Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-10-25 / 43. szám

október 25. 43-ik szám. KOZBRDEK 5-ik oldal. SZÖLLŐPRÉS, SZÖLLŐZUZÓ, BORTAPOSÓ, Rótll Lj DÓ t ZSÁKOK, 6UMMITOMLOK, REZCSAPOK ÜW*- jut sulyok áron kaphatok Telefonios \u^\károl\ Deák-tér Hétfőn esett meg velem, hogy tájékozód- hatás hiányában bemerészkedtem egy mé­szárszékbe. Alikor beléptem éppen akkor dobtak ki egy uriasszonyt, mert, amint ké­sőbb megtudtam, tiltakozott az ellen, hogy egy kilogramm húsból félkilogramm csont, nyolcadkilogramm lép és nyolcadkilógramm tőgy zubak volt. Rögtön megfordultam és a szerényebb piaci sátrak felé tartottam, Es itt ismét az a szerencse ért, hogy azzal az uri- nővel találkozhattam. Erőslelkü és idegzetű asszonyság lehetett, mert itt is keményen tiltakozott, ügy látszik azonban, hogy nagy szüksége lehetett, mert mégis csak vett. Ámde a tapasztalat itt már ravasszá nö­velte. Nem fogadott el zubakot, hanem lené- zőleg fizetett egy kilogramm husért 1 kor. 28 fillér helyett 1 korona 60 fillért, zubak nélkül. Én azonban megremegtem. Kétségbeesés lepett meg. Tudva azt, hogy családom foga­zata a csentrágásra és gyomra a csontemész­tésre az isteni és természeti intézkedéseknél fogva nincs berendezve, a szerény koronával a zsebemben, kétségbeesetten surrantam tova a husmérök sátorainak táborából. Vettem öt kiló krumplit, fejenként egy kilót számítva, 20 fillérért, töpörtyüt, fejenként 4 fillér, a megmaradt pénzért pedig kenyeret és men­tem haza szerényen, de tapasztalatokban gazdagon. Egy probléma azonban e nap óta üldöz : mért vannak Nagykárolyban szabályrendele­tek '? Mivel a suiyos problémát megfejteni nem tudom, pedig éjszakáim nappallá vál­toznak erőlködésem miatt, vakmerőségre ha­tároztam el magamat, el magamat, tudva azt, hogy Szókratész is azért lett oly végte­lenül bölcs, mert amit nem tudott, azt nem röstelte másoktól megkérdezni. Én is igy te­szek : kegyeskedjék főkapitány ur megfej­teni ezt a kínzó problémát: mért vannak szabályrendeletek a világon ? • Vakmerőségemért alázatosan bocsánatot kérve, maradok hódoló tisztelettel Szegénység. Glailó hiif, Széchenyi-utcza 24. számú házam, ti mely egy utcai- és két udvari­lakást a szükséges mellékhelyi­ségekkel és egy 200 négyszög öles kertet is foglal magában, elköltözés folytán, jutányos ár­ban — esetleg előnyös fizetési feltételek mellett — eladó. Dr. Somossi Ignácz. Iskolák építése. A nagykároiyi m. kir. ál- lamépitészeti hivatalnál a gyöngyi, iloba- telepi, Hóba községi, szakállasfalui és kővár- i garai állami elemi iskola építésénél teljesí­tendő fő- és melléképületek összes munká­latai kivitelének biztosítása céljából verseny- tárgyalás tartatott. Ajánlatott tettek: Görög József (Nagykároly) 105.907'34, Révi Miklós és Gál Jenő (Szatmár) 120,907É08, Heininger Károly (Szatmár) 1Ü9.214 85, ifj. Kinzli György (Nagykároly) 110,565*18 koronává'. Görög József ajánlatát, fogadták el. Korai tél. Ebben a szerencsétlen esztendőben másod4- s/.or köszöntött be a tél. Az első havas för­getegeivel, áprilisban lepett meg bennünket, amikor mar a tavasz fogadására készültünk és I amilyen elkésetten jött ez az áprilisi tél, oly | korán, idő előtt van szerencsénk a második-1 hoz, az igazihoz. Mintha még nyár otólján lennénk még s a hőmérő higanya már veszedelmesen közel jár a fagyás pontjához. Az őszi égbolton egyik nap ragyogó pompa, másik nap ólmos felhő Kó­vályog. Minden szegény ember nagy bubánatára a lakásokban már tűzre vetettek az első ha­sáb fái. Az első hasáb fa: ez a poézisa a téleiönek, amint sivár prózája a zálogházból kiváltott télikabát. Alig van valaki, akiben múltjának valami kedves, szép emléke ne kelne eletre abban a percben, amikor a szobát először járja át a. kandalló enyhe melege és a reánk boruló alkony homályába, a lobogó tűz vet ug­rándozó, nyugtalan világot. A legtöbbünknek eszébe jut egy kicsiny ház, békés családi kör, búbosra dagadt zöld cserépkályha, amelynek ha­ragos döngése mellett oly jó volt csodálni a vi­lágot; szépnek, nagynak, igaznak látni mindent és főképpen változatlannak, tartósnak, hosszú életűnek. Bünvád egy nagykárolyi részvény- társaság igazgatója ellen. Nem husszu életű a „Nagykárolyi Építő- es Igatlanforgalmi“ r.-t., melynek az „igazgatója“ Kemény Sándor volt. A részvényesek most feljelentést tettek a volt „igazgató“ elen sikasztás büntette miatt. Kemény Sándor jelenleg nincs már a részvény- társaság kötelékében. Az eddigi sikkasztás, mely bejelentve van, mintegy 600 korona. A nyomozást a rendőrség megindította. Házi mulatság. A Kath. Legényegylet |f. hó 26 án vasárnap este 71/» órai kezdettel sajat épületének termeiben könyvtárának javára 80 I filléres belépti-dij mellett műsorral egybekötött iházi táncmulatságot rendez, melyet ezúton hoz tudomására a pártoló közönségnek. Műsor: Sza­valat előadja; Lőrincz Mariska k. a. Felolva­sás tartja: Zoboki Vince elnök k. r. tanár. Monolog előadja: Szolomajer Annuska k. a. Férj és agglegény, előadják: Bálintffy Ferenc i és Héb János, a Két gránátos, előadja : zene mellett Szabó Lajos. Dr. Nonn János orvos lakását Gróf Károlyi György-tér 4. sz. alá (Wagner La- jos-féle ház) helyezte át. Szüret Csomaközön. Az idei rossz termés dacára vigan folyt le a szüret Csomaközön. Különösen Szakái Béla uradalmi intéző ven­dégszerető házát kereste fel a környék intel­ligenciája, ahol Fátyol Józsi zenéje mellett két napig tartott, a régi időkre emlékeztető vigságos szüret. A szüreti vacsora alatt, az ősi szokásnak megfelelvén, számos köszöntő­ben ünnepelték a ház bájos úrnőjét és ven­dégszerető házigazdát. Állat az emberben. A szaniszlói csendőr­ség feljelentést tett Tóth Sándor érkörtvé- lyesi lakos ellen a szatmárnémeti-i kir. ügyészséghez, aki özv. Kovács Józsefné el­len erőszakos nemi közösülés kísérletét és becsületsértés vétségét követte el. Irodathelyezés. Dr. Kovács Lajos ügyvéd irodáját október 30-án a Deák-tér­ről a Könyök-utcába, az Eigner-féle házba helyezi át. Hamis mérték. A nagyeesedi esendőrség fejleütést tett Staub Sámuel mérki szatócs ellen, aki üzletében oly sulymértékkel mért, a melyet a mértékhitelesítő hivatal hatályon kivül helyezett. Megint a cigányok. Farkas Teréz, Balogh Juliánná és Balogh Lulogyi ismert tolvaj cigánynők Reszege határában belopoztak Márton Sándor házába és onnan értékes ruhanemüeket loptak el. — A jómadarakat a csendőrök lefülelték és feljelentették a kir. járásbírósághoz. Betörő napszámos. Pogyina János vezendi lakos feltörte a Pogyina László kamráját és onnan különféle tárgyakat ellopott. — A be­ismerésben levő vádlottat a szatmári ügyész­séghez jelentették fel. Munka után a munkások legelső szükség­lete a kezeknek alapos megtisztitása. Ennek keresztülvitele eddig a legnagyotb nehézsé­gekbe ütközőit és mindennek dacára a kivánt I eredmény a legtöbb esetben elmaradt. Egy svéd munkásember találmánya által azonban ma már mindezen hiábavaló fáradtságtól megki- I méli a társait, amennyiben szere, melynek tör- ! vényesen védett neve: „Renofin“, a legpiszko­sabb kezet is néhány pillanat alatt a legfehé- ; rebbééslegfinomabbá varázsolja. Alkalmazásánál szappan fölösleges, csupán tiszta vízzel keze- ! lendő. Minden fűszer- és csemegeüzletben, va­lamint az összes drogériákban kapható 50 és 30 filléres dobozokban. Hol nem, közvetlenül a „Renofingyár“-ban, Budapest, VIII., Örnagy-u. 4. Telefon 64—93. Búcsúszó. Nagykárolyból történt távozásom alkalmából, mindazoknak, akiktől az idő rövid­sége miatt személyesen el nem búcsúzhattam ez utón mondok „Isten hozzád“-ot. Özv. Leicht­mann Albertné. Megérkeztek az ősz legszebb új­donságai Róth Adolf posztó divatáru­házába (Nagykároly Deák-tér). Alkalmi vétel a legújabb divatu 140—150 széles gyapjú szövetekben 2 K 30-tól feljebb. Ebzárlat Szaniszlón. Egy előfordult veszett­ség! esetből kifolyólag Szaniszlón szigorú ebzárlat lett elrendelve A csendőrség leg­utóbbi ellenőrzése alkalmával 38 gazda ellen tett feljentést, akik kutyáikat sem meg nem kötötték, sem pedig szájkosárral nem látták Megnyílt az olcsó férfi-, női- és gyermekruha raktár! Mielőtt az őszi idényre gyermekei részére szükségletét beszerezné, ha pénzt akar megtakarítani, keresse fel üzletemet a konyhapiaccal szemben, Vagner-féle üzlet mellett, hol dúsan felszerelt ^ | 1 7%T ' 1 férfi-, női-, gyermekruha és felöltő raktár tartok, Jb rällK.1 J\l_<ÍFK.HSZ melyeket olcsó árak és pontos kiszolgálás mellett árusítom. — At. vevőközönség , , . ^ ,, pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel Gróf Karolyi György-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom