Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-05-03 / 18. szám

19] 3. május 2. 18-ik szám. KÖZÉRDEK 9-ik oldal. Eladó kerékpárok Három darab, teljesen jókarban levő atűg“ kerékpár “gjä jiiíauyoi áron eladó „Fillérbank“-nál, Nagykárolyban. TTÍeghivó.------------------------------------------------­R „Nagykárolyi Polgári Takarékpénztár Részvénytársaság“ 1913, évi május hó 14-ik napján délelőtt :: 10 órakor saját üzleti helyiségében :: rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: 1. A 3 tagból álló jegyzőkönyv hitelesítő bizottság megválasztása. 2. Két igazgatósági tagsági állásnak vá­lasztás utján való betöltése. .Kelt Nagykároly, 1913. évi április hó 30. Az igazgatóság. Fiirdőiiie^nyitas. Van szerencséin értesíteni a mélyen tisz­telt közönséget, hogy Debrecen—Derecske— nagyáradi vonalközpontján levő Konyán Sóstó Gyóeyííírűöt május hó 1-én áldozócsütörtökön ünnepélyesen megnyitottam. Köztudomású, hogy eme szakemberek által szá­zadok óta női bajok, köszvényes, csuzos, görvély és bujakór s aranyeres bántalmak s bőrbetegségekről első helyen ajánlott hazai fürdő. Páratlan olcsó pedig ma már a kényesebb igényeket is kielégíti. Van vasúti megállója a telepen naponta három, junius hó 15-töl négy vonattal, harmincöt vendégszoba, beton alapzattal ellátott márvány, cement és fakádas fürdő­szobái, közös fürdő szórakozásokra, fedett kuglizó, csolnakázó, tenniszpálya, gyógyterembe billiárd s több újságok, szépen befásitott séta- és pihenő helyek, van kitűnő magyar és francia konyhája, hűsítő italok, mindenütt pedáns tisztaság, cigányzene, egyszerű leve­lek és lapok le- és feladatnak. Távirda Bajonta, Bihar- megye. Fürdőorvos dr. Széli Kálmán. Igazgató Király István, ki a telepen állandóan kint lakik, a fürdő minden ügyében eljár és intézkedik. Konyári Sóstófürdő tulajoonosai. V eszek és eladok ócska kályhát, tollat, ócska vasat, hasz­nált bútorokat. — Levélbeni megkere­sésre azonnal a helyszínére utazom. WEISZ JÓZSEF Nagykároly, Temető-utca 84 Kiadó üzlethelyiség. Nagykárolyban, a Gróf Károlyi-utcában czipész, szabó vagy más ipar gyakorlásához rendkívül kedvező helyen fekvő üzlethelyiség azonnal kiadó. — Értekezhetni lehet Blau Sándor tulajdonossal. 854—1913. vhtói szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 120. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszékneic 1913. évi 10179. számú végzése következtében dr. Melinda László ügyvéd által képviselt Weinberger Ferenc nagykárolyi lakos javára J1000 K s jár. erejéig 1913. évi március hó 30-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján le és felülfoglalt és 3300 koronára becsült ingóságok u. m.: lábasjószág nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1913. évi V. 584. számú végzése folytán 1000 korona tőkekövetelés, ennek 1913. évi február hó 1 napjától járó 6°/0 ka­matai s eddig összesen 236 K 75 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Genesen, adós lakásán Nagy-utca leendő meg­tartására 1913. évi május hó 15-ik nap­jának délutáni fél 3 órája határidőül ki- tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-e. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le és felülfoglaltatták és azokra j kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. érielmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1913. évi április hó 30. Fazekas Menyhért kir. bir. végrehajtó. 55--------------— -------------------­£ Szives tudomásul! ■ ■ Tisztelettel értesítem Nagykároly ■ és vidéke n. é. közönségét, hogy ■ a néhai férjem által a Temető­fl------ utcában birt -----­■ ASZTALOS MŰHELYT ■ ■ fenntartom s azt ezentúl saját ■ n nevem alatt fogom tovább vezetni. Hl Üzletemben készülnek a leg­■ csinosabb bútorok a leggondosabb ■ kivitelben. Kész bútorokat állandóan rak­■ táron tartok, — Javitázok a legnagyobb H gonddal és gyorsan telj esittetnek. — A n. é. ■ közönség kegyes pártfogását kérve, vagyok Hű : ü m kiváló tisztelettel == ■I özv. Szikszay Jánosné-----------------------------------------1: iE Szives tudomásul! Van szerencsém tiszte­________ ___________ lettel értesíteni a hely­el i és vidéki közönséget, hogy 5 év óta^ fennálló tör- ényszékileg bejegyzett elhelyező irodámat adás­ételi irodával bővitettem ki. Közvetítem házak és ildek, szállodák, vendéglők eladását 'és vételét. Laká- >k és bolthelyiségek bérbeadását. 5 évi tapasztalatom tán kellő szakképzettségem elég garanciát nyújt ahhoz, 3gy tisztelt megbízóimat mindenben és mindenidőben legpontosabban kiszolgálhassam. — A mélyen tisztelt izönség nb. pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel. Rosenfeld Sámuel Nagykároly, Könyök-utca 7. sz, Telefonszám. 91 Telefonszám. KÁLD0R FERENCZ szobafestő, mázoló, tapétázó és cimfestö NAGYKÁROLY, Wesselényi-utca (saját ház) A tavasz beáltával ajánlkozik min­dennemű e szakba vágó munkák ooo elkészítésére ooo a legújabb divatu mintákkal ^ Minden munkálatot személyes vezetése alatt ™ teljesit. — Vidékre meghívásra azonnal hely- színére utazik. Mérsékelt árak ! 6ol készül a jócipő? Ppmn I ácTlrtnál NAGYKÁROLY r dpp LdbZlOnai Gr. Károlyi György-tér Papp László által készí­tett cipőben még senki sem csalatkozott. Tekin­tettel a tavsszi idényre mélyen tisztelt rendelői­met saját érdekükben kérem, hogy nagybecsű rendeléseikkel mielőbb megtiszteljenek. Egyben értesítem a n. é. közön séget, hogy a gyermek szandálok és az amerika vászon cipők megér­keztek. Szives tudomásul. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy gr ö z f“ür d.6 jzclIo e hévízi iszapfürdő (sárfürdö) áll állandóan rendelkezésre, amely reuma, csusz, köszvény bántalmak megszüntetésére igen jótékony ha­tással van. Egyben felhívom nagybecsű figyelmüket a Svéd-torna készletemre, melyek esekély használati díj mellett állanak a közönség rendelkezésére. Kiváló tisztelettel Muska János a nagykárolyi gőzfürdő, tulajdonosa. 103 Eladó óbor tol i Hatvan othekto liter kitűnő minőségű 1911. évi termésű óbor eladó m KISS LAJOS, SZÉKELYHID m I Eladó szerszámok. Alig használt kovács Értekezhetni: szerszámok: fúvó, Nagy Károly üllő, tüzszerszámok stb. üzletvezetővel, jutányos áron eladó. Lemezgyár. fcj--------------------------------------------------------1 Dr. Popodéi Kornél egyetemes orvos tudor nő­orvos orvosi rendeléseit ideiglenes lakásán: Deák Fe­renc tér 20. sz. emeleten megkezdette. Május l-töl la­kását gr. Károlyi-tér 24. sz. alá (Fogel-féle ház) helyezi át. ■ ■-1 Kiadó lakás. Fény-utca 2. szám alatt levő sarokház 3 ese leg 4 szoba, előszoba és üvegezett verandábó álló úri lakás melléképülettel együtt folyó év május l-töl kiadó. ügynott egy bolthelyiség is kiadó. Értekezhetni lehet: Szombathy János, vendéglőssel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom