crája ha­táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.c 107. és 108. §-ui értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek sziihség esetén beesáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árvérés az 1881, évi LX. t-c Í20, §, értel­mében ezek javára is obendeltetik. Kelt Nagykároly, 1913. évi november hó 4 én. Rósenfeld Ssi^mond kir. bir. végrehajtó. tatéi IS3M kisebb és nagyobb mennyiségben jutányos áron kapható. Nagykároly, Hunyadi-u, 20, sz, a, B i 1 i I I I 1 I i I I y i Főzzél ésszel. Ez a modern asszony elve. A „rég bevált titkos receptek" idejüket múlták. Ma a főcél a változott gazdasági viszonyoknak megfelelő jó és Ízletes konyhát vezetni, ezért, jó gazda- asszonyon Dr. Oetker féle sütőport használnak, mivel időt, munkát és pénzt takaríthatnak meg, ezenfelül biztosítékot nyújt bármiféle sütemény sikeres el­készítésére. A világos fej a legszebb és legtalálóbb symboluma ezen kiváló konyhaszernek. Ezen fej mintegy figyel­meztet arra, hogy „Főzzél ésszel.“ ehér hímzéseket és gyermekek iskolai tanítását mérsékelt dijjázásért vállalja Benedek Erzsiké Jókai-u. 7. JtUO.UiO. IK.S/,. Árverési hirdetmény kivonata 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hab'súg közhírré leszi, hogy dr. Pálos Gyula budapesti ügyvéd állal képviselt International Harvester Company of Amerika Me Cornick & Desring budapesti bej. c égnek Nők Ferenc vállaji lakos ellen folyhatott végre­hajtási ügyében 970 K lölu*. ennek 1918. évi október hó L napjától járó 6",0 kamatai, 187 korona 88 filler eddigi, valamint az, alabb megállapított költség kielégítése, valamint az ezennel csatlakoztatott dr. Hóth Imre ügyvéd aha! képviselt Spitz Mór nagykárolyi bej. ke­reskedő végrehajtató 448 korona 79 fi lér tőke, és jár. iránti követelése; a dr. Fekete Dezső szatmári ügyvéd által képviselt Szatmári kereskedelmi részvénytársa­ság bejegyzett cégnek 344 korona töke és járulékai; a dr. Vetzák Ede nagykárolyi ügyvéd által képviselt Weisz Lajos bej. nagykárolyi keres­kedőnek 2345 korona 43 fillér töke és jár. iránti követelése kielégítése végett árverés ala bocsáija a szatmárnémeti-i kir. törvényszék te­rületen fekvő és Nők Ferenc (nős Feifer Ve- ronkával) vállaji lakos nevén a Valiaj községi 8. sz. beiéiben A. I. 1-3. 8.. 9!, 14, 22. sorsz., 239., 240., 241., 2581., 2582., 2775., 3397, hrsz. (szántó, kert, ház, 57 öl. sz. erdő, szőlő) ingatlanból B. I. alatt l/, rész illetősé- gj-gere 2007 K kikiáltási árban a C. 2. sorsz. a. n' özv. Nők Józsefné szül. Liebhauzer Veronka Jj javára bekebelezett szolgalmi jog fenntartásával a vállaji 111, sz. betétben A. 1. 1—2. 1 sorsz. 2182., 2188. hrsz. (szőlő) ingatlanból B. H 3. alatt felvett 1/a rész illelösegére 226 K ki­kiáltási árban ; a vállaji 225. sz. betétben A. I. 1. 2. sorsz. 2251., 2252. hrsz. (szöiő) ingatlanból B. 6. alatt h4 rész illetőségére 93 korona kikiáltási árban azzal, hogy a kikiáltási ár 8/s részén alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913. évi november hó 30 napjának d. e. 9 óráját jVállaj községházába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat- I pénzül a kikiáltási ár 20°/0-át készpénzben, a vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár folyammal számított és a 3333 1891. I. M, sz. rendelet §-ában kijelölt óvadék képes értékpa­pírban a kiküldött kezeihez letenni, vafey an­nak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt át szolgáltatni, ezen felül a kikiáltási árat meghaladó ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 20°/o'áig nyomban ki­egészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog' hagyatni. Amennyiben az árverésen az ulóajánlat tevő Ígéreténél maga- j sabb Ígéret nem tétetnék, az ingatlanra, az utó­ajánlatot tevőre fog leüttetni, s vevőnek ő fog tekintetni, még akkor is, ha az árverésen meg sem jelenne. Az árverési feltételek a tlkvi hatóságnál, valamint Vállaj, Gsanálos és Mérk községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. évi augusztus 30. A kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság. Dániel Sándor s. k., kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tlkvvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom