Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-10-25 / 43. szám

6 ik oldal. KÖZÉRDEK 1913. október 25. 43-ik szám. EZÜST ÉREMMEL ÉS OKLEVÉLLEL KITÜNTETVE ! Fog- és gyökérhuzás, fogtömés (blomb), arany-, ezüst-, platina-, parcellán- és cement fogak fehérítése, fogkövek el­távolítása, egyes fogakat és fogsorokat arany- és kaucsuk-betéttel vagy szájpadlás nél- :: :: kül arany koronákat és csapfogakat művészies kivitelben készit :: ­VALIIiA AITAL, ¥íkis;.ikoU fogtechiiikni. el. — Csak sajnálhatok ezek a szegény em­berek, akik bizonyára a szorgos mezei munka­közben feledkeztek meg a rendelet betartá­sáról, a miért is arra kérjük a szolgabirói hivatalt, hogy enyhe büntetéssel sújtsa őket ebből a kihágási ügyből kifolyólag. a&r Szenzációs újdonság! Royal kávéházban minden szerdán, szombaton és vasárnap mozielőadás tar tátik. Változatos műsor! "tg® issr Belépti-dij nincs 1 A nagyérdemű közönség jó­akarata támogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel: Braun Márton tulajdonos. Szopiné mint csodadoktor. Becsapott gazdálkodó Juneval helyett szilvalekvár. Süveg Pál kismajtényi nőtlen gazdálkodó fertőző betegségbe esett. Bejött Nagykárolyba, hogy baját valamelyik orvossal közölje és an­nak gyógyításához orvosságot kérjen. Az utcán találkozott egyik ismerősével, akinek elbeszélte a dolgot és tanácsot kért tőle az orvos megválasztására vonatkozólag. A régi jóbará* egy ismerősét ajánlotta, aki őt hasonló, bajból alaposan kikurálta. Fátyol Ferencné (Szopiné) volt a hires cso­dadoktor, a ki \állalkozott is a Süveg beteg­ségének kigyógyitására. Megkezdődött a gyógykezelés. Fátyolné kü­lönféle orvosságokat adott a betegnek, nem fe­ledkezvén el a gyógyításért alaposan megko- pasztaui a hiszékeny embert. A baj azonban nem akart múlni. Végre is a csudaioktor utolsó kísérlettel biztatta áldo­zatát. Nagy titokban közölte vele, hogy Kassán van egy ismerőse, akitől be fogja szerezni az orvosságot, amely azonban rendkívül drága és 30 K 90 fillérbe kerül és csak utánvéttel kap­hatja meg. A szegény Süveg, hogy bajától szabadul­hasson, kész volt erre az áldozatra is és a ravasz cigányasszony szerdán át is adta a gyógyszert azzal az utasítással, hogy abból naponta 3-szor végyen be egy-egy kanállal és baja pár nap múlva teljesen el fog múlni. Süveg hazament és kezdte az orvosságot szedni. A szer nem használt, de Süveg reá jött arra, hogy alaposan becsapták, mert az orvo­ság ize nagyon hasonlít a szilvalekvárhoz. Legyőzte szégyenét és végre valahára or­voshoz fordult, aki azután felvilágosította, hogy csalók karmai közé került, mert a csudaszer nem egyébb mint közönséges becukrozott szil­valekvár. Süveg Fátyolné ellen megtette a rendőrség­nél a feljelentést, amely a csudadoktornő ellen j a vizsgálatot kuruzslás és csalás miatt megin­dította. Sikkasztás. Grószmann Ignác gencsi lakos a dr. Megyeri Pál birtokán levő. biróilag le­foglalt tengeri termés egy részét eladta Grósz Ignác és ifj. Grósz Ignác nagykárolyi lako­soknak, a lóherét pedig Todorán János gencsi lakosnak. — Grószmannt, aki azzal védeke­zik, hogy az eladott termény, mint Megyeri percentesét joggal megillette, a csendőrség sikkasztás miatt feljelentette a szatmári kir. ügyészséghez. . __ 1 A keresztapa. Kutya összeírás volt a Börvelyben az adó miatt.. Egy öreg gazdaember beállított nagy kutyájával a jegyzői hivatalba. — Hogy hivják a kend kutyáját ? — kér- ! dik tőle. A gazda füttyent egyet. — Hogy? A gazda még egyet füttyent. — A nevét kérdem! — Nincs annak, kérem alázattal neve. Csak igy füttyszóra hallgat! — A füttyszót .csak nem írhatjuk be! 1 Valami nevet kell adni a kend kutyájá- I nak. Na ! A gazda hallgat. — Hát jó lesz például . . . Burkus ? — Bános is én . . . Jó lesz annak akármi! A kutyát beírják és ekkor kisül, hogy le kell szurkolni 2 korona kutyaadót i érte. A gazda keserves nyögések között elő- kaparásza és kifizeti a pénzt, aztán neki ké­szülődik és indulóban dühösen rámordul a kutyára. — No gyere, Burkus, vagy mi az Isten csudájának hívnak ; az ördög bújjék a kereszt­apádba. Egy köbméter I. ó. cserhasáb tűzifa 9 kor. 50 fillérért kapható Herf- kovits Hermann fakereskedőnél Nagykárolyban. Vonatok érkezése Nagykárolyba: Debrecen felől d. e. 4-42, 7 13, 1218 ; d u. 153, 5 58. 8-51, 1 07. Szatmár „ d. e. 4 28, 710, 9 37 ; d. u. 3 00, 4 02, 8 08, 11 12 Mátészalka „ d. e. 6 58; d. u. 1'49, 7 46. Zilah » d. e. 7 05, 12-21; d. u. 7.08. Vonatok indulása Nagykárolyból : Debrecen felé d. e. 4 43, 7-14, 9’49; d. u. 3‘01, 4'14, 8-20, 11-27. Szatmár „ d. e. 4'56, 7 29, 12-30; 1‘57, 610, 8-52, 116. Mátészalka „ d. e. 5'10, 10 40; d. n. 3'15. Zilah , d. e. 5 30 ; d. u. 3-10, 6 15. A tolvaj. „ Eljöttem panaszra, én a szegény árva, Panaszom van bíró uram a maga fiára O nála gonoszabb a világon nincsen, Elorozta tőlem a legdrágább kincsem“. „ Tolvajnak kegyelmet az égben sem adnak, Bár fiam a tolvaj, akasztófa annak Bár ha megszakad is szivem e csapáson, Eltöröm a pálcát, mint akárki máson“. »Ki szivem ellopta, ne várjon kegyelmet, Sirassa meg s aztán ítélje el kelmed, Két szép karom legyen az akasztófája, Azt a hamis tolvajt akasszák hát rája“. Sz. Hromkovits V. Győző. ■BHHHBMnnBH u Fiatal, egészséges, hasáb £ I cser- és tölgy- | {tűzifa ^*{ ‘til 1912. évi vágás, waggonszámra kap- | ható kedvező árban g| ■ Klein Zoltán ■ fakereskedönéi ff m Nagykárolyban (Kálmánd-utca) |» p készpénz vagy utánvét mellett. gg Ujj Megrendelhető 30 korona előleg le- H gg fizetése mellett p ■ Frankéi Dezső ■ troelrÄVoeTya/1Ä«Äl ír* H Állást keres nagy gyakorlattal biró gazdatiszt. Citn: Gelber Adolf, Domahida. A A A A ▼ ▼ T ► Szives tudomásul!!! Tisztelettel értesítjük a n. é. ------közönséget, hogy ez égünk képviseletét es gyujtodejet Lefkovits Sámuel kereskedőnek Nagykároly, Petöfi-utca 16. sz. I adtuk át, ki a legnagyobb pon­tossággal fogja a nagyérdemű közönséget kiszolgálni. Tisztelettel: Kováid Péter és Fia vegyészeti gyára Budapest. A A A A T T T T $

Next

/
Oldalképek
Tartalom