Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-08-09 / 32. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK augusztus 2. 31-ik szára Érdekes még Varga József szatmári és Nagy J. Károly halmi-i lakosok feljelentése, melyek hű tükörképet adnak Radványi vi­selt dolgairól. Radványi ellen különben először a hal- mi-i kir. járásbíróság adott ki elfogató pa­rancsot s igy került az ügyészség fogházába. Már jóval letartóztatása előtt kitiltotta Tan- kóczi Gyula rendőrfőkapitány a város terü­letéről az itt jól bevezetett csalót, akinek büntetőlapját most szerezte meg az ügyész­ség, mely szerint Radványi Rozenberg De­zső Miskolcon két heti és Sátoraljaújhelyen egy havi fogházra volt Ítélve csalásért. Most már remélhető, hogy hosszabb időre kény­telen lesz művészi ecsetjét pihentetni, hacsak valamelyik fogházban, művészi ambíciót ho­norálva, szuronyos fegyőrök kiséretében nem fognak festetni, illetve messzeltetni vele falat. ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ Gazdaközönség figyelmébe! Van szerencsém a tisztelt gazdaközönség figyelmét felhívni újonnan felszerelt és víz­mentes Kölcsönző Intézetemre. Levélheni megrendelések is legpontosabban és legolcsóbban foganatosítva lesznek. Tudatom továbbá, hogy Magyar és Porosz Szén cséplési és szobafütési célosra legjutányosabban nálam szerezhető be, melyre előjegyzéseket úgy waggon számra, mint kisebb mennyiségekre már most fogadok el. Tekintve, hogy több évi tapasztalat szerint ilyenkor a szén szállítások waggonhiány miatt csak lassan eszközöltetnek, ajánlatos, hogy mindenki szükségletét idejekorán fedezze, hogy idejekorán annak birtokába is juthasson. Szives megbízást kér Reiter Adolf Nagykároly, Gr. Károlyi György-tér 14. Telefon 93. szám. Meddő pályázat. A nagyváradi posta és J távirda igazgatóság által a krasznaszentmik-1 lósi postaügynökségre hirdetett pályázatra nem akadt pályázó s igy Szentmiklós és Esztrón ideiglenesen az elöljáróság kezeli a postát. Az ügyet Madarassy István főszolga­bíró vette kezében, akinek ismert agilitása, bizonyára rövid idő alatt a kérdés megoldására fog vezetni. Feljelentett kuruzslónö. Horváth Juliánná 60 éves gencsi asszony már régebb idő óta űzi a kuruzslást. Jó pénzért és egyébb járu­lékokért szívesen vállalkozik arra, hogy az alkohollal szives barátságot kötött férjeket kigyógyit veszedelmes bajukból, úgy, hogy teljesen megutálják a szeszes italt. Id. Tö­rök István gencsi lakos is meleg szeretettel nyomkodott az alkoholhoz és hogy ezen nyavalyájából (gencsi táj szólás) kigyógvit- sák, felesége és menye Juli néni ismert gyógymódjához folyamodtak. Az öreg asz- szony vállalta is a megbízást és kerített is valami kotyvalékot, de ez nem használt és igy újabb és újabb orvosságot kerített az al­kohol elleni vágy leküzdésére. Azonban az orvosság pénzbe került és igy Töröknétől 1 drb ezüst gyűrűt, egy pár fülbevalót, inget, fejkendőt, szalonnát és főzelékeket csalt ki. Ki tudja meddig folytatta volna az orvoslást és a zsarolást, ha valaki fel nem világosítja a két asszonyt arról, hogy a Julis néni tu­dománya nem ér egy fabatkát sem s a csend- őráég is neszét vette a dolognak és leleplezte a vén boszorkányt, aki a bíróság előtt fog felelni az engedély nélküli orvosi prakszis- ért. Gróf a bognármühelyben. Kilencágu koro­nával a fején, hosszú praedikatummal a neve előtt, néhány hónappal ezelőtt bevonult a szegénység birodalmába egy igazi gróf. Ősei fényes kastélyban laktak, a pompából, a fény- j bői neki is volt része, de a sors hűtlen lett hozzá és egyre űzi, hajszolja kegyetlenül a szenvedések utján. Hereklényi Majsay Pál gróf ennek a regénynek a hőse. A családfát 1563 ig vezeti vissza, első őse, Majsay Fe­renc, kedvenc embere volt Miksa magyar királynak, tőle kapta a grófi cimet és hogy a cime ne csak cimet jelentsen, neki ajándé­kozta Lelesz-falvát. Ettől az időtől kezdve boldogok voltak a Majsayak mindaddig, mig a nagy Majsay egyik könnyelmű utódja, Ist­ván, el nem herdálta a rengeteg vagyont. Sőt be is börtönöztők, gályarabságra ítélték. A grófi vagyon igy elúszott. Évek hosszú sora mellett, mig megint valamire jutottak, Majsay Pálnak, mire kikerült az életbe, nem volt már semmije, csak néhány hold földje, de a rossz viszonyok ettől is megfosztották. Dobra került az ősi birtok utolsó maradványa, A szegény gróf számára ettől kezdve elve­szett minden. Csak a remény, éltette. Keze munkájából akart megélni. És hogy terve valóra váljon, egy évvel ezelőtt beállott bog- nárinasnak. Megtanulta a mesterséget s né­hány hónap óta már önállóan űzi e tisztes ipart. Makó egyik külvárosában, egy rozoga kis házban, grófi család lakik. Majsay, a fe- j lesége, meg a leánya. A gróf kora reggeltől késő estig robotol a műhelyben, ha néha- néha szóba kerül a cime, a rangja, elszomo-! rodik az arca, könybe lábad a szeme és csak ennyit szól: — Nem ér a cim semmit, ha nincs hozzá j pénz. Igaza van Majsaynak, a címnél többet ér i a becsület s a becsület a tisztes polgári tár- sadalornban — pénz. Nagykárolyban a Széchenyi utca 34. sz. a. sarokházamban egy nagyobb boithelyisGg­mely esetleg két részre választható egy nagyobbra és egy kisebbre és külttii-ktilöfli ín kiadó. Kiadó továbbá az udvaron levő aiagy raktárhelyiség termény vagy más kereskedés részére. Épít­kezéstől felmaradt használt külső és belső bolt-ajtók jutányos áron eladók. Vadnay Etelka. A közigazgatás államosításának előkészítése. A kormány őszi munkaprogrammjának, az állami közigazgatás előkészítésének első része az, hogy meghosszabbítják a városi tisztviselők mandátumait s elmaradnak az idei városatyaválasztások is. Törvényt is hoz­nak erről rövidesen s ez a törvény lesz az első lépés az állami közigazgatáshoz, amely! esetleg egyszer s mindenkorra megszüntet­heti a törvényhatóságok autonómiáját, amely pedig annyira összeforrott az alkotmánynyal. Mindezt megelőzi a rendőrség államosi- I tása, amire vonatkozólag már kész is a ja­vaslat a belügyminisztériumban. Ez a javas- jlat csakhamar a Ház elé kerül s már 1914. január 1-én életbe is lép. A javaslatnak érdekes és fontos rendel­kezése, hogy minden királyi Ítélőtábla szék­helyén, tizenegy városban szerveznek főka­pitányi állásokat. A főkapitányok és helyet­tes főkapitányok közvetlen alárendeltjei a kerületi kapitányok lesznek, akik a kisebb városokban állanak a rendőrség élére. A fő­kapitányok hatásköre nemcsak a saját váro­sukra, hanem a tábla területére is . kiterjed. Nagy bonyodalmat fog előidézni az álla­mosítás a vidéki rendőrségeken, ez bizonyos, i mert az állam a vidéki rendőrségek mái sta­Nyilt-tér. Nyilatkozat. Dr. Koszorús István magzatelhajtással vádolt válh'ji körorvos, azon rágalmat terjeszti felőlem, hogy az ellene a szat­mári vizsgálóbíróhoz tett feljelentést azért hagytam ki lapom 30-ik számából, mert ő azt nekem megfizette. Az igazság érdekében ki kell jelen­tenem, hogy dr. Koszorús m. hó 25-én este 8 órakor, amikor a lap el volt ké­szülve és expediálás alatt, volt megjelent a nyomdában és arra kért engemet, hogy a lapban a feljelentésről hozott hirt hagy­jam ki. Határozottan megtagadtam a kérése teljesítését, sőt még akkor sem voltam hajlandó azt teljesíteni, amikor öngyil­kosággal fenyegetödzött. Elbújtam előlle, utánam jött s végre is Láng Samu bank- igazgató és Weisz Lajos nagykereskedő urak közbejárására megtettem azt, hogy tisztán a lap előállítási költség megtérí­tése mellett, a cikket kihagyva, a lapot újra nyomattam, de kijelentettem, hogy teljes cselekvési szabadságomat fentar- tom és a beszerzendő információk után a cikket újból megírom. Erre tanúim a nyomda egész személyzete. Az esetről azonnal jegyzőkönyvet vettem fel, amely birtokomban is van. Úgy látszik az öngyilkos jelöltnek fáj, hogy az eset nyilvánosságra került. Vagy talán azt hitte, hogy a 950 példányban nyomot 14 oldalas „Közérdek“ előállítási dijja megtérítésével meglehet venni a szerkesztőt is ?! Koszorús ellen Dr. Taub Géza ügyvéd utján a bírósághoz megtettem a feljelen­tést rágalmazás miatt s igy ellene most már magzatelhajtás és rágalmazásért is fog folyni a vizsgálat. Nagykároly, 1913. augusztus é. ; • ' , .... Simkó Aladár a „Közérdek“ felelős szerkesztője. Szerkesztői üzenet. 1 Lapunk felelős szerkesztője megrongált egészsége helyreállítása céljából tiz napra a Félix-fürdőbe utazott. tusát csak részben veszi át s a tisztikarba főleg jogvégzett fiatal erőket fog kinevezni. A nem jogvégzett rendőrségi tisztviselők meg­maradnak ugyan továbbra is állásukban, de előlépésre aligha lehet reményük. A törvény életbeléptetésétől kezdve a fő­kapitány Ítéletei nem a városi tanács elé kerülnek,, mint eddig, hanem a tanácsi véle­mény kihagyásával mindjárt másodfokban a belügyminiszterhez, amely eddig ez ügyekben harmadfokú hatóság volt. A közönség figyelmét felhívjuk arra a körülményre, hogy a tüzelőanyagnak az erdőkből való kiszállítása az esőzések miatt nagy nehézségekbe fog ütközni az idén, amiért a tüzelő anyagban valószí­nűleg hiányok fognak mutatkozni, A kö­zönség a maga javára teszi, ha előjegy­zéseit, kitűnő porosz szénre mielőbb fo­ganatosítja. Különösen figyelemre méltó kedvezmény, hogy teljes vaggonnal való vételnél eredeti bányai árban szállítja a kitűnő porosz szenet Spitz Mór vaskeres­kedése. Ugyanitt a legjutányosabb árak mellett szerezhetők be lőpor, vadászati cikkek, gazdasági eszközök, zsák, ponyva és mindenféle háztartási felszerelések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom