Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

Érmellék, 1912-02-22 / 8. szám

4-ik oldal. ERMELLÉK 1913. február 22. 8-ik szám. hatóság, a mely ezen jogtalanul kirótt bir­ság megfizetésére kötelezhetné őket. Lelencvizsgálat. Somlyai Mihály községi közgyám és Ruff Margitka felügyelőnő f. hó 17 és 18-án vizsgálatot tartottak a község­ben elhelyezett lelencek felett és mindenütt a leggondossabb ápolást tapasztalák és meg­elégedéssel konstatalátak azt is, hogy a lelencek kitűnő — szülőt pótló — családok­nál vannak elhelyezve. Kényszer-útlevéllel akar utazni egy földbirtokos Érselindi por Nagyváradon. Furcsa vendége volt kedden a nagyváradi rendőrségnek. Egy bőrkabátos, jó ruháju, czizmás falusi birtokos, aki azzal állitott be a toloncügyosztálhoz, hogy vitessék őt el Érselindig. Kényszerutlevelet kér, nincsen pénze hazautazni. Gyanús volt az érmelléki magyar. —- Hogy hívják? — Ormos Józsefnek. — Hiszen maga már sokszor kapott kényszerutlevelet! Kaptam. Sokat kell az ügyvédhez járni. A birtokért pörösködünk.. Tömérdek paksamétát találtak nála, ügy­védi Írásokat, peritatokat. Kiderült belőlük, hogy Ormos józsef jómódú földbirtokos Érselinden, aki valami löldek haszonélve­zete miatt pereskedik a rokonaival. Pörös ügyeit nagyváradi ügyvéd viszi, akihez sok­szor el keli látogatnál. Már vagy tizenöt hó napja űzi hát államköltségen az ide oda- utazgatást, legalább Nagyváradról Érselindig mindig kényszerutlevéllel utazott haza. Most | azonban ugylátszik, véget értek az aranyidők. A rendőrség megtagadta tőle a tolonclevél kiállítását, sőt visszaköveteli majd az eddigi utazások költségeit is. Ormos József haragosan villamosozott ki a pályaudvarra. Legalább most már tudja, mennyit kell fizetni, Nagyváradtól Érselindig. Kérelem a főbíró úrhoz. A városháza előtt a délelőtti órákban rendesen lármás kaszinót tartanak a polgárok, úgy, hogy az irodában dolgozó tisztviselők a zajtól képtelenek teen­dőik végzésére. Felkérjük a főbíró urat, szíveskedjék a polgárságot figyelmeztetni, hogy a városháza előtti csoportosulás gátolja az utcai forgalmat s a közrendészeti törvé­nyek is tiltják azt, hogy az utca kaszinózás céljára legyen felhasználva. Elcserélt vasúti csomag. Igaz, hogy még a tavasszal történt, de a dolog olyan, a mely mindenkor aktuális a megírásra. A székely­hídi vasúti állomásra két csomag érkezett. Az egyik Nagy Gábor kolyi földbirtokosnak szólott, a másik pedig egy székelyhídi orvos­nak, a ki arról nevezetes, hogy szeretettel kultiválja a szöllömivelést is. Az egyikben permetező anyag, a másikban műtrágya volt, természetes az is, hogy a műtrágyát az or­vos rendelte. A kiváltásnál azonban meg­történt az a mindennapi dolog, hogy elcse­rélték a csomagokat és a permetező anyag jutott az orvosnak, aki az előrehaladott idényre való tekintettel sietett a műtrágyának vélt anyagot szőlőjében elhelyezni. A ha­tásról nem beszélünk, mert valószínű az, hogy a permetező anyag aligha segített a szőlőtőkék fejlődésének, de nagyobb lett a meglepetése a doktor urnák, a mikor pár nap múlva felvilágosították a tévedésről és kér­ték anyag visszacserélésére. Gábor bátyánk azonban elfogadta a doktor azon védekezését, hogy alkalmazottai tudtán kívül felhasznál­ták a permetező anyagot a szőlőtőkék perme­tezéséhez és elfogadta a cserébe kapott mű­trágyát. Mint szőlősgazda, maga is kiváncsi volt a szölömivelés ezen ujabbi módjára és utánna járt a dolognak s megtudta a valót. Azóta ha találkoznak Székelyhid utcáin, Gábor bácsi kajánul mosolyog a rendesen gallérig piruló doktorra, a ki az ő permetező anyagát használta fel műtrágyának és be­vezette a szölömivelés uj módját, a perme­tsző anyaggal való trágyázást. Nyilt-tér.*) Nyilatkozat* A f. hó első felében történt, hogy egy előkelő tisztviselő részére többrendbeli javí­tási munkálatot teljesítettem, amelyért 2 K munkadijat számítottam fel. Az illető a mun­kadijat sokalván, nem fizette ki, amiért kény­telen voltam őt beperelni. A tárgyalásra Csapdari György helybeli bádogos mestert kérték lel szakértőül, aki a nekem egy ko­ronába kerülő anyagot és az ezenfelüli mun­kát 70 fillérre értékelte. Ezúttal nem szán­dékozom a per tárgyával foglalkozni, csak szaktársam eljárását, — aki ruszlin és héringen hízott meg annyira, hogy szakértői tisztségre tolakodott fel — akarom a közön­ség előtt ecsetelni. Ez az ur ugyanis félretéve minden kolle- gálitást — lehet szakavatottság hiánya miatt — iparos társa munkáját lebecsülte, abban a hitben, hogy ezért az eljárásért, mint kiváló ipari capacitás, kir. tanácsosi ranggal lesz kitüntetve. Pedig tévedett, mert nemcsak ily kitüntetéshez nem jutott, de ezen eljárása azt igazolja, hogy contár az ipar terén és a concurentiát abban akarja kifejteni, hogy lebecsül egy munKát, amelynek megbirálá- sára hivatottsága nincsen. Nem a lebecsülésben, de az ipar terén concuráljunk Kartárs ur! Itt kitűnik az, ki a mester és ki a falusi contár. KOVÁCS JENŐ bádogos mester. *) £ rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerkesztőség. 152—913. tk. sz. Árverési hirdetmény-kivonat. A székelyhídi kir. jbiróság mint tkvi ható­ság közhírré teszi, hogy Székelyhi Népbank rt. és társai végrehajtatnak Hara Imre és Dormány Júlia végrehajtást szenvedők e leni végrehajtási ügyében a nagyváradi kir. tszókhez tartozó székelyhídi kir. jbiróság területén levő Érköböikut község határában fekvő és az 1. Érköbölkuti 209 sz. betétben A 1. 1—4 sor, 85—87 hrsz. a. felvett a Beltelekben levő 1033. nszögöl területű, 111. sz. a. lakházra, udvarra, kertre, szántóra, az 1 sz. belét A lap­ján bevezetett közös legelőből járó 2/762 ré­szére. 2. u. o. 241 sz. beiében A I. 1—4 sor, 1789—1791, 1857 hrsz. a. felvett, a Petke dűlőben levő 3 hold 676 öl térületü szántónak a Dormány Julia jutalékát képezett, időköz­ben özv. Örösi Istvánné sz. Kiss Mária tulaj­donában irt 1/5 részére. 3. u. o. 288 sz. betétben A I. 1—4 sor. 2024—2027 hrsz. a. felvett Kecskeháti olda­lon levő 51 hold 724 öl területű erdőknél, ároknak Dormány Julia jutalékát képezett, idő­I közben özv. Örösi Istvánné sz. Kiss Mária tulajdonába álirt 1/10 részére. 4. u. o. 414 sz. betétben A II. 1—2 sor, 1859/2, 1860 hrsz. a. felvett, a Pelke dűlőben I levő 9 hold, 670 öl területű szántóra, árokra, mely özv. Kiss Andrásné szül. Dormány Julia tulajdonából időközben özv. Örösi Istvánné sz. I ' Kiss Mária tulajdonába jegyeztetett. 5. u. 711 sz. betétben A+l. sor 552 hrsz. a. felvett a Beltelekben levő 619 öl területű szántóra, mely időközben özv. Örösi Istvánné tulajdonát képező végrehajtási árverést elren­delte és annak foganatosítására határidőül 1913. április hó I. napjának d. e. 9 órájára Érköböikut községházához kitűzte. Kikiáltási ár az 1. pont alattinál 487 K, i a 2. pont a. 26 K, a 3. p. a. 33 K, a 4. p. a. 544 K, az 5. p. a. 69 K, az árverésre kitett | ingatlanok ezen árak 2/s-án alul el nem fog- j nak adatni. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiál­tási ár 10-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban letenni. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a kir. jbiróság mint tkvi hatóságnál és Érköböikut község elöljáróságánál tekinthetők meg. Székelyhid, 1913. január 12. Zsiga Lajos A kiadmány hiteléül: albiró. Hetey, tkvvezető. 8788-912. tk. sz. Árverési hirdetmény kivonat. A székelyhídi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy székely­hídi Népbank és társai végrehajtatónak Hal­tlos János és neje végrehajtást szenvedettek elleni végrehajtás ügyében a nagyváradi kir. törvényszékhez tartozó székelyhídi kir. járás­bíróság területén levő Érmihályfalva község határában fekvő és az 1. érmihályfalvai 70 sz. betétben A I. 1—4 sor. 311, 312, 31 4, 32/2 hrsz. a. fel­vett a belterületben levő 212 öl területű 13 sz. alatt lakházra, udvarra, a 31/3 hrsz. házzal közös konyhára és udvarra, szántóra. 2. u. o. 71 sz. betétben A I. 1—4 sor, 31/2, 31/3, 31/4, 38,1 hrsz. alatt felvett, a Beltelekben levő 212 öl területű 13 sz. lakó­házra, szántóra, a 31/1 hrsz. lakóházzal közös konyhára és udvarra a végrehajtási árverést elrendelte és annak foganatosítására határi­dőül 1913. évi március hó 26-ik napjának d. e. 10 óráját Érmihályfalva községházához ki­tűzte. Kikiáltási ár az 1. p. a. 1814. K, a 1. p. a. 1813 K és az árverésre kitett ingatlanok ezen árak %-án alul el nem fognak adatni. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiál­tási ár 10°/Áát készpénzben vagy óvadékké­pes értékpapírban a letenni. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a kir. jbiróság, mint tkvi hátóságnál és Érmihályfalva község elöljáróságánál tekint­hetők meg. Székelyhid, 1912. december 29. Zsiga Lajos A kiadvány hiteléül: albiró. Hetey tkvvezető. 234—1913. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a székelyhídi kir. járás­bíróságnak 1912. évi V. 916. számú végzése következtében dr. Jakabovits Emánuel és Farkas Adorján ügyvédek által képviselt Landauer Jakabné javára 206 K s jár. ere­jéig végrehajtás utján lefoglalt és 1880 ko­ronára becsült ingóságok, u. m.: esztergapad, motorkerékpár, butcr, ,stb 206 K tőkekövete­lés és jár. erejég Érmihályfalván 1913. évi március hó 4-ik napjának déli 12 órájakor nyilvános árverésen eladatnak. Melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi XL. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség ese­tén becsáron alul is el fognak adatni. Székelyhid, 1913. évi február hó 14-én. Kollárik Béla kir. bírósági végrehajtó. Neubauer János sodronykerités gyára Debrecenben, Kétmalom-utcd4. Telefon 768. sz. van el­Ajánlja a legújabb vi­lágszabadalommal biró gépsodronyfonat- ját, mely a két szélén merevítő huzallal látva és felső szélén tüskésre készítve; sodrony- keritéseket szabadalmazott betontömbos csővas oszlopokkal; erős, egyszerű és díszes kapukat, ajtókat, szabadalmazott trágya- hordó puttonyt, sodrony kocsiülést, sodrony ágybetétet, építkezéshez rabié ha­lót, szabadalmazott menyezet nádfonatot, drótkosarat, áthányó rostát, szikrafogot és azonkívül min­denféle drótmun- *át a legjutámyo- sabban elkészítek kívánatra ingyen és bérmentve küld. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom