Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-10-04 / 40. szám

október 4. 40-ik szám. KÖZÉRDEK 5-ik oldal. Megnyílt az olcsó férfi-, női- és gyermekruha raktár! Mielőtt az őszi idényre gyermekei részére szükségletét beszerezné, ha pénzt akar megtakarítani, keresse fel üzletemet a konyhapiaccal szemben, Vagner-féle üzlet mellett, hol dúsan felszerelt ^ férfi-, női-, gyermekruha és felöltő raktár tartok, ÍVftllkljVIcirRllSZ melyeket olcsó árak és pontos kiszolgálás mellett árusítom. — At. vevöközönség - . ~ pártfogását kérve v-agyok kiváló tisztelettel firóí Ivál’Olyi txyörgy-tér. intézet helybeli főügynökségének. De azt sem tudjuk megérteni, mióta lett tekintetes egy pénzintézet ? Miért nem nagyságos és kegyelmes?!! Vagy miért van szüksége a pénzintézetnek és a biztositó társulatnak arra, hogy reklámul a szegény tüzkárosul- takat használja fel ? 1! De ha felhasználták, lelkűk rajta, de legalább figyeltek volna egy kicsit a helyesírásra. Magyarországon eddig még nem ismertünk tekintetes bankot. Nagy­károlyban ezt az uj helyesírást és divatot a Népbank találta fel ? ! ? t Pályázat. Az érendrédi körorvosi állásra pályázat lett hirdetve. Határidő november 10. Vetiük az alábbi levelet. Tekintetes Szer­kesztő ur! B. lapja 39-ik számában a hirek közt „Letiltott fizetés“ cimen egy kis közle­mény jelent meg, melyben a cikkíró azt írja, hogy Soltész Imre által letiltott s már julius 1-én esedékessé vált fizetésem kiutalását köz- igazgatási utón kértem. Eddig nincs szavam, mert ezt — sajnos — tényleg megkellett ten­nem. Van azonban egy pár szavam nevezett közleményének második részéhez, melyben azt Írja: „Azt hiszem nem a kath. meggyőződés stb. . . . hanem egy-egy basáskodó és senki­től sem tartó igazgató stb. . . . államosítás jöjjön el a te országod !“ Nem mondom, hogy tek. Szerkesztő ur olyan tanítót, kinek még szenvedésben és üldöztetésben nem igen volt bár részé, nevezett „sóvárgás“ mégis ajkaira tolult, nem ismer, de hangsúlyozom, hogy az csak névleges kath. tanító, mert egy ineggyő- zödéses, hitvallásos tanító, ki Jézust tartja esz­ményének, nemcsak nem „sóvárog“ államosítás után, de teljes erővel és buzgósággal szolgálja a hitvallásos népoktatásért sz. ügyét s elkövet mindent, hogy annak ügyét előbbre vigye és felvirágoztassa. Olyan kath. tanitó, ki pár ko­ronával több fizetésért, vagy pláne egy igaz­gató basáskodása miatt elhidegülne kath. isko­láink ügye iránt, az csak kényszerűségből és nem meggyőződésből tette kezét az evangéli­umra, midőn a hitvallással a róm. kath. egy­ház bajnokává avatta fel magát. így érzek s így cselekszem én s velem — hiszem a ká­rolyi kerület összes kath. tanítói. Igen tisztelt Szerkesztő ur ! mert ennek dacára egyesek mégis nekem imputálják a múlt számban meg­jelent és fent nevezett kis közleményt, szíves­kedjék erre vonatkozólag nyilatkozni. Erre kéri meggyőzödéses kath. tanítói reputatiója érdeké­ben kész hive: Srek Márton, rk. tanitó. — A levélhez kevés a szavunk. Srek Márton ur nem iüldte be a hirt. Hogy ki küldötte be ? s hogy terült az a lapba, az szerkesztőségi titkot ké­pez és nem tartozik a nyilvánosság elé. Elhalasztott hangverseny. Fa­ragó Ibolyka által a vármegyeház termé­ben f. hó 4-ére, hirdetett hangverseny közbejött akadályok miatt hetedikén kedden este lesz megtartva. Köraktár az utcán. A Széchenyi-utcán,1:0 városháza előtt már évek óta kőrakások te­szik dísztelenné a város egyedüli rendezett iteáját. Ott vannak évek óta, jeléül annak, íogy az, aki odarakatta, korlátlan ur, annak szabad elfoglalni az utat, teret és elcsúfítani jgy utcát, mert a rendőrség, a kinek köte- essége volna ezt észrevenni, nem akarja neglátni. Pedig mi tudunk eseteket, a mi­Az ajándék átadását -vacsora követte, a mely alatt dr. Falussv Árpád nyugalmazott főispán és dr. Schönpflug László vármegyei jegyző pohárköszöntöben ecsetelték a varos, a polgárság szereteted és ragaszkodását Wes- sellel szemben és azt a veszteséget, a mely távozásával a közönséget éri. A kedélyes összejövetelnek csak a reggeli órák vetettek vegett. A resztvettek névsora a következő: < Dr- Falussy Árpád nyug. főispán, Ilosvay Aladár alispán, Plachy Gyula kir. tanácsos, pénzügyigazgató, Pechy István várni, főjegyző, Schönptlug Richárd megyei tiszti főügyész, dr. Serly Jenő kir. járásbtró, dr. Schönpflug Bela megyei főorvos, Rónay István róm. kai ti. plébános, Csighy István ref. lelkész, dr. Tóth Zoltán, dr. Kovács Dezső, dr. N. Szabó Al­bert, dr. Várady János ügyvédek, dr. Kovács Józsel városi főorvos, dr. Blum József kórházi főorvos, Molnár Sándor, Forgács Elemér, Bérli Ferenc, Grobovszky Béla főhadnagyok, dr. Schönpfug László, dr. Gyene Pál, dr. Né­meth Béla. Luby László, Luhy Géza, Szabó István, Toth József, Gulácsy Tibor vármegyei árvaszéki ülnök, jegyzők és szolgabirák, dr. Baudisz Jenő megyei alügyész, Tiphy Gyula áll. egészségügyi felügyelő, Lestyán Ödön pü. titkár, Róth Karoly, Kardos Aurel, Szegő Ödön és Csipkés Károly bankigazgatók, ' Gailasz Ödön járási számvevő és Geiiinger Károly vállalkozó mérnök. Ilii Megérkeztek a legszebb brassói posztó- és férfi divatszövetek, ceigok, ka- navászok és bélésáruk • Resxler Simon üzletébe Nagykároly, Nagyhajduváros 2. Sirkoszoruk és szallagok a legnagyobb választékban. ■ ■■ ■ Szolid árak! -ggg SKar* Pontos kiszolgálás! I i ii i ZVOLENSZKY VILMOSNE Elvállalja ingek, gallérok kézelők, csipkék,védkendök,függönyökésegósz fűn férfi öltönyök mosását és vasalását a legnagyobb figyelemmel. — Kívá­natra a mosni és tisztítani valókért g naira a musm bb iibzuictm vcuuivei 1 Első nagy gőzmosó és vegytisztító intézete Nagykároly, Kishajduváros-u. 1. sz. házhoz küld és azt haza szállíttatja Csaba Adorján nagylelkűsége. Harminc kilenc esztendeig hűségesen, becsületesei szolgálta a Csaba családot az öreg Miháb gazda. Hűséges szolgálatát meg is jutái mázták, amennyiben nem tudni milyen ér demek folytán, főispánná avanzsirozott ke nyéradó gazdája, felterjesztette a miniszter hez, aki 100 korona jutalmat és dicsérő ok levelet adományozott számára. Pár hétté ezelőtt beteg lett az öreg Mihály. A vár megyeháza fényes főispáni lakásábau nen találtak egy kis zugot sem a hűséges cse léd számára, beszállították tehát a kórházba Mikor az öreg Mihály érezte, hogy elórke zett az utolsó órája, felkérte az ápolók egyi két, hogy tolmácsolja azon utolsó kérésé a méltóságos gazdája előtt, hogy ha meg­talál halni, 39 éves hűséges szolgálata el­ismeréséül temettesse el tisztességesen, be­csületesen, ahogy egy magához illő szegény szolgához illik. Azt mondotta, hogy béré­nek egy része is benn van gazdájánál, ki­telik abból a temetés. Az öreg abban a tu­datban hunyta le szemét, hogy teljesül ké­rése. Valószínű azonban, hogy nem volt semmi bére az öreg cselédnek hátralékban gazdájánál, mert 30 koronát küldött a mél­tóságos Csaba főispán, hogy abból temessék el az öreg Mihályt. Harminckilenc évi szol­gálat után targoncán vitték utolsó útjára a becsületes cselédet. így jutalmazta meg utolsó órájában Szatmárvármegye főispánja azt a cselédet, a kit még a miniszter is 100 ko­ronával és dicsérő oklevéllel tüntetett ki. Ez aztán gavallér cselekedet volt!! A pénzügyigazgatóság uj végrehaj­tója. Nagy József, volt pénzü^yigH/.gatósugi állami végrehajtó nyugdíjazta tusa folytán üre­sedésben levő állásra a pénzügyminiszter Ga­vallér Kálmán zalaegerszegi állami végrehajtót helyezte Nagykárolyba. Az uj végrehajtó állását mar el is fogiulta. Kutyák a megyeházán. A méltóságos disz­nókhoz bátran hozzáírhatjuk már a kutyákat is. Van a vármegyeházán bőven belőlük. Bár­melyik folyósón megy végig az ember, min­denütt találkozhatok velük. Ahogy a járó­kelő beteszi a lábát a vármegyeházára, első a melyik útjába kerül, a Nagyságos várnagy ur sárga vizslája. Persze, szájkosár nélkül. Ő a menázseria királya, a hajdúk várnagy­fióknak hívják. Tovább menve, különféle nagyságú daxlik és pincsik sütkéreznek az udvaron. A hivatalokban mindenütt láthatni kutyákat és ebből tudhatja meg a jogkereső, hogy gazdájuk a megyeház területén felta­lálható. Szájkosár egyiken sincsen, de van bennük bolha bőven, a melylyel elárasztják az egész megyeházát. Hát nem épületes dol­gok ezek 11 A Méltóságos poloskákat sikerült nagy nehezen a vármegyeház udvarán a járókelők szemeláttára kiirtani. Most már a bolhákra kerül a sor. Azt hisszük, ezt a kérdést a tttok leple alatt fogja megoldani a hatalmas, Nagyságos Jeszenszky vár­nagy ur. Megy a fekete hajó . . ._ Szatmármegyéből 1913. szeptember hóban 717-en kértek út­levelet, melyből 602 en el is hagyták Ma­gyarországot. Hazájába visszatért 11 egyén. Megrágalmazott postamesternő. A sza- niszlói csendörség feljelentést tett Schwarcz Ferenc ottani lakos ellen a nagykárolyi kir. árásbirósághoz, mert Schwarcz, Kricsfalussy Ilma postamerternő sérelmére rágalmazást is becsületsértést követett el. Tekintetes Népbank. Egy reklámul szol­gáló köreédula jutott kezünkbe, a melyet az izleti tisztesség legnagyobb dicsőségére száz és százszorosán osztogattak az utcán és i melyben a Tekintetes Népbanknak hálás löszönatet rebegnek az illető tüzkárosultak íogy kárukat a biztositó társulat liquidálta Vlég pedig értsd meg jól, tisztelt publikum, íét nap múlva a tüzeset után. Nem tudjuk negérteni, hogy miért kellett ezért — a isupán kötelesség teljesítésért —- reklám íórtviián hálát rphficmi a. károsultaknak az

Next

/
Oldalképek
Tartalom