Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-19 / 29. szám

Nagykároly, 4913. juiius 19. 29-ik S2ám. VI. évfolyam v-V \ * KÖZÉRDEK Ef^MELLEK KERESKEDELEM, IPAR ES TT1EZŐG AZDAS A 6 ÉRDÉKÉIT SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI HETILAP Megjelenik minden szombaton reggel. Nyilttér sora 50 fi ér. — Kéziratot nem adunk vissza. Előfizetési és hirdetési dijak felvételére csak felelős szerkesztő jogosult Szerkesztőség és kiadóhivatal Gróf károlyi Gyorgy-tér 36. Telefon 95. Felelős szerkesztő SIMKÓ ALADÁR, Előfizetési árak: • Helyben házhoz hordva egy évre 7'— kor. félévre 3'50 kor. j Vidékre postán küldve egy évre 8'— kor. félévre 4.— kor Egyes szám ára 20 fillér. Szatmár újabb támadása. Mig Nagykároly város képviselőtestü­lete legnagyobb fontosságú kérdésnek tartja a város részére azt, hogy Lobi ál­latorvost a nyugdij-zabályrendelet világos rendelkezése ellenére, — személyes bosz- szuból, — nyugdíjazza, addig a szomszé­dos Szatmár sz. kir. város feltartóztatlanul halad régi vágya eléréséhez: hogy a Pénz­ügyigazgatóságot esetleg-ia vármegye szék­helyét is Szatmárra -helyeztesse át. . Addig mig Debreczeni István polgár- mester hivatalos helyiségében pipázva tölti az időt és békés nyugalmát csakis a bankok üzletkönyveinek megvizsgálá­sára szakilja meg, Szatmár város polgár- mestere egész héten házról, házra járt, hogy megvalósítsa a világ legnagyobb pa- 1 namistája ellenjegyzésével kinevezett föis- I pán, Csaba Adorján azon utasítását, hogy Tisza Corjolán Istvánt Szatmár város díszpolgárává válasszák meg. Az igazat megvallva, nekünk semmi közünk sincsen ahhoz, hogy Szatmár vá­ros kit választ meg díszpolgárául. Nem is az fáj nekünk, hogy Európa legna­gyobb panamistájának azonosítója, Szat­már város diszpolgárai közé kerül, hi­szen a város érdekei érve alatt ha szük­ség lesz lea, béke? Csaba utasítására megválasztják ott Haynaut, Karaffát és Hentzit is díszpolgárokká ; de ami ben nünket tiltakozás és felszólialásra késztet az a választás érdekében a korteskedé­sül felhozott indoklás, hogy: azért kell megválasztani Tisza Istvánt Szatmár vá­ros- díszpolgárává, mert igy kilátás van arra nézve, hogy a város uj díszpolgára \ révén, könnyen és kedvezően mogoldható lesz Szatmárra nézve, a vármegye székhe- helyének és a pénzügy igazgatóságnak a I kérdése. i Azt még a bölcsőben ringó csecsemő is tudja, hogy a diszpolgárság nem po­litikai bizalom nyilatkozat. Egy város díszpolgárává azt szokták megválasztani, aki a város érdekében valami nagy dolgot alkotott és ezáltal ér­demessé tette magát a polgárság hálá­jára. Gróf Tisza István eddig semmit sem z összes tavaszi és nyári ^.IPtlOTIWIlSBEBS^^ —— Wll Mil l Ilii HiIgffflM divatujdonságokban a legnagyobb választékkal szolgáló I divatáruháza Nagykároly, Deáktér 118. szám. (Hadnagy-féle házban.) TÁRCZA. Vermes Gedeon papsága. Csodálatos napok voltak azok. Lázban égett az egész nemzet, mikor a „Talpra ma­gyar“ varázslatos igéi felforralták a szabad­ság vágyától elragadott emberek vérét. Mint a rajzó méhküpö, mozgott, zúgott, izzott az egész ország. Az urak palotáiban s a pór­kunyhókba belopódzott egy sziveket dobog­tató gondolat: legyen szabad a haza s an­nak minden egyes fia. Valahol az emberek találkoztak : utcán, vendégfogadóban, kalásztermő mezőkön, a kézművesek műhelyében, sőt a templomok küszöbén belül is, ennek a gondolatnak igé­zete kötötte le az elméket. Besurrant az iskolák falai közé. A pely­hes állu ifjak szive megdobbant, karjaikon megfeszültek az izmok, a szűk falak közül vágyódtak ki a tágas csatamezőre, odahívta, csalogatta, hajtotta őket a lelkesedés tüze s a hazaszeretet parancsa. Hiába volt a pápaszemes, bölcs pro­fesszorok kérése, intelme, bizony üresen ma­radtak nemsokára az iskolák padjai. És az­után azoknak az öreg professzoroknak szive dobogott legjobban az édes örömtől, mi­kor látták, hogy nem gyáva nyulfiakat, ha­nem hősöket neveltek, kik, mint a párduc- kölykők, rohantak bele az ellenség tömegébe s kacagva győztek s mosolyogva haltak meg. Ki nem hallotta hirót a veres sipká- soknak: a harmadik és kilencedik zászló­aljnak s az inci-finci honvédtüzéreknek? A tizenöt éves kortól felfelé, fiatal diákgyere­kek voltak ezek. Játék volt nekik a hadakozás. Dalolva rontottak előre a legvéresebb szuronyro- hamban, dudorászva sütögették el a bömbölő ágyukat s pajkos hahotával tapsoltak, ha golyójuk jó helyre talált. Csata után meg- cirogatták, megcsókolták az ágyúnak forró csövét, apuskának, bácsikának s lelkem ad­tának nevezték azt. * Elült a harci szó, elnémult az ágyuszó s félelmes halotti csönd borult az előbb hangos terekre; az eltávozottak helye megint csak üresen maradt az iskolapadokban. A honvédgyerekek jó része szépen el­maradozott Kápolnánál, Issaszegnél, Vácnáll Nagysarlónál, Segesvárnál és Piskinél és Is­ten tudja még hány helyen. Mosolyogva MEGNYÍLT NÖIésFÉRFIDIYAT olcsó™ áruház Nagykárolyban Friedl István vendéglője mellett, a hol mindenki olcsón szerezheti be szükségleteti a legjobb minőségű árukból, tekintettel a jelenlegi pénzviszonyokra, saját érdeke a t. vásári ó közönségnek ezen kedvező alkalmat fel­használ]', mert sok pénzt lehet megtakarrtanl a Tásárlásuál. ___ , ... 5000 darab maradék meglepő olcsó áron " El adásra kerülnek: Női ruhakelmék.................................. Jó l mosható cretonok......................... Vásznak 23 méteres végekben . . . 9 K Férfi ingek............................................1 K 50 fillértől feljebb 40 Női ingek............................................1 K 20 fillértől feljebb Blous zeffirek....................................... 36 „ ,, Cl ott paplanok.......................................6 K — „ „ Kés z női batiszt blousok....................2 K — „ „ Harisnyák, keztyük, nap- és esőernyők, mindennemű rövidáruk meglepő olcsón kerülnek eladásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom