Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-11-08 / 45. szám

1913. november 8. 45-ik szám. ív D£ ÉRDÉK 11-ik oldal ÜZLETEI^ ÁTHELYEZÉSE FOLYTÁN 12/1—191 A rveré.sí hirdel mén \r„ ;t m ki úron lévő áruk az alanti árjegyzők sáriin oles<>, = ZM hott nra nieiU'il ^z('i(‘zh(‘ t) i\ b.­Női felöltő színes hosszú 8, 9, 10 koronától. Női felöltő sötétkék hosszú 12, 14, 16 koronától. Női felöltő fekete hosszú 14, 15, 18 koronától, l eány kabát hosszú színes 8, 9 10 koronától- 1 .eány kabát hosszú kék 12, 14, 16 koronától. Leány kabát rövid színes 4, 5, 6 koronától. Női costüm színes angol 18, 20, 24 koronától. Női costüm színes finom 35, 40, 45 koronától. Leány cos*üm színes angol kelme 15, 16, 18 koronától. Gyermek gallérok 3—4 koronától. Pongyolák 6 koronától Blouzok 3 koronától. Tisztelettel U liifiíli, PllE-BÍCl U. IxTol (A főpostóva! szembe.) á r^.37- ± ---1 <51 * 51--c-rio.n. _ Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. LX. t,-c: 102. és az 1908. XLÍ. t.-c. 19. és 20. §. értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a nagykárolyi kír. járásbiróságnaK 1913. évi V. 50/2. az. végzése következtében dr. Melinda László ügyvéd által képviselt Weinberger Ferenc nagy­károlyi lakos javára 380 K s jár. erejéig 1943 évi már­cius hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2500 koronára becsült következő ingóságok u. m : lábas jószág és egyebek nyilvános ár­verésen eiadatnak. Mely árverésnek a nagy károlyi kir. járásbiróság 1913. évi V. 50/8. sz végzése folytán 380 K 17 f tőkekövetelés, ennek 1912. évi dec. hó 15 napjától járó 5% kamatai, 7:i7o váltódij s eddig összesen 254 korona 20 fillér­ben biróilag már megállapitofit - költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyhoz-' tartozó Balóg-tanyán adós lakásán leendő megtartására 1913. év november 10-ik napjának d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzései hi­vatnak meg, hogy az érmtett ingóságok az 1881. LX t.-c. 107. és 108 ;.-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron atal is el fognak adatni. üszőket í adunk! tenyésztés céljából, kísgazilíkiult,1 gazdaságuknak és uradalmaknak. A tarka faj üszők és tehenek jelenlegi értékét a tenyésztő' készpénz­zel vagy két év után is fizetheti. it. Neuschiosrt Tesvére nagybérlő cég Szalmár. Gazdasági telefon szám 155 r?T?TTfTTTTTT?HTfTTTHTTTTT^ kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAá Vendéglő bérbeadás. Kálmánd község községi vendéglője 1913. évi november?* hő Í5**'--'W a községházánál Ü9IA-' Január hó l-tol kezdve I évi- idata**tamra haszonbérbe adatik. Feltételek: Kálmánd község elöljáróságánál megtudhatók. Kálmánd, 1913. október hó 29. Tempfli József bíró. 1 m * . Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is u I le- és felülfoglalták volna ezen árverés az 188L LX. t-c. 120. § értelmében ezek javára is elrendeltetik Kelt Nagykárolyban, 1913. október 26. Rosenfeld Zsigmond kir. bir. végrehajtó. A világ legjobb j I kályhái és ■ íü tüzhalyeia [triumphs Hj gyártmány.Kizárólagos §U főraktár ■ m Debreczenben, a Piac-utca 89. sz. alatt. ® (Royal kávéház mellett) 01 Kérjen díjmentes árjegyzéked |j iTEIUIFli X X \x \&< ü F ff v f f I W wm T f I TTT1 1 * I ‘ - I ■ A A AAAAA AAAAA AAAAA AAAAAAAAAijail m kályharaktár Debrecen, Piac-utca 89. sz. Eladó bútorok. D=3Ia/t teljesen. “CLj haioszoba berendezés junányos. áron élével Értekezhetni Di. Melinda László ügyvéddel Nagykároly, Hétsastoll-utca. ß R Ilii uAEPEL HUGO BETETI TARSASAG Malomépitészet, gép- és rostaíemezgyár Budapest ¥. Mácaes-utj 4CI—48. szám KÉSZÍT: Teljes malomberendezést, olajmalom gépi­ket, valamint egy és kétkosaras hdr. olajsajtókat gyúró, zúzó, pörkölögépeket, liajaló malomjaratokat, Ajánlja: „Nemzet*“ gahosiaii»ztitá gé­pest, eredeti angol Hornszky-féle nyersolaj motorjait Árjegyzék ingyen és bérmentve. Szakmérnök költ­ség felszámítás nélkül rendelkezésre áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom