Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-08-30 / 35. szám

1913. augusztus 30. 3ö-ik szára. KÖZÉRDEK 3-ik oldal Korai főzelékek: Retek SAJTOK: s: SCHNELL lí^lR Rocfoít Imperial és különféle FŰSZER ES CSEMEGE ÜZLETEBEN ?5f* NAGYKÁROLY. teschem teavaj. Főzelékek: ^ Friss Carüol, különféle Conservek u. L m-: borsó, bab, kukorica, Spárga "■ ; d'tnha stb , Saláta Borsó Zöld hagyma Kugler, bonbon és sütemény nagy raktára, lősnek joga van az ételek és italok árát saját tetszése szerint megszabni. Csuda-e ezek mellett, ha az egyszerű vastag étel hajszálvékony feltétel 1 kor. és 1 kor. 20 fillér, jó bort pedig csak a felső tízezreknek áll módjában az asz­talra hozatni. És most jönnek a pincérek. — Ezek a Nagyságos urak szintén fizetés nélkül, vagy legalább is oly csekély dijjazással vannak alkalmazva, hogy mindeniket a közönségnek kell eltartania. És a borravaló összege horribilisra rúg, úgy hogy egy nap 2 koronát tesz ki az az összeg, a melyet a vendégnek ezen a címen ki kell osztani. A magyar fürdőn egy napon a leg- polgáriasabb élet mellett húsz koro­nába kerül, mig a külföldi fürdőkön még ha penzió rendszert sem vesz igénybe a vendég, a napi átlag 12 koro­nát nem halad meg. Mert a magyar fürdőn az elv az, hogy a bérlőt, vendéglőst és személyzetet is tartsa el a ven­dég, mig a külföldi fürdőkön a tiszte- séges polgári haszon az irányadó. Ezéit megy a magyar ember külföldi fürdőre, ezért kell elhagynia a szeretett édes hazát, mert a szent földön soha­sem találja meg azt a kényelmet, amelyet joggal elvárhat és lépten-nyomon azt kell tapasztalni, hogy közkereseti tirsaság kezeibe jutott, ahol az elv a kiszipolyo­zás és a helyzet kizsákmányolása. Száló igévé vált már a hazafiság és a magyar fürdők jóhirnevét teljesen tönkretette a két pióca: a bérlő és a vendéglős. bt Szenzációs újdonság! "Wi Royal kávéházban minden szerdán, szombaton és vasárnap mozielőadás tar tátik. Változatos műsor! SS" Belépti-dij nincsI A nagyérdemű közönség jó- akaratu támogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel: Braun Márton tulajdonos. Országos birtokpolitikai nagy­gyűlés Kolozsváron. Kincses Kolozsvár városában nagy napjai lesznek az idei őszön, nem csak az erdélyi, de az egész nagymagyarországi gazdatársa­dalomnak. A XVII. erdélyrészi tenyészállat- és IX. mezőgazdasági gép- és termény kiál­lítással kapcsolatban ugyanis az Erdélyi Gaz­dasági Egylet, mint az adott körülmények között erre leghivatottabb, országos földbir- tokpolitikai nagy-gyűlést hivott egybe szep­tember hó 7-re, Mátyás király szülővárosába, Kolozsvárra. A nemzeti földbirtokpolitika megteremté­sének kérdésével foglalkozott eddig a Ma­gyar Gazdaszövetség, foglalkozott az Orszá­gos Magyar Gazdasági Egyesület, foglalko­zott még korábban az Erdélyi Gazdasági — Nem tudja?! Hát megmondom én: a halál torkában! — Úgy és hogy értsem e dolgot, ha sza­bad kérdeznem ?! Az idegen szó nélkül kikotorászott a zse­béből egy pisztolyt és reám emelte. Most már tudom. Bevallom, hogy nem szeretnék farkassze­met nézni a forgópisztolyokkal, különösen a a városligetben nem és épp ezért mosolyogni próbáltam. — Mielőtt meghalna, van valami mon­dani valója — kérdezte tőlem. — Nincs. De még mielőtt szorosabb érintkezésbe lépnék becses revolvere golyó­jától, nem lenne szives talán felvilágosítani minek köszönhetem e váratlan szerencsét?! A vörös bajuszu drámai hangon szavalta: — Azért, mert elraboltad a boldog­ságomat. Ahá, gondoltam, ugylátszik ez is a vörös angyallal szokolt vacsorázni. Nem akartam rögtön megérteni a dolgot. — Milyen boldogságot emleget ön uram, kérdeztem szerényen és érdeklődve. — Hát azt, akivel a Wampeticsben va­csorázott. — Azt . . . ?! adtam a meglepettett. — Azt . . .! felelte harsányan és eré­lyesen. Kezemmel legyintettem. — Hát mért nem szól, hiszen szót sem érdemel az egész! — Hogyan, kérdezte ellenfelem meglepet­ten és leeresztette revolverét, ön nem sze­relmes Kunigundába ?! — Nem 1 — Szavára ?! — Szavamra! — Akkor szüret, mondá a vörös bajuszu és kedélyesen átölelt, miközben órám lassan, de határozottan kivándorolt a zsebemből. A revolverre való tekintettel azonban ezt nem vettem zokon, sőt végtelen boldog vol­tam, mikor szeretett ellenfelem felszedte a sátorfáját és útnak indult. Mit meséljek tovább ? ! Három napig dúl­tam, fultam, csak akkor csökkent kissé meg­lepetésem, — hogy annál nagyobb csodálko­zásnak adjon helyet, — mikor negyednap postán csomag érkezett benne az elköltött összes pénzem, órám és még ráadásul 50 korona, azon üzenettel: „Bocsánatot kérünk a kis kellemetlenség­ért. Klein testvérek . . .“ Miután a rejtélyt megoldani nem tudtam, már egészen beletörődtem a dologba, mikor egy szép őszi estén betévedtem egy József- köruti moziba, az u. n. Bodografba. Alig ültem ott néhány percig: 6. „A pó­ruljárt udvarló“ cim alatt csak látom ám a ligeti élményeimet, a vörös családot, meg magamat is. És ekkor lett világossá előttem, hogy az egész csak színjáték volt, melyet az élelmes igazgatóság velem rendezett. Egylet és foglalkozik ma már e kérdéssel az (I egész nagy magyar gazdatársadalom. Alig múlik el nap, hogy a magyar nemzeti föld- 1 birtokpolitika megteremtését sürgető közvéle­mény immár türelmetlen, szinte követelő I megnyilvánulásával lépten-nyomon ne talál- ikoznánk. A magyar földbirtokpolitika rég megol­dásra váró kérdésének állandó felszínen tar­tása, sürgetése mindeddig hiábavalónak bizo­nyult. Pusztába hangzott el a magyar közép­birtokos osztály jajveszékelése, süket fülekre talált a gazdatársadalmi szervezetek kérése és a tárt karuk helyett szűkkeblűén begom­bolt kabátokra és lezárt Wertheimszekré- nyekre találtak a nemzeti földbirtokpolitika barátainak a magyar föld megmentésére irá­nyuló törekvései. Éveken keresztül hiábavalónak bizonyult minden igyekezete a magyar gazdatársada- ! lomnak, hogy a magyar földet magyar kézen megtarthassa és minden év és minden to­vábbi óra, amely még ilyen hiábavaló törek­vésekben telik el, a magyar földre óriási vér- veszteséget jelent. Sürgősen, férfias és hatá­rozott lépések megtételére van már halaszt- 1 hatatlanul szüksége e nagyfontosságu kér- , désnek és ezt látva az Erdélyi Gazdasági ' Egylet, még a tavalyi év végén elhatározta, hogy pontos és megbízható statisztikai ada­tok alapján fogja igazolni a jelen siralmas és egyre rosszabbodó helyzet tarthatatlansá­gát és ezeknek a minden kétséget eloszlató és kizáró, már is megdöbbentő adatoknak alapján, végérvényes és határozott lépés meg­tételére fogja kényszeríteni a kormányt, amely­nek akcióképességét ez utóbbi időkben az immár állandósulni látszó áldatlan politikai tusák bénítják meg. E nagy statisztikai munka elvégezhetésé- hez szükséges anyagiak felett az ÉGÉ. nem rendelkezett. A nemes ügyek azonban min­denkor és mindenhol könnyen találhatnak megértőkre. Az EGE az Erdélyi Magyar Közművelő­dési Egyesülethez fordult anyagi támogatásért, mely egyesület igazgatóválasztmánya kész­séggel ajánlotta fel egy ilyen statisztikai ki­mutatás összeállításához szükséges anyagiakat. Ám nagy jelentőséggel bírtak a fölbirtok­politika ügyében tartott eddigi Gazdaszövet­ségi és OxMGE gyűlések, mert ezeken a ma­gyar gazdatársadalom legjobbjainak, szine- javának ezrei jelentek meg és hoztak egy­hangú határozatokat, de mindezeknél a nagy- í gyűléseknél sokkal nagyobb jelentőségű lesz az EGE szeptember 7-iki országos gyűlése, {mert ezen már most számszerű adatokkal is be lesz bizonyítva mindaz, amit az eddigi összes e tárgyban tartott nagyfontosságu gyűlések hangoztattak és hirdettek. A telepítési törvény foldozása ezeknek a minden Demosthenesnél szebben beszélő szá­moknak megismerése után szintén lehetet­lenné válik. Amint megfogja semmisíteni, mert meg kell hogy semmisítse a szeptember 7-iki nagy- gyülés az utóbbi időben követett földbirtok­politika irányát, úgy meg is fogja jelölni azt az uj, egészséges irányt, amelybe a magyar nemzeti földbirtokpolitikának az ügyét te­relni kell. Az államnak épp úgy feladatai vannak e téren, mint a társadalomnak. A földbirtok­változások mai állapotának ismerete alapján az állam feladatait Bethlen István gróf, a társadalom feladatait pedig Tokaji László fogja megjelölni a nagygyűlésen. Ennek az egész ország gazdatársadalmát megmozgató birtokpolitikai nagygyűlésnek idején, alkalma lesz az ország gazdaközön-

Next

/
Oldalképek
Tartalom