Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-11 / 2. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK január 11. 2-ik szám. Eladók kedvező fizetési feltételek mellett, egy mo­torral felszerelt kovács- és lakatos-miihely berendezés. — Egy fürdőszoba teljes felszereléssel és mindenféle vascsövek és géprészek. Értekezhetni Felbermann Adolf ócskavaskereskedövel Nagykároly, Fény-utca 6. Veszek ócskavasakat a legmagasabb árban. Zsákkölcsönzés. 25—1912. vhtói szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1912. évi végzése következtében dr. Szabó János ügy­véd által képviselt Fogéi Károly szatmári la­kos javára 161 K 45 f s jár. erejéig 1912. évi december hó 6-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2570 koronára becsült ingóságok u. m.: bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1912. évi V. 1377. számú végzése folytán 161 K 45 f tőkekövetelés, ennek 1911. évi január hó 1. napjától járó 5% kamatai s eddig összesen 87 K 32 f-ben biróilag ‘már megállapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Nagykárolyban adós lakásán Nagyhajduváros-u. 23. sz. leendő megtartására 1913. jan. 22-ik napjának délutáni 2 órája ha­táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében kész- pénzfizetés mellett a Legtöbbet Ígérőnek szük­ség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyibén az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1912. évi január 7. Fazekas Menyhért kir. bírósági végrehajtó 1769—1912 vhtói szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvény­széknek 1912. évi 23303. számú végzése következtében dr. Szabó János ügyvéd által képviselt „Arina takarék és hitelintézet r.-t. javára 150 K —f s jár. erejéig 1912 évi október hó 28-én foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 1320 koronára be­csült következő ingóságok, u. m.: lábasjószág és egye- j bek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykároiyi kir. járásbiróság 1912. évi V. 1090. számú végzése folytán 150 K—-f tőkekö­vetelés ennek 1912. aug. hó 16 napjától járó 6"/„ kamatai, s eddig összesen 88 K 61 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón, adós lakásán Nagy-utca leendő megtartására 1913. január 21-ik napjának d. e. V, II óraja j határidőül kitüzetik és abhoz a venniszándékozók ez'iii- I nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett j ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és i OS. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglalhatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1913. évi január hó 7. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. >Mawa«Bimiii in mu wiiinui wi n iám»—i—— Me is bauer «Iá 11 om sodronykerités_ gyára Debrecenban, Kétmalom-utcd4. Telefon 768. sz.--- - — ——S Ajánlja a legújabb vi­lágszabadalommal biró gépsudron^fonat- ját, mely a két szélén merevítő huzallal van el­látva és felső sízélén tüskésre készítve ; «otlrony- keriteseket szabadalmazott betanlömbös ceávas oszlopokkal; erős, egyszerű és díszes kapukat, ajtókat, szabadalmazott tragya- hurdó puttonyt, sodrony kocsiülést, sodrony Ágybetétet, építkezéshez rabic ha­lót, szabadalmazott menyezet nádfonatot, drót ko«-j rat, áthányó rostát, szikrafogót és azonkívül min­denféle drót mun­kát a legjutányo- sabban elkészítek Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küld. i * I b 1 Meghívó. / 1! fɧ m m mm SS. évi rendes közgyűlését 1913. évi január hó 20 án d. e. 10 órakor saját helyiségé­ben tartja meg, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: 1. Hitelesítő küldöttség választása. 2. Az igazgatóság jelentése. 3. Az 1912. évi zárszámadás és mérleg, valamint az ezzel kapcso­latos igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés bemutatása és ennek alapján az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása. 4. A nyereményfelosztási tervezet é£ az osztalék kifizetési idejének megállapítása. 5. Az alapszabályok 77. §-ának megváltoztatása. 6. A netán beadott indítványok tárgyalása. Nagykároly, 1912. december 31-én tartott igazgatósági gyűléséből. Az igazgatóság. Az évi mérleg 8 nappal a közgyűlést megelőzőleg az intézet hivatalos helyiségében részvényeseink által megtekinthető. : Építtető közönség figyelmébe! i KÜmkmWC építési vállalkozó íÉRNIHALYFALVAN Elvállalja igen jutá­nyosárak mellet épü­letek tervezését és azok kivitelét. Meg- bizás esetére a ter- vek költségmentesek i Eladó házastelek. Püspökladányban a város legforgalma­sabb helyén a Schmidt Károly-fcíe házastelek mely áll négy nagy szoba és melléképü­letek, korlátlan italmérési helyiség, vyy nagy iizieti helyiséi/ és melléhép ii- létből, két nagy pincéből kettős jégverem­mel, két szép kerttel kedvező fizetési fel­tételek mellett kiadó. — Értekezhetni lehet Dr. Nagy Zoltán ügyvéddel Debrecen, József kir. herceg-utca 12., vagy Vágó Andrással Érmlhályfalván. Tiszta agyagból készült, szép és jó cseréj), fali tégla I és legszebb nyersfalazati és gyári kémény téglák csak a Karcagi Agyaeiparnái Karcagon szerezhető be, ahol egyes waggonrakományok is meg­rendelhetők. btasamasenmiuw BmnasBM Legszebb ékszerek, órák, ezüst- és arany­nemiiek LÖFK0VITS ARTHUR és TÁRSA cégnél kaphatók Debrecen, Piac-utca. 24—1913. vhtó. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-cz. 19. és 20. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. tör­vényszéknek 1911. évi V. 20744. és 20745. számú vég­zése következtében dr. Szabó János ügyvéd által kép­viselt „Arina“ takarék és hitelintézet !r.-t. javára 600 K — f s jár. erejéig 1912. évi' április hó 23-án foganato­sított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2360 koronára becsült következő ingóságok, u. m. bú­torok és lábasjószág nyilvánes árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbiróság 1911. évi V. 1158. számú végzése folytén 600 K — f tőke- követelés, ennek 1913. évi január hó 16 napjától járó 6% kamatai, s eddig összesen 167 K 55 fillérben biróilag megállapított költségek erejéig a fizetett ösz- szegek betudásával Esztrón, adós lakásán Nagy-utca leendő megtartására 1913. évi január hó 16-ik nap­jának délelőtti II órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz- 107. és 108, §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igérőuek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni; Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverus az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1912. évi január hó 4-én. * Fazekas Menyhért kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom