Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

Érmellék, 1913-12-06 / 49. szám

6-ik oldal KÖZÉRDEK 1913. december 13. 50-ik szám. Élesdi meszet, bélapátfalvai portland cementet, egresi gipszet és tűzifát, mi£ltsLimn‘ Pollák Zsigmond Debrecen. Cserhasáb tűzifát ab waggon Nagykároly K 160 árban H“" utánvéttel. Telefon 441. gyei függetlenségi pártok naggyülése az Iparos Otthon dísztermében. A 2 órás gyorsvonattal érkeznek a. vendég-képviselők Szatmárra; ed­dig a következők ígérték meg lejövetelüket: Apponyi Albert gróf, Károlyi Mihály és József grófok, Földes Béla, Benedek János, Förster Aurél, Zlinszky István és Lahne Hugó. A vo­natnál Duszik Lajos üdvözli az érkezőket. A gyűlésen Falussy Árpád mond megnyitót. Este 7 órakor társasvacsora lesz az Iparos Otthon­ban 3 korona ár mellett. Azért ilyen alacsony a terítékek ára, hogy minél nagyobb számban részlvebessen azon a polgárság. — A helybeli függetlenségi párt küldöltségileg üdvözli a képviselőket, kik 1 óra 11 perckor érkeznek állomásunkra. Ugyancsak küldöltségileg vesz részt a Szatmáron tartandó gyűlésen is. E célból a párt végrehajtó bizottsága szombaton d. u. 6 órakor az ipartestület helyiségében érte­kezletet tart. Elvárjuk városunk hazafias kö­zönségétől, hogy városunk képviselőjét és gróf Karolyi Mihályt, azt az embert, aki még nem régen is soha meg nem hálálható szol­gálatot tett városunknak, lelkesen fogja az állomáson fogadni és megmutatja, hogy a polgárság szivében a hála melegen égő szik­rája nem alszik ki soha. Zónaelöadások a téli sziniévad alatt. Ne­ményi sziriigazgató azzal az újítással kezdi meg az idei szini saisont, hogy hetenként kétszer hétfőn és pénteken félhelyárakkal előadásokat rendez, amelyeken mindenkor a legjobb dara­bok kerülnek szinre. Dr. berenczei Kováts Lajos ügyvédi irodáját Szatmárnémetiben, Deák-tér 9. sz, alatt (Lengyel Márton-féle házban) megnyitotta. Zenés misét adott elő a főgimn. egyházi ének- és zenekara f. hó 7-én és 8-án. Szor­galmas betanulás, ügyes kivitel, precíz harmó­nia és szép színezés jellemezte az ifjúság ezen lélekemelő munkáját. Offertoriumra özv. Csil- lagné és Marosán György Iliovszky: Ave Má­riáját adták elő. Csillagné kellemes, csengő, iskolázott hangjához és előadásához szépen si­mult Marosán hajlékony hangja. Arra kérjük a vezető tanárt : Braneczky Józsefet, hogy több­ször lépjen fel növendékeivel s emelje úgy az istentisztet fényét, mint pedig a hívek áhítatát. Az eddig is elért fényes siker legyen a juta­lom, s egyszersmind buzdítás a jövőre. Főorvos ur figyelmébe I Arra kérjük a főor­vos urat, tegyen egy sétát a gróf Károlyi György-téren és vessen egy tekintetet a Grósz- féle butorraktár előtti árokra. Amit ott látni fog, az minden képzeletet meghalad. Szemét, ételhulladékon kívül tört fazekak és egyéb fer­tőző anyagokkal van tele az egész árok. Vá­rosunkban dühöng a vörheny és difteritisz s az utcákon dögletes bűz árad szét az árkok­ból. A pótadó évről évre emelkedik, a köz- egészségügy pedig mindjobban sülyed alá. Idő­vel— ha a hatóság ilyen indolenciát tanúsít — utólérjük a konstantinápolyi állapotokat, hogy nemcsak az árkokban, de az utcákon is heverni fognak döglött macskák, patkányok, hogy elő­segítsék a skarlát és más hasonló betegségek terjedését. Vagy a hó mindent eltakar?! A leg8zomorubb statisztika. Szatmármegyé- ből november hóban 426-an kértek útlevelet. Kivándorolt 412 munkabíró ember. Visszatért 18 elbétegesedett, elgémberedett rokkant ma­gyar. — Elinlézés alatt van 326 útlevél iránti kérelem. Szatmár városnál 718 útlevél ügy várja az elintézést. Tolvaj katona. A domahidai csendőrség fel­jelentést tett a helybeli honvédzászlóalj pa­rancsnoksághoz Szilágyi János közhonvéd el­len, mert az illető Papp András kismajtényi lakostól készpénzt és szalonnát lopott. Gyújtogató vasút. Hau'er Pál gilvácsi lakos­nak leégett 20 szekér szalmája. A nyomozás megállapította, hogy a tüzet a vonat gőzmoz­donyából kipattanó szikra okozta, amelv fel­gyújtotta a tarlót és a tűz a 75 méter távol­ságban levő szalmakazalig terjedt. Hauler most a M. Á. V.-on követeli kárja megtérítését. Ez is vadászati kihágás?!? Romándi Géza fényi erdész, feljelentést tett Láng Mátyás Kál- mánd község legtekintélyesebb gazdája ellen orvvadászat miatt, azért, mert házőrző kutyája, abból az alkalomból, amidőn lápi birtokán szánt, állandóan szekerét követre, gazdája mel­lett tartózkodik. Érdekes a dologban az is, hogy Mátyás bátyánk életében soha nem va­dászott, de még fegyvert sem fogott a kezébe. Jövő héten kedden érkezik cipőáruházamba (Kereskedelmi Bankpalota sarok helyisége) nagy tétel valódi Kobrák varrott cipő különlegességek, különösen az úri vevő­közönséget érdekli. I Férfi schevró, lack minden facon Kobrák i varrott .... t ... ’......................15.50 j Bagaria Kobrák .......................................15.50 Fe kete Kobrák...........................................13.50 Női Kobrák átlagos ár...........................10.50 u. m.: bagaria, sevró, lack, egész regatta és különleges faconu női báli cipők minden színben. Karácsonyi occasió. Egységes ár...............................................6.50 Női sáreipők (kalucsni) ........ 2.90 Férfi „ . „ . ........................3.30 Mie lőbbi látogatást kór Stern Lnjoi. Tiszteld apádat . . . Erre a magasztos is­teni parancsolatra alaposan reácáfolt Nyikita Antat domahidai lakos, aki a csendőrségnek a kir. járásbírósághoz tett feljelentése szerint, édes apját, Nyikita Lászlót, úgy agyba-főbe verte, hogy 8 napig gyógyuló sérüléseket ej­tett rajta. Csak a fejét. Varga Tivadar érkörtvélyesi lakosnak régi haragosa Vásárhelyi Mihály, aki elhatározta, hogy leszámol ellenségével. F. hó 3-án este 9 órakor hazafelé ballagott Varga. Az utcán összetalálkozott Vásárhelyivel, aki már leste haragosát, hogy egy kissé megtapo­gassa koponyáját. A támadó azonban porul járt, mert Varga keze serényebb volt és azzal úgy elagyabugyálta, hogy Vásárhelyin 14 napig gyógyuló sérülést constatált rajta, a visum- repertumot kiállító orvos. Az ügy végleges be­fejezése a helybeli járásbíróságnál lesz. A veszettség gyógyítása — nagykárolyi ta­lálmány. Budaházy Zsigmondné, Budaházy Zsig­mond nagykárolyi p. ü. számvizsgáló neje, egy uj fajta szert talált ki a veszettség ellen. A találmány előtt nagy jövő állhat, ha az a gya­korlatban tényleg beválik. Azonban bármilyen rendkívüli hatású szer is lenne, kellő terjesztés és utánajárás nélkül nem terjedhetne el. A terjesztéshez, a reklámcsináláshoz pedig pénz kell, anélkül a legiidvösebb dolog hire sem megy el az emberek között. Ezért Budaházy Zsigmondné a vármegyei közgyűléshez fordult azon kérelmével, hogy szere értékesítéséhez és terjesztéséhez a szükséges fedezetet adomá­nyozza. F. hó 13-án d. e. 10 órakor tartandó közgyűlés fogja a kérést tárgyalni. Ha valóban hatásos szerről van szó, emberbaráti, jótékony- sági cselekedet lesz a pártolása. Tűz. Genesen leégett Hetei Gyula birtokos szénakazla. A kár 1500 korona, amely bizto­sítás utján megtérül. A tűz oka az, hogy a széna vizesen lett összehordva és összemele- gedés mialt gyulladt ki. Szives tudomásul. Kevés pénzért, maradandó becsű karácsonyi aján­dékot vásárolhatunk rendkívül olcsón és megbizhatóan a legrégibb, legnagyobb, többszörösen kitüntetett LÖFK0VITS ART­HUR és TÁRSA debreczeni órás és ék­szerész cégnél Főpiac. öngyilkos pénzügyőr. Danka Gábor az ér- endrédi pénzügyőri szakaszon alkalmazott vigyázó f. hó 7-ón a dengelegi határon', szolgálati fegyverével állába lőtt. Súlyos se­bével beszállították a nagykárolyi kórházba, ahol azonban, anélkül, hogy kihalgatható lett volna, 9-én meghalt. Hátrahagyott leve­lében öngyilkossága okául felebbvalói szigorú bánásmódját hozta fel. Felnőtteknek alkalmas karácsonyi ajándékok Magyar Áruházban leszállítóit árban beszerez hetők, u. m.: teveszőr, vadász- és divatmellé­nyek, férfi kabátok, téli sapkák és keztyük, kötött és szövött áruk, nyakkendők, fehérne- müek, úti bőröndök és pleidek, szivar-, cíga- rett- és pénztárcák, redikülök, illatszerek, ma­nikűrök, valódi ezüst fogantyus botok. Elromlott vószfók. Nagy ribilüót okozott e hó 10-én reggel fél öt órakor a Debreczen- feló robogó személyvonat utasai között, hogy a vonat a Somos-erdő alatt hirtelen meg­állód. — Az utasok egyrészo vészt sejtve, leugrott a vonatról, a többiek pedig az ajtók­hoz siettek: a megállás okát megtudandó. A vonatkísérő személyzet által azonnal meg­ejtett vizsgálat folytán kiderült, hogy a meg­állást az okozta, hogy egyik ócska, rozoga kocsi vészfékje magától leesett és megállította a vonatot. A sápadt arcok az ijedelem után visszanyerték régi pirukat és a vonat öt percnyi késéssel folytatta útját. Saját érdekében áll mielőtt férfi és gyermek öltönyökre gyapjúszöveteit meg­vásárolná, győződne meg előbb Róth Adolf Nagykároly, Deák-téri posztó, divatáruházában az áruk rendkívüli olcsó­ságáról. Hézagpótló vállalat létesült újabban Deb­recenben versenyáruház cimén, a Hajdume- gyei Népbank volt helyiségében, ahol min­denféle férfi, fiú és gyermekruha eddig nem létezett olcsó árakon szerezhető be. Egy próba vásárlás mindenkit meggyőz a fenti jel­zett olcsó árakról. Az uj áruház a megyeház­zal szemben van Debrecenben­MEIDIN6ER ÉS FOLYTON É6Ő KÁLYNÁK, VALAMINT POROSZ FÜTŐ KŐSZÉN Róth Lipót vaskereskedésében Jutányos áron kaphatok Telefon 105 Nagykároly Deák-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom